Fler föreningar samarbetar för minskad psykisk ohälsa och övervikt hos unga

Friskvård- och aktivitetsgruppen riktar sig till barn och unga 5–19 år med psykisk ohälsa och/eller övervikt eller obesitas. Gruppen har genom en bredd av trygga och varierande aktiviteter kunnat hjälpa unga till ett sammanhang.

Under året har fler nya föreningar knutits till verksamheten för att bredda utbudet ytterligare. Även fler lokala aktörer har gått in och sponsrat aktiviteter som möjliggjort att fler barn kan erbjudas kostnadsfria aktiviteter. Flera av de unga har även med stöd av grupperna fått sommarjobb.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Ingen hunger, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom