Handlingsplan mot våld i nära relationer

Våren 2022 antog kommunen en handlingsplan mot Våld i nära relation.

En effekt av arbetet med en kommungemensam handlingsplan är att frågan om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck lyfts och diskuteras i fler sammanhang, vilket bidrar till en ökad kunskap och medvetenhet.

Under året har ett arbete påbörjats på förvaltningarna kring hur arbetet ska se ut i respektive verksamhet. Exempelvis har Gymnasium- och arbetsmarknad arbetat fram ett årshjul och där lagt in olika aktiviteter och kompetenshöjande insatser, medan HR arbetar med en plan för hur arbetet ska se ut ur ett arbetsgivarperspektiv.

På Individ & Familjeomsorg har samtliga chefer informerats om handlingsplanen och en referensgrupp för arbetet mot våld i nära relation har bildats. Gruppen har tagit fram en konkret plan för hur handlingsplanen ska implementeras på förvaltningen med start under 2023.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Jämställdhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom