Tätare och mer hållbart centrum

Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och närmare.

Projekten som varit i fokus under 2021 är Ejdern, Gjutaren och Liljan, Sydöstra Centrum. Med tätare städer ökar bland annat underlaget för bra kollektivtrafik och bättre möjligheter för näringslivet. Med en tätare stad minskar även behovet att ta jordbruksmark och naturområden i anspråk för bebyggelse. Under året så har totalt 350 bostäder färdigställts i kommunen inräknat 80 lägenheter i Särö vård- och omsorgsboende. Eksta AB har byggt 16 lägenheter i Förlanda och 26 hyresrätter i Frillesås. Bägge projekten är byggda enligt Passivhuskriterierna FEBY Guld.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbara städer och samhällen, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom