Boendekoordinator för personer med psykisk ohälsa

Under 2022 projektanställdes en boendekoordinator för att utveckla arbetet med att hjälpa personer med med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att komma in på bostadsmarknaden.

Sedan 2020 finns en form av boendebistånd genom Vuxenenheten. Boendebiståndet är en del i en boendekedja eller vårdkedja och kommer efter att en person haft bistånd i form av stödboende eller behandlingshem. Under 2022 projektanställdes en boendekoordinator för att ytterligare utveckla arbetet.

Boendebiståndet gör att det finns fler nivåer av insatser som kan stötta personer med stora svårigheter att komma in på bostadsmarknaden. Specifikt handlar det om att stötta personer från 18 år som har eller har haft en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, eller som har en funktionsnedsättning.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom