Hållbarhetsbedömning av planbesked

Ett arbete med att bedöma planbesked ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under året.

Syftet är att vara tydlig mot exploatörerna kring om projektet ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete, redan i ett tidigt skede. Detta för att skapa transparens och en ökad förståelse för processen med att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbara städer och samhällen, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom