Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
År
Status
 • Ny avfallsplan: så minskar och förebygger vi avfall

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Kommunen har antagit en ny avfallsplan med ambitiösa mål om att förebygga att avfall uppkommer, både hos kommunens invånare och i kommunens verksamhe...

 • Strategiska inköp för nå hållbarhetsmålen

  Mål 2: Ingen hunger Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Kommunen har under året beslutat hur strategiska inköp ska göras för att exempelvis nå hållbarhetsmålen. De slår fast att alla kommunens inköp ska le...

 • Tätare och mer hållbart centrum

  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Vi har jobbat med flera stadsomvandlingsprojekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka centrum för att uppnå ett hållbart samhälle som är tätare och...

 • Satsning på cykel

  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Under 2021 har kommunen tagit fram en mobility management-plan och byggt klart cykelöverfarter, vilket signalerar att kommunen prioriterar cykel.

 • Utegym och invigning av Kungsbacka sporthall

  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Kommunen har gjort satsningar på motion i form av nytt utegym i Kungsbackaskogen vilket är ett led i utvecklingen av vår stadsskog.

 • Hållbarhetsbedömning av planbesked

  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

  Ett arbete med att bedöma planbesked ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats under året.

 • Integration: skapa meningsfull fritid

  Mål 10: Minskad ojämlikhet

  Integrationsarbetet med fokus på Anneberg har intensifierats under 2021. Kommunen har anställt fritids- och föräldralotsar som ska hjälpa barn och un...

 • Taxa efter behov inom miljötillsyn

  Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Kommunen började använda en ny behovsstyrd taxa. Taxan används för tillsynen som kommunen gör enligt miljöbalken.

 • Upphandlingar med krav på goda arbetsrättsliga villkor

  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  När vi köper in varor och tjänster är det viktigt att arbetsvillkoren för dem som producerar varorna eller utför tjänsterna är goda.