Våra steg mot hållbarhet

Här kan du läsa om de steg kommunen tar mot att nå de globala målen. Texterna är hämtade från kommunens Hållbarhetsbokslut där vi varje år följer upp hur arbetet med målen går och vad som hänt under året.

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. I Hållbarhetsbokslutet beskriver vi idéer som vi testat och resultaten från projekt och utvecklingsarbeten som vi jobbat med i syfte att skapa en mer hållbar kommun, och en mer hållbar värld för alla. I listan kan du söka fram projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och gjort oss mer hållbara.

Filtrera resultatet

Globala målen
År
Status
 • Kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats

  Det förvaltningsövergripande arbetet Framtidens arbetsplats startades under året, där flera förvaltningar arbetar tillsammans för att öka attraktivit...

 • Gymnasieutbildningar inom besöksnäringen kvalitetssäkras

  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Under året har kommunen anslutit sig till branschorganisationen Visitas arbete med att kvalitetssäkra gymnasieutbildningar inom besöksnäringen.

 • Kontroll av ledningar minskar belastningen på VA-nätet

  Mål 7: Hållbar energi för alla

  Kommunen har tagit fram en plan för tillskottsvatten som innebär att tre områden per år ska utredas och åtgärdas. 500 fastigheter ska kontrolleras år...

 • 1 000 kvadratmeter solceller installerade 2021

  Mål 7: Hållbar energi för alla

  Under året har vi ökat antalet installerade solceller med cirka 1 000 kvadratmeter. Den egengenererade elenergin via solcellerna i förhållande till k...

 • Nya och mer effektiva pumpstationer

  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla Mål 7: Hållbar energi för alla Mål 14: Hav och marina resurser Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Under 2021 byggdes åtta pumpstationer om, och fem nya pumpstationer byggdes i kommunen. Det var en viktig åtgärd för att minska energiförbrukningen.

 • Bevattning med å-vatten minskar vattenanvändningen

  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  För att minska användningen av dricksvatten, har kommunen börjat använda å-vatten från Kungsbackaån för att vattna exempelvis planteringar och gräsma...

 • Delade vattenledningar mellan kommuner

  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

  Under året har vi ingått ett avtal med Mölndals, och Varbergs och Göteborgs kommuner för att kunna dela ledningar. På så sätt kan vi stötta varandra ...

 • Utveckla arbetet för jämställd utbildning

  Mål 5: Jämställdhet

  Inom för- och grundskola har vi genomfört ett utvecklingsarbete inom jämställdhet, för att ge barn och elever lika möjligheter oberoende av kön.

 • Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld

  Mål 5: Jämställdhet

  Kungsbacka kommun har tagit fram en handlingsplan för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.