Anhörig till någon med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk svårighet eller funktionsnedsättning

Bild på två kvinnor som sitter och samtalar

Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om någon i din familj eller i din närhet har drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning påverkas de runtomkring på olika sätt. Stödet till dig som anhörig utformas individuellt och anpassas för att det ska underlätta för dig som stöttar eller hjälper.

Stödet riktar sig till dig som är anhörig till någon med:

 • långvarig psykisk ohälsa,
 • neuropsykiatrisk svårighet eller
 • funktionsnedsättning

Stöd av vår anhörigkonsulent

Ofta underlättar det att prata med någon som är insatt i en anhörigs situation. Vår anhörigkonsulent erbjuder samtal i form av stöd, information och vägledning. Det kan handla om hur din eller er situation ser ut just nu. Ni kan även få information om stöd och hjälp från samhället. Tillsammans kan ni fundera över möjliga vägar att hantera en frågeställning.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och har ingen skyldighet att dokumentera samtalet. Det betyder att du kan vara anonym och att samtalet inte registreras. Stödet vi kan ge dig är gratis.

Enskilda samtal

Du som anhörig kan boka ett enskilt samtal med vår anhörigkonsulent. Samtalet kan göras på telefon, på kontoret på stadshuset eller om det känns bättre, en annan plats utomhus.

Träffa andra i liknande situation

Ibland är ett bra stöd att få dela erfarenheter med andra i en liknande situation som din och därför anordnar vi cirklar eller grupper vid intresse.

Informationsserie "Förberedelser inför vuxenlivet"

Under våren har vi fyra informationstillfällen för föräldrar till unga mellan 16–25 år med någon funktionsnedsättning och som är på väg att ta steget ut i vuxenlivet.

Syftet med informationsserien är att ge föräldrar och anhöriga aktuell kunskap
för att kunna stötta sin ungdom på vägen att bli vuxen. Informationsserien
består av fyra fristående föreläsningstillfällen och har fokus på boende, sysselsättning, ekonomi och vårdkontakter.

Föreläsarna är yrkesverksamma inom Kungsbacka kommun, Region Halland,
Individsamverkansteamet och Överförmyndarförvaltningen. Utbildningen är kostnadsfri.

Plats och tid

Fullmäktigesalen i Stadshuset, Storgatan 37 Kungsbacka.
17.30 - 20 med paus.
Det finns kaffe och te under kvällen.

Anmälan och mer information:

boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54

När du anmäler dig uppger du också till vilka tillfällen du vill anmäla dig till.

Kurstillfällen våren 2024

Boende 6 mars klockan 17.30

Att ansöka om stöd med fokus på boende

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Vem kan få insatser och vilka insatser finns?
 • Socialtjänstlagen, SoL. Vem kan få insatser och vilka insatser finns?
 • När och hur ansöker man om bostad med stöd? Hur görs bedömningarna?
 • Att söka egen bostad.
 • SIP – Vad är det?

Bostad med särskild service, LSS

 • Vad är en bostad med särskild service?
 • Hur lång tid kan det ta att få ett boende?
 • Kan man välja var man kan bo?
 • Vad kostar det? Kommunalt bostadsbidrag, vad är det?
 • Vad ingår i stödet?

Boendestöd

 • Vad innebär boendestöd?
 • Vem kan få boendestöd?
 • Vad kan boendestödet göra?

Anmälan och mer information:

boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54

Föranmäl dig senast 3 mars

Sysselsättning 20 mars klockan 17.30

Daglig verksamhet, LSS

 • Vad är daglig verksamhet enligt LSS?
 • Vem kan få daglig verksamhet?
 • Vilka olika sysselsättningar finns?

Vilket stöd finns till ett ”vanligt jobb” eller ett jobb med stöd?

 • Vilken roll har arbetsförmedlingen?
 • Vilka olika arbetsformer finns?
 • Vad är SIUS, praktik, lönebidrag? Samhall?
 • Arbetsförmedlingens särskilda uppdrag att bedriva verksamhet för vissa unga med funktionsnedsättning.
 • Hur samverkar Arbetsförmedlingen med skolan, Försäkringskassan och kommunen/LSS?
 • Vad är Individsamverkansteamet, IST och vem får stöd därifrån?

Vuxenutbildning

 • Vuxenutbildningen i Kungsbacka informerar om olika studievägar, skolformer och upplägg och stöd som man kan få i sina studier.

Anmälan och mer information:

boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54

Föranmäl dig senast 13 mars

Ekonomi 24 april klockan 17.30

Ekonomisk bistånd

 • Vad är försörjningsstöd och hur görs en ansökan.
 • Hur ser kopplingen ut till arbetsmarknadsenheten?

Överförmyndarenheten

Deltar via länk.

 • Vad innebär godmanskap?
 • Vad innebär förvaltarskap?
 • Vem kan bli god man/förvaltare?
 • Vad kostar det?
 • Vilken roll har överförmyndaren?
 • Hur sker tillsyn över de gode männen?
 • Hur får man en god man? Kan Socialtjänsten vara behjälplig?

Ekonomisk rådgivning

 • Kommunens rådgivare informerar om vad de kan hjälpa till med och ger
  några allmänna råd på vägen.

Anmälan och mer information:

boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54

Föranmäl dig senast 17 april

Vårdkontakter 14 maj klockan 17 30

Vuxenhabiliteringen

 • Övergången från barnhabiliteringen till vuxenhabiliteringen – hur går
  det till?
 • Vem får stöd från vuxenhabiliteringen?
 • Vilket stöd finns?
 • Hur får man kontakt?

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Inspelad information:

 • Vuxenpsykiatriska mottagningen informerar om sin verksamhet och berättar om vem som blir patient på VPM, vilka insatser finns och hur ni som anhöriga
  kan få insyn och vara delaktiga.
 • Dialog och frågor med verksamma från VPM.

Ungdomsmottagningen

 • Presentation av ungdomsmottagningen.
 • Vilket stöd erbjuds?
 • Hur man får kontakt?

Anmälan och mer information:

boel.forsberg@kungsbacka.se
0300-83 47 54

Föranmäl dig senast 7 maj