Synpunkter och klagomål förskola och grundskola

Om du har synpunkter eller klagomål på hur det fungerar i förskolan eller skolan vill vi att du framför dessa till oss.

Alla barn och elever har rätt att utifrån sina förutsättningar komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Alla har också rätt att må bra och känna sig trygga. Om du upplever problem i förskolan eller skolan vill vi givetvis att du pratar med oss om det så att vi kan arbeta för att det ska bli bättre.

Så lämnar du synpunkter eller klagomål

1 Prata med personalen på förskolan eller skolan.

Om du har synpunkter eller klagomål som handlar om barnet eller elevens situation i gruppen eller klassen är det bäst att prata med personalen närmast hen. Lärare eller annan berörd personal är därför bäst att ta kontakt med i första hand.

2 Kontakta rektor

Du kan kontakta rektorn om du inte är nöjd med personalens hantering av dina synpunkter eller om du inte vill kontakta personalen i förskolan eller skolan. Rektorn ansvarar för förskolan och skolans verksamhet inklusive frågor om arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.

3 Kontakta verksamhetschef eller någon annan på förvaltningen

Du vänder dig hit med större frågor som rektorn inte kan göra något åt eller om du anser att rektorn inte har gjort tillräckligt. Du kontaktar verksamhetschefen för det pedagogiska området dit förskolan, skolan eller fritidshemmet hör till. Verksamhetschefen är rektorns chef.

Om du vill prata med någon utanför enheten, kan du kontakta någon av tjänstepersonerna på centrala förvaltningen för Förskola & Grundskola. Där finns förvaltningschef som är högsta tjänsteperson och chef över verksamhetschefen, samt utvecklingsledare som är sakkunniga i olika frågor.

Kontaktuppgifter till verksamhetschefer och förvaltning

Kommunens synpunktshantering

Du kan även använda kommunens allmänna synpunktshantering om du vill klaga eller lämna synpunkter på Förskola & Grundskolas verksamheter.

Lämna en synpunkt

Så tar vi hand om dina synpunkter

När du lämnat dina synpunkter till oss får du besked om vem som kommer utreda ditt ärende och hur vi kommer att arbeta.

Utredning

Utredningen kan bland annat innebära att handläggaren kontaktar andra inblandade för att få in uppgifter till exempel rektorn om du har vänt dig till verksamhetschefen med ett klagomål. Du får information om de uppgifter som kommer fram och du har också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Dialog om lösning och beslut

Vår handläggning avslutas antingen genom att du och de andra inblandade kommer fram till en lösning eller att ansvarig tjänsteperson det vill säga kommunens representant beslutar i ärendet, till exempel om åtgärder som behövs. Går beslutet att överklaga får du information om hur du gör detta.

Vi är skyldiga att hantera alla synpunkter och klagomål så snabbt det går. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning kan ta lite längre tid men vi informerar dig löpande om vad som händer.

Synpunkter om fristående förskolor och skolor

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på en fristående skola eller förskola ska du kontakta den berörda skolan. Kontaktuppgifter till alla förskolor och skolor finns på deras hemsidor som du hittar via länkarna längs ner på sidan.

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av situationen kan du kontakta Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten. Information om elevers rätt och vad Skolinspektionen gör hittar du på Barn- och elevombudets hemsida: Din rätt i skolan (Barn- och elevombudet) Länk till annan webbplats.