Synpunkter och klagomål förskola och grundskola

På den här sidan beskriver vi hur du gör när du inte är nöjd med något i Kungsbacka kommuns förskolor och skolor. Hur du framför ett klagomål och vad som händer, det vill säga hur vår klagomålshantering ser ut.

Alla barn och elever har rätt att utifrån sina förutsättningar komma så långt som möjligt i sin utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Alla har också rätt att må bra och känna sig trygga.

Om du har klagomål på hur det fungerar i förskolan, grundskolan eller fritidshemmet vill vi att du framför dessa till oss. På så sätt kan vi arbeta för att det ska bli bättre.

Klagomålshantering

Den som ansvarar för förskolan och skolan, kallas för huvudman, ska ha en rutin för klagomålshantering. Den ska tydligt beskriva hur man gör om det är något i förskolan eller skolan som inte fungerar. Det kan handla om att man inte är nöjd med utbildningen eller att barnet eller eleven inte har en bra situation i förskolan eller skolan.

Så lämnar du klagomål

Prata med personalen på förskolan eller skolan.

Om du har klagomål som handlar om barnet eller elevens situation i gruppen eller klassen är det bästa att i första hand prata med den som är närmast barnet eller eleven, det vill säga läraren eller annan personal som är nära.

Kontakta rektor

Du kan kontakta rektorn om du inte är nöjd med personalens hantering av ditt klagomål eller om du inte vill kontakta personalen i förskolan eller skolan. Rektorn ansvarar för förskolan och skolans verksamhet inklusive frågor om arbetsmiljö, rutiner och säkerhet.

Kontakta verksamhetschef eller någon annan inom Förskola & Grundskolas förvaltning

Om du anser att rektorn inte har gjort tillräckligt eller om du inte är nöjd med rektors hantering av ditt klagomål kan du:

  • Kontakta verksamhetschefen för det pedagogiska området dit förskolan, skolan eller fritidshemmet hör. Verksamhetschefen är rektorns chef. Eller
  • Kontakta förvaltningen för Förskola & Grundskola. Här finns tjänstepersoner som arbetar med olika frågor. Det finns även en skolchef som är högst ansvarig tjänsteperson.

Du når alltid verksamhetschef och skolchef via

  • Kungsbacka kommun
    Förvaltningen för Förskola & Grundskola
    434 81 Kungsbacka

På sidan Kontaktuppgifter till verksamhetschefer och förvaltning hittar du fler kontaktuppgifter.

Detta händer när förvaltningen får ditt klagomål

Bekräftelse

När vi får dina uppgifter till oss får du besked om vem som kommer utreda ditt ärende, handläggaren, och hur vi kommer att arbeta.

Utredning

Utredarna ska göra en opartisk utredning av klagomålet. Syftet med utredningen är att ta reda på om det förekommer brister i verksamheten.
Utredningen kan innebära till att handläggaren kontaktar dig för mer information, pratar med barnet eller eleven och även rektor för att få in uppgifter. Du får information om de uppgifter som kommer fram och du har också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.

Vi är skyldiga att hantera klagomål så snabbt det går. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning kan ta lite längre tid men vi informerar dig om vad som händer.

Beslut

Vår handläggning avslutas antingen genom att du och de andra inblandade kommer fram till en lösning. Om utredningen visar att det varit brister i utbildningen beslutar huvudmannen om att bristerna ska åtgärdas.

Går beslutet att överklaga får du information om hur du gör detta.

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av situationen kan du kontakta Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten.

Missförhållanden i skolan ( Skolinspektionen) Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkt på något som inte rör utbildningen?

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på sådant som inte rör själva utbildningen, till exempel den mat som serveras eller om färgen eller utformningen av skolans byggnad borde ändras, kan du göra det genom kommunens gemensamma synpunktshantering.

Lämna synpunkt eller klagomål på Kungsbacka kommun

Klagomål som gäller fristående förskolor och skolor

Vill du lämna klagomål på en skola som har en annan huvudman än kommunen, en det vill säga en fristående skola eller förskola, kontaktar du dem.

Du hittar kontaktuppgifter till både kommunens och fristående förskolor och skolor via våra listor över förskolor och grundskolor.