Regler för att använda en offentlig plats

Ordningslagen styr till stor del hur du får använda en offentlig plats. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen har vetorätt. Om du vill använda en offentlig plats behöver du söka polistillstånd och i vissa fall bygglov.

Ansök om polistillstånd

Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som finns hittar du på polisens hemsida. Där hittar du även de blanketter som ansökan ska göras på.

Ansök om tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats.

Polisen lämnar vidare ansökan för yttrande till bland annat kommunen som godkänner eller avslår ansökan. Hör gärna av dig till oss redan innan du gör en ansökan till polisen, så kan vi hjälpa dig med en bedömning om vad som brukar vara möjligt.

Ansökningar där kommunen brukar yttra sig handlar bland annat om:

  • Tillstånd för allmän sammankomst, till exempel demonstrationer.
  • Tillstånd för offentlig tillställning, till exempel loppmarknad.
  • Tillstånd för användande av offentlig plats, till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen.
  • Tillstånd för trottoarpratare.

Kommunens ordningsföreskrifter

Sök tillstånd för trottoarpratare

Vill du som näringsidkare använda en trottoarpratare på allmän plats i Kungsbacka ska du söka tillstånd enligt ordningslagen hos Polisen. Tillståndet beviljas för ett kalenderår i taget. Till varje tillstånd hör ett kontrollmärke som ska fästas på insidan av reklamskyltens sarg. Du måste alltså söka tillståndet varje år, och få ett nytt kontrollmärke.

Trottoarprataren måste också vara av en godkänd modell och placeras på rätt sätt:

  • Trottoarpratare i Kungsbacka måste vara av godkänd modell i kraftig rörkonstruktion med en rund sarg nedtill, minst 10 cm hög, och utan utstickande ben. Trottoarprataren ska vara svart. Firmor som säljer godkända trottoarpratare kan du hitta genom att kontakta skylttillverkare eller genom att söka på Internet.
  • Om du får tillstånd kan du under dina öppettider sätta en godkänd trottoarpratare utanför den egna butiken/verksamheten i kant med fasaden. Fri passage måste vara minst 1,5 meter. Gatsten räknas inte som fri passage, utan det måste vara betongplattor, asfalt eller släta stenhällar.
  • Trottoarprataren får inte vara en trafikfara, skymma fordonstrafik, hindra framkomligheten eller vara en olycksrisk.

Bygglov krävs i vissa fall

För vissa anläggningar krävs bygglov. Upplysningar om vilka anläggningar som är bygglovspliktiga samt anmälan om bygglov gör du hos förvaltningen för Plan & Bygg.

Avgift för ansökan och nyttja allmän platsmark

Du behöver betala en avgift för prövning av ansökan till Polisen. Den gäller även om du får avslag på din ansökan.

Det kostar också pengar att nyttja allmän platsmark. Förutom avgiften för polistillståndet har kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Denna avgift tar förvaltningen för Teknik ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgifter för att nyttja allmän platsmark.

Försäljning


Försäljningskiosker

10 000 kr/år

Uteserveringar

250 kr/kvm/år

Julgransförsäljning

500 kr/plats

Tillfällig försäljning

300 kr/plats/tillfälle i 1-3 dagar eller 500 kr/plats/månad

Annat kommersiellt syfte


Affischpelare

5 000 kr/st/år

Reklamskylt/trottoarpratare

1 000 kr/år

Festivaler/utställningar

5 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr

Cirkus/tivoli

5 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr

Minigolf, boule, varpa

2 kr/kvm/år. Minimiavgift 1 000 kr

Övrigt


Byggskylt, infotavla

1 000 kr/st/år

Byggställning, bodar, upplag

20 kr/kvm/påbörjad månad. Minimiavgift 500 kr

Containrar

200 kr/st/påbörjad vecka

Övriga upplåtelser

10 kr/kvm/år. Minimiavgift 500 kr