Om du skadats i vården

En sköterska håller en äldres kvinnas arm.

Vi är skyldiga att utreda händelser i vården som kan leda till en skada.

När det inträffar en händelse i den vård som kommunen ansvarar för och som kan leda till en skada, är det vårt ansvar och skyldighet att informera dig och utreda händelsen.

Vi ska också arbeta förebyggande så att en liknanden händelse inte ska inträffa igen. När en vårdskada har inträffat kan du vara berättigad till ersättning.

Patientskadelagen kan ge dig rätt till ersättning

Enligt Patientskadelagen kan den som drabbats av en skada som är orsakad av eller har uppstått i samband med hälso- och sjukvård, få ersättning i vissa fall. När du söker ersättning enligt Patientskadelagen ska du kontakta vårt försäkringsbolag, Protector Länk till annan webbplats..

För att anmäla skada:

Fyll i skadeanmälningsblanketten Pdf, 49.2 kB. och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Sök ersättning enligt Läkemedelsförsäkringen

Om din skada har orsakats av läkemedel kan du söka ersättning enligt Läkemedelsförsäkringen.

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel. 08-462 37 00
www.lakemedelsforsakringen.se Länk till annan webbplats.

Patientförsäkringen omfattar

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om sannolikheten är att skadan är orsakad av:

  • Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Det förutsätter att skadan kunnat undvikas.
  • Fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav.
  • Felaktig diagnostisering.
  • Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
  • Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
  • Förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Patientförsäkringen omfattar inte:

Patientförsäkringen ersätter inte skador eller komplikationer som inte hade kunnat undvikas.