En sjuksköterska mäter trycket på en manlig patient.

Det finns flera olika lagar som styr vilket stöd och vilken hjälp du som kommuninvånare kan få inom vård och omsorg.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen styr vilken omsorg du kan få hjälp med och den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Även stöd till anhöriga kan omfattas av socialtjänstlagen. Hjälpen som du kan få kallas för bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, gäller personer med funktionsnedsättning som till exempel utvecklingsstörning, autism eller andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. För att ha rätt till en insats enligt LSS krävs att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Hälso- och sjukvården i kommunen

Kungsbacka kommun ansvarar för hälso- och sjukvården för vissa patienter. Det handlar om patienter som bor hemma men inte kan ta sig till vårdcentralen själv. Dessa patienter omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården, enligt överenskommelsen med Region Halland. Det kallas för hemsjukvård. Patienter som bor på vård- och omsorgsboende eller bostad med särskild service omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården.

Övergripande mål i hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats. innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som kommunen, regionen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den person som har störst behov ges företräde till hälso- och sjukvård.

Patientlagen för patientens ställning inom vården

Patientlagen Länk till annan webbplats. har tagits fram för att stärka patientens ställning inom vården. I Patientlagen beskrivs bland annat att hälso- och sjukvården ska, så långt som det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten. I lagen beskrivs också att vårdpersonal ska ge den information som du behöver. Informationen ska vara anpassad till din situation och dina förutsättningar för att du ska kunna förstå och vara delaktig. Patienten ska även få information om exempelvis metoder för undersökning samt vård- och behandling.

Patientsäkerhetslagen för att ge god och säker vård

I Patientsäkerhetslagen Länk till annan webbplats. beskrivs hur vårdgivaren, det vill säga den politiska nämnden, ska arbeta systematiskt för att kunna ge en god och säker hälso- och sjukvård. Det innebär att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Det kan ske genom ett förebyggande arbete med att identifiera risker men också att utreda och analysera inträffade händelser. Det gör vi för att vi ska ta tillvara på erfarenheterna så att bristerna inte upprepas.

Offentlighets- och sekretesslagen för din trygghet

Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats. innehåller bestämmelser om hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Om information omfattas av sekretess betyder det att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dig till utomstående personer eller till någon annan verksamhet, varken muntligen eller skriftligen.