Lagar om stöd för dig med funktionsnedsättning, LSS och SoL

Du som har funktionsnedsättning kan få stöd genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få stöd ska du tillhöra någon av följande personkretsar:

  • Personkrets 1: Du som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: Du som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3: Du som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande - om funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed kräver ett omfattande behov av stöd eller service.

Det här stödet kan du ansöka om

Kommunen ansvarar för de flesta av stöden

I Kungsbacka kommun ansvarar förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för de flesta av stödinsatserna. Förskola & Grundskola ansvarar för korttidstillsyn. Landstinget ansvarar för råd och stöd. Försäkringskassan betalar assistansersättning när dina grundläggande behov kräver stöd i mer än 20 timmar per vecka.

Socialtjänstlagen, SoL

Du som har en mindre funktionsnedsättning och inte har betydande svårigheter i ditt dagliga liv kan få stöd genom Socialtjänstlagen, SoL.

Stödet kan vara i form av:

Så här ansöker du om stöd

Om du har frågor eller vill ansöka om stöd ska du kontakta en socialsekreterare på Funktionsstödsenheten i Kungsbacka. Socialsekreteraren bedömer sedan om du kan få stödet.

Kontakta oss om du har frågor om bostadstillägg

Telefontider

Måndag-fredag 1315