Personligt stöd

Alla ingångar

 • Avlösarservice i hemmet

  Du som har en funktionsnedsättning kan få avlösarservice i hemmet för att underlätta för dina anhöriga.

 • Kontaktperson

  Har du en funktionsnedsättning och känner dig ensam? Då kan du få en kontaktperson.

 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

  Du som förälder kan du få hjälp med att se efter ditt barn före och efter skoltid och under lov.

 • Ledsagning

  Du som har en funktionsnedsättning kan få ledsagning för att ta dig till och från olika platser.

 • Personlig assistans

  Du som har en funktionsnedsättning kan få personlig assistans för att öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.