Så följer vi upp din vård och omsorg

Två kvinnor syns suddigt långt bort i bilden.

Kungsbacka kommun har ansvar för att det stöd och den omsorg du får håller god kvalitet och hög säkerhet.

För att veta att den vård och den omsorg vi ger fungerar som det ska behöver vi ständigt kontrollera, följa upp och utveckla det vi gör.

Så tar vi hand om risker, fel och brister

Vi måste åtgärda de fel och brister vi ser i våra verksamheter. Vi måste även förebygga att fel och brister uppstår samt att rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. I dagligt tal kallas detta för händelserapportering.

Så hanterar vi händelserapportering

Rapportering sker av personal som arbetar i verksamheten. En negativ händelse är en brist där den enskilde kommit till skada eller hade kunnat komma till skada. Utredningen visar om det har varit en brist eller inte. Varje anställd inom Vård & Omsorg har skyldighet att rapportera om man är med om eller upptäcker brister.

Chefen utreder händelsen och vi vidtar åtgärder för att förebygga att händelsen upprepas. Om händelsen bedöms allvarlig skickar vi information om den till Socialt ansvarig samordnare eller medicinskt ansvariga för fortsatt utredning och bedömning om eventuell anmälan till IVO.

Lex Sarah vid missförhållanden

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Det handlar om att utreda, åtgärda och förebygga missförhållanden. Det kan till exempel handla om hur vi bemöter dig eller om det finns brister i omsorgen. Brist i omsorgen kan exempelvis handla om det stöd du får eller om du inte får tillräckligt att äta och dricka.

Lex Sarah handlar även om händelser som innebär eller riskerar att innebära hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa inom socialtjänstlagen eller i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialt ansvarig samordnare, SAS, utreder och bedömer om en Lex Sarah-anmälan ska upprättas och skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria vid vårdskada

Händelser där vårdskada eller risk för vårdskada uppstår ska utredas och åtgärder vidtas för att förebygga att samma händelse upprepas. Ett exempel kan vara brister i läkemedelsbehandling, vård och behandling eller rehabilitering.

Vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada utreds händelsen av medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). De bedömer om en anmälan enligt Lex Maria ska upprättas och skickas till IVO.

Vi har ett särskilt ansvar för kvaliteten och säkerheten

På förvaltningarna för Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad, har vi medarbetare som har särskilt ansvar för att kontrollera säkerheten och förebygga fel och brister:

  • Socialt ansvarig samordnare, SAS. Säkerställer god kvalitet i kommunens sociala stöd.
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Säkerställer god kvalitet och hög patientsäkerhet när det gäller hälso- och sjukvård.
  • Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Säkerställer god kvalitet och säkerhet när det gäller rehabilitering.

MAS och MAR ska se till att vård och omsorg i kommunen följer lagar och författningar. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten så att du får en god och säker vård. De skapar även riktlinjer kring hälso- och sjukvård.

De har också ansvar för att anmäla till IVO om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig skada, i samband med vård, behandling och rehabilitering.

Patientsäkerhetsberättelsen berättar hur vi arbetar

Det yttersta ansvaret för stöd, omsorg och vård i kommunen, har kommunens politiker. Ansvaret för stöd, omsorg och vård till dig som är äldre ligger på nämnden för Vård & Omsorg. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är nämnden för Vård & Omsorg därför en vårdgivare.

Det betyder att nämnden varje år är skyldiga att beskriva hur man har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i den vård som ges och för att ge en god och patientsäker vård. Det görs i en så kallad patientsäkerhetsberättelse, som ska vara klar senast 1 mars varje år.

Patientsäkerhetsberättelsen ingår i nämndens årsberättelse och ska också beskriva hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Kvalitetsberättelsen berättar hur vi säkrar verksamheten

Varje år gör förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad en kvalitetsberättelse där vi beskriver hur nämnden systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar verksamhetens kvalitet. Bland annat beskrivs de sociala avvikelser som rapporterats inom både kommunal och privat vård och omsorg i Kungsbacka under året.

I kvalitetsberättelsen kategoriseras de olika avvikelserna utifrån hur allvarliga de är om någon av dem har anmälts vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kvalitetsberättelsen innehåller också förslag till hur kvaliteten på vården och omsorgen kan förbättras.