Tystnadsplikt och sekretess

Två personer sitter på en bänk, pratar och är glada.

Vi som arbetar med att ge stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till dig har tystnadsplikt.

Att vi har tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna ut uppgifter eller handlingar om dina personliga förhållanden, varken till utomstående personer eller till någon annan.

Alla våra medarbetare har tystnadsplikt

Alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom förvaltningarna för Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad, och inom den kommunala hälso- och sjukvården har sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att all vår personal får underteckna sekretess- och tystnadspliktsförbindelser.

Sekretessen och tystnadsplikten fortsätter att gälla oförändrat även efter om medarbetaren skulle sluta arbeta hos oss.

Varken skriftligt eller muntligt

Sekretess gäller som huvudregel för alla uppgifter om personliga förhållanden som kommer till våra medarbetares kännedom, skriftligt eller muntligt. Det kan till exempel vara uppgifter om din funktionsnedsättning, familjesituation, yrke, ekonomi, sociala situation, adress och telefonnummer.

En trygghet för dig

För dig som kommer i kontakt med kommunens stöd är det viktigt att veta att de anställda inte berättar sådant som de fått veta i sitt arbete till obehöriga. Du kan också vara säker på att vi inte lämnar ut dina handlingar till andra än de, som på grund av sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Särskilda fall

I vissa särskilda fall kan och ska vi lämna ut uppgifter, trots sekretess och tystnadsplikt. Det gäller exempelvis vid misstanke om brott eller barn som far illa. Vi lämnar då endast uppgifterna till den berörda tjänstemannen inom förvaltningen för Individ & familjeomsorg eller till polis.

Bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt finns i Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats.