Skolskjuts grundskola

Du som är vårdnadshavare behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn på våren inför varje nytt läsår.

Ditt barn kan få skolskjuts till skolan som kommunen har reserverat en plats på. För att få skolskjuts behöver något av kraven vara uppfyllda. Kraven för skolskjuts bestäms av skollagen tillsammans med Kungsbacka kommuns regler om avstånd mellan skola och hem.

Skäl för skolskjuts

Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som kan ge rätt skolskjuts:

  • Färdvägens längd, avstånd mellan hem och skolan
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Avstånd för att få skolskjuts

När vi bedömer hur långt det är för eleven till skolan tittar vi på om hen kan ta sig mellan hemmet och skolan via lokala gator eller gång- och cykelvägar som bedömts vara trafiksäkra.

  • 2 kilometer för förskoleklass - årskurs 3, beräknas utifrån att de inte ska cykla eller gå efter allmän väg.
  • 3 kilometer för årskurserna 4-5
  • 4 kilometer för årskurserna 6-9

Avståndet mäts från en punkt på vägen utanför bostaden till infarten till skolan eller gränsen till skolans fastighetsområde. Beräkning görs i kommunens kartsystem GIS.

Skolskjuts kan innebära att eleven åker med skolbuss eller får ett färdbevis för att kunna åka med vanlig linjetrafik, Västtrafik. Ibland kan elev ha rätt få skolskjuts med taxi.

Eleven har inte rätt till skolskjuts till eller från skolbarnomsorg (fritidshem).

Annan skola eller växelvis boende

Elev som har valt en annan skola än den där kommunen har reserverat plats, har rätt till skolskjuts om hen uppfyller något av kraven. I dessa fall gäller eleven får ett terminskort för att åka med Västtrafiks linjetrafik. Elev som valt en skola i en annan kommun får terminskort till Kungsbackas kommungräns.

När elev kan anses ha två bostadsadresser på grund av växelvis boende kan hen få skolskjuts med skolbuss eller med linjetrafikkort om avståndskravet för skolskjuts från någon av adresserna inom Kungsbacka kommun är uppfyllt.

Ansök om skolskjuts

Ansöka om skolskjuts i god tid inför varje läsår. Ansökan gör du via vår e-tjänst. För elever och vårdnadshavare med skyddad identitet eller om bank-id saknas finns en blankett att använda.

Du behöver göra en ny ansökan för ditt barn inför varje läsår, bland annat eftersom nya avståndsreglerna ändras när eleven blir äldre. Förutsättningarna när det gäller trafiksäkerhet kan också ha blivit förändrade, till exempel genom nya gång- och cykelvägar.

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning görs bedömningen utifrån elevens funktionsnedsättning i relation till anvisad färdväg. Det är alltså inte enbart ett styrkt intyg av funktionsnedsättning som är grund för att eleven ska beviljas skolskjuts.

Gör din ansökan i god tid

Det är viktigt att du som ansöker inför kommande läsår lämnar in ansökan så snart vi har öppnat e-tjänsten. Detta för att vi ska kunna garantera att beslut om skolskjuts blir klart innan skolan börjar.

Ansökningsperiod inför läsåret 2024-2025

Den 15 mars öppnar e-tjänsten för att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2024-2025. Ansökningsperioden är 15 mars till 17 april. Om ansökan kommer efter den 17 april kan vi inte garantera beslut innan höstterminens start.

Utdelning av kort

Har du ansökt om skolskjuts på våren inom ramen för de datum som gäller, får du besked innan terminsstart. Du kan se beslutet när du loggar in i e-tjänsten.

I beslutet står om du får skolskjuts med skolbuss, linjetrafik eller personbil (taxi). Korten delas ut när skolan startat.

  • Busskort för resor med skolskjuts delas ut av skolan.
  • Elev som ska åka med linjetrafiken får kortet hemsänt till sin folkbokföringsadress, det gäller även för elev som går i skola i annan kommun och som har fått rätt till ett busskort.

Kort från föregående termin gäller till den 15 september.

Förlorat busskort och kort som inte fungerar

Skolbusskort för Västtrafiks linjebussar är personliga och en värdehandling. Om eleven tappar bort sitt linjetrafikkort så ska du som vårdnadshavare anmäla det i vår e-tjänst för ersättningskort vid förlorat busskort. Du ska inte göra en ny skolskjutsansökan.

Går eleven i årskurs 4-9 så tar vi ut en avgift på 250 kronor betalas med kort eller Swish direkt i e-tjänsten. Eleven kan därefter hämta ett tillfälligt kort av skoladministratören på skolan.

E-tjänsten gäller endast för elever i grundskolan och för att kunna använda tjänsten ska eleven ha fått kortet av oss på Kungsbacka kommun.

Kort som inte fungerar

Om linjetrafikkortet inte fungerar i kortläsaren så ska det lämnas in till skoladministratören som beställer ett nytt. I väntan på det nya busskortet kan eleven få ett tillfälligt kort. Vi tar inte ut någon avgift för kort som inte fungerar.