Frågor och svar om skolskjuts

Här kan du läsa frågor och svar om skolskjuts för grundskola.

Ansökan om skolskjuts

Hur och när kan jag ansöka om skolskjuts?

Vårdnadshavare till barn som är folkbokfört i Kungsbacka kommun kan ansöka om skolskjuts

Ansökan gör du digitalt på kungsbacka.se/skolskjuts.se du behöver bank-id. Har du inte har bank-id eller skyddad identitet finns en blankett som du lämnar in eller postar till kommunen.

Ansökan inför kommande läsår görs på våren. Vi informerar på kungsbacka.se när ansökan är öppen och vilket datum som gäller för att vi ska kunna återkoppla beslut och dela ut kort innan skolan börjar

Flyttar du till Kungsbacka under skolterminen eller om förutsättningarna ändras så gör du din ansökan via e-tjänsten.

Behöver friskoleelever ansöka om skolskjuts?

Ja.

Jag har svårt för svenska och behöver hjälp med att fylla i ansökan, vem kan hjälpa mig?

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du be skolan om hjälp eller kontakta kommunens kundcenter, Kungsbacka direkt, 0300-83 40 00. Du kan även besöka oss på Storgatan 37.

Vad händer efter ansökan?

När du skickar in din ansökan tar våra handläggare emot den för bedömning. När den är klar får du beslutet till den e-postadress du angett i ansökan. Vi skickar ut besluten löpande i den ordning de fått sitt beslut. Det finns inte möjlighet att begära om att få förtur i handläggningen.

Har du ansökt om skolskjuts på våren inom ramen för de datum som gäller får du besked innan terminsstart. Du kan se beslutet om du loggar in i e-tjänsten.

I beslutet står om du beviljats skolskjuts med skolbuss, linjetrafik eller personbil (taxi). Skolan delar ut färdbevis för skolbuss eller linjetrafik utifrån beslutet vid terminsstart.

Måste jag lämna in en ny skolskjutsansökan om jag flyttar under pågående läsår?

Om du har ett busskort som gäller för resor till skolan behöver du inte ansöka igen men behöver du annan skolskjuts måste du göra en ny ansökan.

Vad innebär det att uppgradera av geografisk giltighet?

Elever som vars ena förälder bor i en grannkommun samt har rätt till skolskjuts har rätt att uppgradera kortet. (Se västtrafik.se Länk till annan webbplats. för mer information). Om eleven beviljas skolskjuts med linjetrafik gäller det inom kommunen (Zon B) mellan klockan 04 - 19. Du som vårdnadshavare kan beställa en uppgradering så kortet fungerar utanför kommungränsen. Du betalar uppgraderingen till självkostnadspris och faktureras terminsvis av kommunen.

Du anger om du vill uppgradera när du ansöker. I ansökan står även aktuellt pris. Kommer inte möjligheten upp att uppgradera kortet när du ansöker har du inte rätt att göra det.

Regler för att få skolskjuts

Vad innebär skolskjuts?

Med skolskjuts menas resor mellan bostaden och skola som kommunen anordnar. Resan går normalt från en busshållplats eller annan utsedd uppsamlingsplats till skolan och tillbaka dit efter skoldagens slut. Skolskjuts kan göras med kommunens upphandlade skolbussar, ordinäre linjetrafik, I Kungsbacka kommun med Västtrafik, eller med taxi. Skolskjuts kan också vara en kombination av till exempel linjetrafik och skolbuss.

Med skoldag menas skolans start och sluttider för de flesta av eleverna som tillhör samma åldersgrupp. Elev kan inte få skolskjuts till och från fritidshem.

Vad avgör att mitt barn får skolskjuts?

Det är bestämmelser i skollagen samt Kungsbacka kommuns skolskjutsregler som ligger till grund för beslut om skolskjuts. Enligt skollagen ska bedömning om rätt till skolskjuts baseras på

 • färdvägens längd,
 • trafikförhållanden,
 • elevens funktionsnedsättning eller
 • någon annan särskild omständighet.

Färdvägens längd

Vilket avstånd som ger rätt till skolskjuts bestäms av varje enskild kommun. Kommunfullmäktige i Kungsbacka har beslutat om vilket avstånd som gäller för olika åldersgrupper i grundskolan, dessa är:

 • 2 km för förskoleklass - årskurs 3
 • 3 km för årskurserna 4–5
 • 4 km för årskurserna 6–9

Våra avståndsregler gäller även vid bedömning om eleven har för långt till närmaste busshållplats. Om avståndet är längre än kilometergränserna för åldersgruppen ska kommunen ordna skolskjuts från en närmare upphämtningsplats.

Trafikförhållanden

Bedömningen av vad som är en trafiksäker väg utgår från vad som är en trafiksäker väg för en gångtrafikant.

Bedömningen av trafiksäkerheten ska även utgå ifrån elevens trafikmognad. Barn förväntas generellt ha en trafikmognad och klara en komplicerad trafikmiljö vid tolv års ålder.

Det är ett föräldraansvar att följa barnet till hållplats eller skola. Det är även vårdnadshavarens ansvar att barnet utrustas med reflexväst och ficklampa.

Elevens funktionsnedsättning

Vissa elever med funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts även om färdvägens längd och trafikförhållanden inte medger skolskjuts. Med funktionsnedsättning menas en sådan nedsättning som påverkar elevens möjlighet att på ett säkert sett ta sig till och från skolan. Bedömningen görs utifrån barnets funktionsnedsättning i relation till den anvisade färdvägen.

Annan särskild omständighet

I vissa särskilda fall kan kommunen fatta beslut om rätt till skolskjuts trots att ingen av de övriga skälen är uppfyllda. Till exempel när en elev har råkat ut för en olycka och elevens egna och huvudmannens kollektiva olycksfallsförsäkring inte täcker transportkostnaderna.

En särskild omständighet kan även vara en kombination av orsaker som var för sig inte är tillräckligt skäl för skolskjuts men som tillsammans bildar en särskild omständighet som berättigar till skolskjuts.

Mitt barn har skadat sig och behöver skolskjuts för att kunna ta sig till skolan, vad gäller?

Uppstår olyckan i samband med färd i fordon ska du alltid först kontakta försäkringsbolaget för fordonet.

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom ett olycksfall. Om ditt barn har skadat sig ska du i första hand kontakta kommunens försäkringsbolag. Går eleven i fristående skola ska du kontakta deras försäkringsbolag.

Om du får besked om att vare sig kommunens eller elevens privata olycksfallsförsäkring kan ge ut ersättning som gör att barnet kan komma till skolan kan du ansöka om skolskjuts enligt ”Annan särskild omständighet”. Du gör ansökan via vår e-tjänst för skolskjuts. Du behöver också mejla in kopior på avslagen från försäkringsbolagen till grundskola.skolskjuts@kungsbacka.se

Kan mitt barn få skolskjuts till och från fritidshemmet?

Nej, skolskjuts gäller endast till och från skolan. Elev som alltid är på fritidshem före och efter skolan har inte rätt till skolskjuts.

Mitt barn bor hos mig varannan vecka, vad gäller då?

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. När båda bostadsadresserna ligger i Kungsbacka kommun och eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts från någon av dem har eleven rätt att åka med skolbuss eller få ett linjetrafikkort

Förutsättningen är att boendet bygger på ett fast arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende varannan vecka på respektive adress.

Om en av vårdnadshavaren bor i annan kommun får eleven terminskort till Kungsbacka kommungräns. Detta är en utökad service och är inte att betrakta som skolskjuts.

Om eleven beviljas skolskjuts med linjetrafik gäller det inom kommunen (Zon B) mellan klockan 04 - 19. Du som vårdnadshavare kan beställa en uppgradering så kortet fungerar utanför kommungränsen. Du betalar uppgraderingen till självkostnadspris och faktureras terminsvis av kommunen.

Vad betyder anvisad skola?

Anvisad skola är den kommunala skola som har elevens adress inom sitt upptagningsområde. På den skolan finns en reserverad plats för eleven. Alla bostäder i kommunen tillhör en skola. På vår webbkarta för att se vilken skola du har som anvisad skola.

Om eleven går på anvisad skola eller väljer annan skola har det stor betydelse för rätt till skolskjuts. Se frågan ”Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad kommunal skola?”

Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?

Rättigheten till skolskjuts utifrån skollagens bestämmelser utgår ifrån att eleven går på en av kommunen anvisad skola. Om du väljer en annan skola än anvisad har du endast laglig rätt till skolskjuts till den valda skolan om det inte uppstår ekonomiska eller organisatoriska svårighet för kommunen.

Väljer du en annan skola än anvisad innebär det bland annat:

 • I många fall saknas rätt till skolskjuts enligt skollagen. Du som förälder får därmed ett större ansvar för att ordna transport för ditt barn
 • Elev som på grund av funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts kan endast få skolskjuts till den valda skolan om det är samma pris eller billigare att åka dit jämfört med den anvisade. Uppstår behov av transport till skolan ska du ansöka om färdtjänst istället.
 • Enligt Kungsbacka kommuns regler så kan den som valt en annan skola än anvisad få färdbevis till skolbuss eller ett färdbevis för linjetrafik även om det innebär merkostnad för kommunen. Förutsättningen är att du uppfyller avståndskravet till vald skola.
 • Även om eleven får skolskjuts med terminskort för linjetrafik finns inga garantier att det finns förbindelser som gör att eleven kan komma till skolan.
 • Bedömningen om vad som är lämplig väntetid/resetid är väsentlig längre om eleven går på annan skola än anvisad.

Enligt det som brukar kallas rättspraxis innebär ekonomisk svårighet att rätten till skolskjuts inte gäller om det skulle innebära en merkostnad för kommunen jämfört med kostnaden för skolskjuts till den anvisade skolan. Detta gäller även vid skolskjuts med personbil.

Jag bor i Kungsbacka kommun men mitt barn går i skolan i en annan kommun. Kan barnet få skolskjuts?

Elever som går i annan kommun har inte samma lagliga rätt till skolskjuts som om de hade valt sin anvisade skola. Kungsbacka kommun har dock beslutat att ge dessa elever ett västtrafikkort som gäller inom Kungsbacka kommun. Vårdnadshavaren kan sedan till självkostnadspris uppgradera kortet. För att uppgradera kortet ska du kontakta anvisad skola i Kungsbacka kommun.

Eleven kan i vissa fall få rätt till annan form av skolskjuts än terminskort för linjetrafik till en skola i annan kommun om det kan ske utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. I dessa fall jämförs kostnaden alltid med vad det hade kostat om eleven gick på anvisad kommunal skola i Kungsbacka kommun.

Kan jag få ersättning för att köra barnet själv om skolskjutsen inte kommer eller beslutet dröjer?

Nej.

Vad skiljer Kungsbackas kommuns regler från skollagen?

Kungsbacka kommun har till viss del generösare regler om skolskjuts än vad kommunen är skyldig till enligt skollagen. Till exempel så gäller i Kungsbacka att

 • Kommunen ger terminskort till kommungräns om eleven har valt att gå i en skola i annan kommun. Eftersom detta är en utökad service från kommunen definieras och prövas detta inte som skolskjuts.
 • Om eleven har växelvis boende och enda föräldern bor utanför Kungsbacka kommun kan eleven få ett terminskort för linjetrafik. Eftersom detta är en utökad service från kommunen definieras och prövas inte detta som skolskjuts. Vårdnadshavaren kan uppgradera kortet till självkostnadspris till ett ”Göteborg ++ 04-19” eller ”Kranskommuner 04-19”.
 • Kommunen ger skolskjuts om du har valt en annan skola än anvisad inom kommunen och samtidigt uppfyller avståndskraven till den valda skolan. Detta även om det uppstår en merkostnad för kommunen. Rättigheten är begränsad till skolbuss och terminskort för linjetrafik.

En kommun får aldrig ha strängare regler än det som står i lagen.

Vad gäller för elever i för grundsärskolan ?

Elever mottagna i grundsärskolan i Kungsbacka erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola som individintegrerad grundsärskoleelev. Vid val av annan skola än anvisad skola för en särintegrerad elev är rätten till skolskjuts med personbil mycket begränsad. Se “Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?”

Elever på Kolla grundsärskola behöver inte ansöka inför varje läsår. Väljer vårdnadshavaren en annan grundsärskola än Kolla gäller samma regler som vid val av annan skola än anvisad. Detta innebär att rätten till skolskjuts med personbil mycket begränsad. Se “Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?”

Får en elev som inte fått skolskjuts beviljad åka med skolbuss i mån av plats?

Elever i förskoleklass och grundskola kan få resa med kommunens upphandlade skolbussar i mån av plats. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss. Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever inte får plats på en viss linje gäller inte i mån av plats.

Vid resa från skola är det skolans ansvar att skolskjutsberättigade får stiga på först. Om det finns plats kan senare icke-skolskjutsberättigade stiga på. Yngre barn ska i så fall prioriteras före äldre.

Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever inte får plats på rutten ska chauffören på skolbussen neka ombordstigning för icke-skolskjutsberättigade elever samt informera skolan.

Skolskjuts med personbil

Vem får skolskjuts med personbil?

Vanligaste orsakerna till att skolskjuts sker med personbil är att:

 • Eleven har funktionsnedsättning som innebär att de inte på ett säkert sett kan ta sig till skolan själva.
 • Eleven har funktionsnedsättning som gör att hen inte kan åka skolbuss eller linjetrafik.
 • Elev som har längre avstånd till hållplats än vad avståndsreglerna är för respektive årskurs.

Vilka regler gäller vid skolskjuts med personbil

Generellt gäller samma regler vid personbil som vid buss. Detta betyder bland annat:

 • Det finns en anvisad avgångstid, missar eleven den är det vårdnadshavarens ansvar att ta eleven till skolan. Vårdnadshavaren kan inte bestämma när personbilen ska komma.
 • Samåkning med flera elever är alltid utgångspunkten. Skolskjuts med personbil likställs med skolskjuts med buss och därför samplaneras alla taxiresor. I sällsynta fall baserat på elevens funktionsnedsättning och säkerhet kan kommunen besluta om egen personbil under en begränsad tid.
 • Upphämtningsadressen när elev åker bil behöver inte vara hemadressen utan kan vara en gemensam samlingsplats för flertalet elever. Detta gäller dock inte om elevens funktionsnedsättning förhindrar detta.
 • Om barnet blir sjuk under skoltid finns ingen rätt till skolskjuts hem. Vårdnadshavaren eller en av vårdnadshavaren utsedd har en skyldighet att hämta sitt barn.
 • Skolskjuts med personbil medges aldrig till och från fritidshem eftersom skolskjuts endast gäller för skola. Har eleven funktionsnedsättning och går på fritidshem ska vårdnadshavaren ansöka om färdtjänst.

Varför kan jag inte bestämma när bilen ska komma?

Resan planeras utifrån den tid barnet ska lämnas på skolan, färdvägen, samåkning samt den totala tillgången på personbilar i kommunen. Vid morgonen är tillgången till personbilar mycket begränsad.

Kan mitt barn få skolskjuts med personbil när vi har valt en annan skola än anvisad?

Skolskjuts med personbil kan endast beviljas om det kan ske utan att det uppstår en merkostnad för kommunen jämfört med om eleven gick på anvisad skola. Eleven ska uppfylla kraven för skolskjuts till vald skola enligt de generella reglerna med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Se även frågan ”Vad gäller om jag valt en annan skola än anvisad skola?” under frågor om regler.

Personbilen (taxin) har inte kommit - vad gör jag?

Kontakta Samres på telefon 0515-68 57 45

Beslut om skolskjuts

Hur länge behöver jag vänta på ett beslut om skolskjuts?

Beslut tas så snart som det är möjligt. Beroende på hur många som ansöker och arbetsbelastningen kan tiden det variera. Under perioden 1 maj till 31 augusti har vi ofta lite högre belastning och det kan innebära längre väntetid. Vid komplicerade ärenden är handläggningstiden generellt sett längre.

Alla ansökningar som kommer in senast det datum som angett som sista datum för nästkommande läsår får beslut vid eller innan terminsstart på hösten. Det finns ingen möjlighet för vårdnadshavare att begära förtur i handläggningen.

Varför har min ansökan om skolskjuts fått avslag och hur kan det komma sig att man får ett år men inte nästa?

Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts, beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i reglerna för att bevilja ansökan.

Inför varje läsår görs en ny individuell bedömning och det kan finnas flera skäl till varför ditt barn inte längre har rätt till skolskjuts.

En vanlig orsak är att barnen har gått upp en årskurs och därmed inte längre berättigad till skolskjuts med hänvisning till anståndet till skolan.

I de fall skolskjuts har beviljas med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan förbättringar i infrastrukturen för trafiksäkerhet påverka rätten till skolskjuts.

I beslutet står det beskrivet varför ditt barn inte längre har rätt till skolskjuts.

Hur länge gäller beslutet om skolskjuts?

Beslut om skolskjuts ges maximalt ett läsår i taget.

Vad avgör om mitt barn får åka skolbuss, får ett linjetrafikkort eller skolskjuts med personbil?

Eleven ska alltid tilldelas billigaste möjliga alternativet för skolskjuts. I första hand ska alltid skolskjuts ske med skolbuss. I andra hand med terminskort för linjetrafik och i sista hand personbil (taxi).

Har du skäl till att något alternativ inte är möjligt för ditt barn ska du ange det i ansökan. Endast skäl med lagstöd kan bedömas, se frågan "På vilka grunder kan mitt barn få skolskjuts?"

Jag fick avslag på min skolskjutsansökan och vill överklaga. Hur gör jag?

Om eleven går på kommunal anvisad skola:

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Om du vill överklaga ett sådant beslut ska du inom tre veckor lämna ett skriftligt överklagande till beslutsfattaren, Kungsbacka kommun. Enklast görs detta genom att mejla till forskola.grundskola@kungsbacka.se.

Om överklagandet kommer in i rätt tid och kommunen inte omprövar sitt beslut kommer handläggaren att skicka beslutet tillsammans med din överklagan och eventuella övriga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten i Göteborg för prövning.

Vid förvaltningsbesvär prövar domstolen kommunens beslut utifrån lämplighet och laglighet. Domstolen kan antingen avslå överklagan, bifalla överklagan eller besluta att kommunen ska utreda ärendet igen.

Om eleven har valt en annan skola än anvisad:

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom laglighetsprövning. Överklagandet ska inkommit inom tre veckor från att beslutet anslagits på kommunens officiella anslagstavla,

Vid laglighetsprövning prövar domstolen kommunens beslut utifrån laglighet. Domstolen kan kräva att kommunen gör en ny bedömning.

Får kommunen ångra ett beslut om att bevilja skolskjuts?

Beslut om skolskjuts tas med det som kallas återkallelseförbehåll. Det innebär att det kan ändras av säkerhetsskäl eller om grunden till beslutet bygger på vilseledande information. Om de skäl till skolskjuts som du angav i ansökan inte längre stämmer ska du meddela vår skolskjutshandläggare så att vi kan göra en ny prövning.

Ansvar och praktiskt vid resa med skolskjuts

Vilket ansvar har jag att mitt barn kan ta sig på ett säkert sätt till skolan?

Du som är vårdnadshavare ansvarar för ditt barns väg mellan hemmet och hållplatsen samt under väntetider på hållplatsen tills dess eleven stiger på buss eller taxi. Du förväntas även ta ansvar för att förbereda och träna eleven på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.

När det är mörkt är det viktigt att barnet syns i trafiken. Se till att ditt barn har reflex, reflexväst och gärna en lampa på väg till och från skolan eller din hållplats.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda hållplatserna. Tänk därför på att planera morgonen så att barnet är på hållplatsen i god tid till hållplatsen, det är en viktig trafiksäkerhetsfråga.

Vem ansvarar för säkerheten när barnet är på bussen?

Under transporten är det entreprenören genom föraren som ansvarar för eleverna och att trafikbestämmelser följs.

Om det uppstår ordnings- eller säkerhetsproblem eller något annat tillbud så rapporterar föraren det vidare till skolskjutsamordnaren.

Vem ansvarar när eleven kommer fram till skolan?

När eleven kommer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Detsamma gäller vid hemfärd, efter skolans slut, tills eleven stiger på skjutsen hem.

Vad gäller om bussen är försenad eller inte kommer?

Oförutsedda händelser kan ibland innebära förseningar eller i värsta fall att bussen inte kommer. Det kan till exempel handla om fordonsfel, köer eller att bussen vänta in en annan försenad buss vid linjebyte.

Vinterväglag med kraftigt snöfall eller plötslig ishalka eller blockering av väg på grund av nedfallna träd kan hindra bussen att komma fram.

En försening på 20 minuter ses som en accepterad försening.

 • Om bussen inte kommer på morgonen ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna och kommunen hjälps åt att hitta en lösning för att eleven tar sig till skolan.
 • Om bussen är försenad på eftermiddagen ges information från skolan och/eller bussförare. Om föraren under pågående tur upptäcker att en del av en väg inte kan trafikeras ska bussbolagen ordna att eleven kommer tillbaka till skolan. Trafikbolaget och kommunen förbereder då skolan på att ta hand om eleven. Grundregeln är att vårdnadshavarna och kommunen ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Var hittar jag information om förseningar eller inställda turer?

Information om förseningar eller planerade förändringar som innebär förseningar i linjetrafiken se vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Information om förseningar hos skolbuss, se hallandstrafiken.se Länk till annan webbplats.

Vid plötsliga händelser till exempel oframkomligt väglag på grund av ishalka eller ymnigt snöfall försöker vi att så snart vi vet informera på kommunens hemsida kungsbacka.se.

Vid situationer där invånare i kommunen befinner sig i fara tar kommunens krisberedskap vid. Då aktiveras kommunens krisledning och information publiceras på kungsbacka.se.

Vad händer om eleven missar bussen?

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Vad gäller för skolskjuts om eleven blir sjuk i skolan?

Om en elev, till exempel vid sjukdom, behöver åka hem tidigare, måste vårdnadshavaren ordna hämtning i skolan. Detta gäller även om du har personbil/taxi som skolskjuts.

Vad gäller om vårdnadshavare blir sjuk och inte kan skjutsa eleven?

Om vårdnadshavare blir sjuk och inte kan skjutsa eleven måste vårdnadshavaren själv se till att annan person hämtar eller lämnar eleven.

Mitt barn har tappat sitt busskort - vad gör jag?

Har barnet förlorat sitt kort för skolbuss ska du kontakta skolexpeditionen som skriver ut ett nytt kort.

Har barnet förlorat sitt terminskort för linjetrafik (Västtrafikkort) ska du anmäla detta i vår e-tjänst för ansökan om ersättningskort Länk till annan webbplats.. Om eleven går i årskurs 4-9 tillkommer en avgift på 250 kronor. När du har fått bekräftelse på anmälan om förlorat kort, kan du kontakta skolexpeditionen som ger barnet ett tillfälligt kort. Det gamla kortet spärras och det nya kortet skickas till skolans expedition där du kan hämta det.