Hantera och sprida gödsel

När du hanterar gödsel ska du göra det så näringen återförs till åkermarken samtidigt som det blir så lite läckage som möjligt till yt- och grundvatten. Du som hanterar gödseln är ansvarig för att använda tillräckliga skyddsåtgärder.

Halland är ett nitratkänsligt område och därför är bestämmelserna för hur du hanterar gödsel stränga.

Lagring av stallgödsel

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om att lagra gödsel. Länk till annan webbplats. Det finns olika regler beroende på hur många djurenheter du har och hur du räknar ut det.

En djurenhet är olika många djur beroende på djurslaget. På Jordbruksverket kan du se hur många djur som räknas som en djurenhet inom varje djurslag.

Hästgödsel kan du antingen ta hand om själv på egen mark, lämna till en lokal lantbrukare eller till en privat entreprenör.

Tre sätt att ta hand om hästgödsel

Både gödsellämnare och jordbruksföretag som tar emot stallgödsel är skyldiga att anteckna mängd, datum och fosforinnehåll (alternativt djurslag och antal djur) på det gödsel som tas emot.

Ta hand om det själv på egen mark

Läs i Jordbruksverkets foldrar om vad som gäller för att lagra och sprida gödsel i Kungsbacka under avsnittet spridning av gödsel.

Hitta en lokal lantbrukare som mottagare

Du kan komma överens med en lokal lantbrukare som vill ta emot din hästgödsel, till exempel från lantbruket där du köper ditt grovfoder.

Privat entreprenör

Du kan även ta hjälp av olika privata företag som tar emot hästgödsel. Du kan till exempel lämna till en godkänd förbränningsanläggning.

Sprida gödsel

Att sprida gödsel vid olämplig tidpunkt, vid olämpliga förhållanden och i för stora mängder, leder till ökat läckage av växtnäring.

Under dessa månader får du sprida gödsel

Tabellen visar vilka månader får du sprida gödsel


Stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Mineralgödsel (konstgödsel)

Jan-feb

Förbjudet att sprida.

Förbjudet att sprida.

Mar-jul

Stallgödsel ska myllas ner på obevuxen mark inom fyra timmar.

Mineralgödsel som innehåller urea ska myllas ner på obevuxen mark nom fyra timmar.

Aug-okt

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får bara spridas i växande gröda eller före sådd av höstoljeväxter. På lerjord (>15% lerhalt) även inför sådd av höstsäd. Får inte spridas i fånggröda. Stallgödsel ska myllas ner på obevuxen mark inom fyra timmar.

Mineralgödsel som innehåller urea ska myllas eller brukas ner på obevuxen mark inom fyra timmar.

Okt

Under oktober får fasta gödselslag (inte fjäderfägödsel) även spridas på obevuxen mark. Gödseln ska brukas ner inom fyra timmar.

Mineralgödsel som innehåller urea ska myllas eller brukas ner på obevuxen mark inom fyra timmar.

Nov-dec

Förbjudet att sprida.

Förbjudet att sprida.


Du får inte sprida gödsel:

  • på vattenmättad, översvämmad mark, snötäckt eller frusen mark
  • på jordbruksmark som är närmare än två meter från vattendrag eller sjö
  • på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och lutar mer än tio procent.

Så mycket gödsel får du sprida

Max 22 kilo totalfosfor per hektar spridningsareal och år för organiska gödningsmedel och stallgödsel. Begränsningen gäller inte gödsel från egna djur på jordbruk med högst tio djurenheter.

Max 170 kilo totalkväve per hektar spridningsareal och år för stallgödsel. Kvävegivan får inte vara större än vad grödan behöver på den aktuella växtplatsen. Dokumentera behovet av gödsling i till exempel växtodlingsplan och använd den som utgångspunkt för gödslingen.

Till spridningsareal räknas åkermark som är lämplig att plöja och som kan användas till växtodling eller bete samt betesmark utanför åker om det finns betesdjur hos verksamheten.

Inom vattenskyddsområde

Om du ska lagra eller sprida gödsel inom vattenskyddsområde finns särskilda regler.

Vattenskyddsområden

Inom detaljplan

Du kan läsa om vad som gäller inom detaljplan i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 11.1 MB..

Slamgödsel på åkermark

Vid rening av avloppsvatten bildas ett slam som innehåller mull, fosfor och kväve. Slam kan användas som gödning för jordbruket och sprids hos de lantbrukare som vill. Slammet innehåller även i vis mån metaller som kan vara svåra att bryta ner.

Spridning av slam regleras av jordbruksverkets föreskrifter. Du får sprida slam vid samma tidpunkter som organiska gödselmedel.