Redovisa kyl- och värmepumpsutrustning

Driver du en verksamhet som exempelvis restaurang, butik eller förvaltar du en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering av köldmedier för din verksamhet.

Ett köldmedium är en gas som används för att transportera värme och kyla. Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar och de innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-husgaser. F-gaser bryter ned ozonskiktet, bidrar till ökad växthuseffekt och påverkar därmed klimatet.

Lämna in årlig rapport

Du som har ett eller flera aggregat där mängden köldmedier uppgår till minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport. Du behöver lämna in till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas.

Redovisa kyl- och värmepumpsutrustning Länk till annan webbplats..

Lämna gärna in den så tidigt som möjligt för att vi ska kunna hinna granska och be om eventuella kompletteringar för att på så sätt undvika onödiga miljösanktionsavgifter.

Koldioxidekvivalenter menas med hur mycket det värmer upp, det vill säga gasens uppvärmningspåverkan.

Innehåll i årsrapporten

 • Operatörens namn (ägaren av aggregatet), organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 • Adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen/aggregaten finns, om utrustningen är stationär.
 • Förteckning över utrustning /aggregat.
 • Total mängd och typ av köldmedier/f-gaser i utrustningen/aggregaten.
 • Resultat av och datum för de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret.
 • Mängd och typ av köldmedier/f-gaser som har installerats under året.
 • Mängd köldmedier/f-gaser som har lagts till vid installation, underhåll eller på grund av läckage
 • Om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ska du ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 • Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet/f-gaser.
 • Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontroller, installerat, utfört service och underhåll, reparerat och skrotat utrustning/aggregat.

Kom ihåg att skriva under årsrapporten!

Kontrollera läckage

Du måste regelbundet kontrollera att det inte läcker ut f-gaser från din anläggning. Kontrollerna ska ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden f-gaser i aggregatet och vad de har för klimatpåverkan.

Mängden koldioxidekvivalenter - Läckagekontroller

 • 5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett system som varnar för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Observera att kontrollen av läckage måste göras inom det utsatta intervallet och utföras av ett certifierat företag. Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos Incert: IncertOnline Länk till annan webbplats.

Anmäl ny utrustning

Om du ska installera en utrustning som innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) f-gas eller mer ska du anmäla det till kommunen. Detta gör du i vår e-tjänst: Redovisa kyl- och värmepumpsutrustning Länk till annan webbplats..

Utfasning av köldmedier med höga GWP-värden

Om du har f-gaser i din kylanläggning med ett GWP-värde på 2500 så är det dags att fundera på utbyte av denna. Detta gäller exempelvis R404A som är vanlig i kylar och frysar.

Från den 1 januari 2020 får man inte längre fylla på med nytt köldmedium i aggregat med fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer om köldmediet f-gasen har ett GWP-värde på 2500 eller mer. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

Avgift för anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift när du anmäler en köldmedieanläggning och för sin tillsyn.

Avgifter och taxor för tillsyn

Avgift vid försenad eller utebliven rapport

Om du inte kontrollerar dina köldmedier i tid eller skickar in kontrollrapporten för sent är kommunen skyldig enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift. Avgiften är en straffavgift som tillfaller staten.

Avgift vid försenad eller utebliven rapport

Typ av förseelse

Avgift

Skicka in årsrapport efter 31 mars

1 000 kronor

Utebliven årsrapport eller för sent utförda kontroller

5 000 kronor

Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e

5 000 kronor

Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat

5 000 kronor

Inte föra register över åtgärder på aggregat

2 000 kronor

Använda icke certifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning

10 000 kronor