Anmälan och tillstånd för bekämpningsmedel

När du använder kemiska bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och miljön för risker. Därför finns det regler för hur de får användas. Du kan behöva göra en skriftlig anmälan eller söka tillstånd hos Miljö & Hälsoskydd.

Du som använder bekämpningsmedel ansvarar för att det inte skadar dig, andra människor, djur eller miljön. Du ska tänka på att förvara medlen säkert och använd den skyddsutrustning som krävs.

Vilka bekämpningsmedel får jag använda?

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av kemikalieinspektionen. Vilka de är och hur de ska användas hittar du i Kemikalieinspektionens register för bekämpningsmedel (Kemikalieinspektionen) Länk till annan webbplats.

Medlen delas in i tre behörighetsklasser

Klass 3 får användas av alla. Klass 2 och 1 är för yrkesmässigt bruk och kräver kunskapsbevis respektive tillstånd som du får genom en utbildning hos länsstyrelsen.

För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska du främst välja icke-kemiska metoder, såsom mekaniska, termiska eller biologiska metoder, växtskydd eller skadedjursbekämpning.

Sprid endast kemiska bekämpningsmedel när det är nödvändigt

Du får sprida kemiska bekämpningsmedel bara när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Arbeta med integrerat växtskydd

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att praktisera så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand använder förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

I detta fall behöver du tillstånd

Du behöver söka tillstånd om du yrkesmässigt ska sprida växtskyddsmedel inom något av följande områden:

  • inom idrotts- och fritidsanläggningar, som till exempel en golfbana
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Ska du sprida bekämpningsmedel på åkermark behöver du bara söka tillstånd om det är inom ett vattenskyddsområde.

Lämna in din ansökan i tid

Tänk på att din ansökan behöver komma in till oss senast sex veckor innan spridningen börjar.

Det finns verksamma ämnen i vissa växtskyddsmedel som får lov användas enligt kemikalieinspektionen, eftersom de innebär en mindre risk för miljön och människors hälsa. Om du använder växtskyddsmedel som innehåller dessa behöver du inte söka tillstånd. Du hittar information om vilka ämnen detta är på Kemikalieinspektionens hemsidan.

Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning (Kemikalieinspektionen). Länk till annan webbplats.

När behöver jag anmäla?

Du behöver lämna en skriftlig anmälan om du yrkesmässigt ska sprida växtskyddsmedel inom något av följande områden:

  • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av karantänskadegörare eller invasiva främmande arter
  • på banvallar
  • inom områden som inte omfattas av krav på förbud eller tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Vad är en karantänskadegörare?

Det är skadegörare som har begränsad spridning eller som inte finns alls i Sverige, men som kan orsaka stor skada om de sprids.

Vad är en invasiv främmande art?

Det är en art som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa eller ekonomin.

Tänk på att du får börja använda växtskyddsmedlet tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan.

Avgift för tillstånd eller anmälan

Du behöver betala en avgift när du söker tillstånd eller anmäler att du ska sprida bekämpningsmedel.

Avgifter

Dokumentera bekämpningen

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera varje användning. Du ska bland annat ange skyddsavstånd, övriga försiktighetsåtgärder och syftet med bekämpningen.

Tänk på att du också måste dokumentera spridning av klass 3-medel.

  • I dokumentation ska du beskriva de åtgärder som du har gjort för att uppnå syftet med bekämpningen.
  • Spara journalen i tre år.

Tänk på att hålla fasta skyddsavstånd

När du sprider växtskyddsmedel utomhus ska du hålla fasta skyddsavstånd till ytvatten som öppna diken och vattendrag. Du ska även hålla fasta skyddsavstånd när du till exempel hanterar växtskyddsmedel vid påfyllning eller utvändig rengöring av sprutan.

Säkerhetsavstånd vid spridning utomhus (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats..

Om det händer en olycka

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du omedelbart meddela Räddningstjänsten Storgöteborg Länk till annan webbplats.. Om det redan har läckt ut ska du även meddela markägaren och kommunen.