Hantera kvicksilver från tandvårdskliniker

Driver du en tandvårdsklinik eller äger en fastighet där det finns, eller funnits en klinik, behöver du se till att kvicksilver från den inte sprids. Kvicksilver är en av de farligaste tungmetallerna för både miljön och hälsan. Kvicksilver bryts inte ner utan lagras i mark, vatten och organismer.

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet bland annat på grund av risken för utsläpp av kvicksilver. Trots att amalgam inte längre används inom tandvården finns det fortfarande kvar i tänder och avloppsledningar. Utsläppen av kvicksilver från amalgam har minskat från Sveriges tandvårdsmottagningar, men de utsläpp som finns kvar påverkar fortfarande miljön mycket.

Anmäl sanering eller byte av avloppsrör

Vid stambyte eller andra åtgärder i avloppsledningar kopplade till en tandvårdsverksamhet behöver du göra en sanering av kvicksilver. Då kvicksilvret kan fastna och stanna kvar i avloppet ska överbliven utrustning hanteras som farligt avfall.

Du ska lämna in din anmälan senast sex veckor innan du ska genomföra en sanering.

Egenkontroll och bra rutiner

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsyn av verksamheten

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd gör regelbunden tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Avgift för anmälan och tillsyn

Du får betala en avgift när du anmäler en miljöfarlig verksamhet och för sin tillsyn.

Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken

Amalgamavskiljare

Amalgamavskiljare ska finnas vid alla behandlingsstolar och på den vask eller diskho som används för rengöring av utrustning som har varit i kontakt med amalgam. Du ska regelbundet tömma eller byta avskiljaren.