Fritidsbåthamnar och miljöpåverkan

Flygbild över Gottskärs hamn

I fritidsbåtshamnar används många farliga ämnen som färger, lösningsmedel, oljor och drivmedel som kan påverka miljön negativt om de hanteras på fel sätt. Därför finns det olika krav på hamnarna för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Spolplatta på fritidsbåtshamnar

Fritidsbåtshamnar ska ha en spolplatta ansluten till en reningsanläggning, eller ha ett avtal med närliggande hamn som har en anläggning, för att förhindra att giftiga ämnen hamnar i mark och vatten. Giftiga färgflagor från gamla färglager kan exempelvis följa med spolvattnet.

En spolplatta ska:

 • ha en hård yta av betong eller annat beständigt, slätt material
 • ha avrinning mot en gallerförsedd uppsamlingsränna
 • vara tillräckligt stor, så att allt spillvatten från avspolade båtar hamnar på plattan
 • vara kopplad till en tillräckligt stor slamavskiljare (beroende på förväntat vattenflöde)
 • vara kopplad till en reningsanläggning med
  • finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna
  • med en provtagningsbrunn efter sista reningssteget för att man ska kunna ta prover på utgående vatten.

Innan du installerar en spolplatta ska du anmäla det i vår e-tjänst.

Egenkontroll

Alla fritidsbåtshamnar med tvättanläggning ska ha skriftliga rutiner för skötsel och underhåll av tvättanläggningen. Som ansvarig ska du dokumentera alla kontroller och åtgärder.

Exempel på vad du kan dokumentera:

 • Antal tvättade båtar
 • Vattenförbrukning
 • Kemikalieförbrukning
 • Datum för tömning av slamavskiljare och filterbyte
 • Mängden farligt avfall som uppkommit
 • Analysrapporter, resultatet från provtagningen av spillvattnet från tvättanläggningen

Även om hamnen inte har en tvättanläggning ska det finnas en egenkontroll och en utsedd miljöansvarig som informerar båtplatsinnehavare om verksamhetens miljörisker och hur man kan förebygga och kontrollera dessa.

Det kan till exempel handla om:

 • Rutiner för hantering av olika kemiska produkter och farligt avfall.
 • Uppgifter om hur verksamhetens båtupptagningsprocess går till.
 • Hur båtarna rengörs vid upptagning.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Avfall

Hamnen ska ta emot det avfall som uppstår från båtarna som använder hamnen. Hamnen ska även ha en avfallshanteringsplan, exempel på vad som kan ingå i en sådan: Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar (Transportstyrelsen) Länk till annan webbplats..

Ansvariga för hamnen ska informera båtägarna om hur de ska hantera sitt avfall, vad för slags avfall de kan lämna och var, samt vem som är ansvarig för avfall i hamnen.

Toalettavfall

Fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot toalettavfall från de fritidsbåtar som normalt använder hamnen, eftersom det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Farligt avfall

Mycket av det avfall som kan bli i en hamn är så kallat farligt avfall och ska hanteras korrekt. Om hamnen hanterar farligt avfall ska det finnas tillgång till en miljöstation med behållare som tydligt är märkta för respektive avfall.

Exempel på farligt avfall:

 • Färgrester och färgburkar
 • Slipdamm
 • Blästermedel
 • Aerosoler
 • Lösningsmedel
 • Oljefilter
 • Spilloljor
 • Bränslerester
 • Batterier
 • Frostskydds- och motorkonserveringsmedel
 • Elavfall
 • Slagvatten
 • Absorberingsmedel
 • Absorberingslänsar
 • Slam från slamavskiljare och uppsamlingsrännan och uppsamlat material från spolplattan.

Läs mer om farligt avfall.

Regelbunden tillsyn

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Avgift för anmälan

Kommunen tar ut en avgift när du anmäler en miljöfarlig verksamhet och för sin tillsyn.

Läs mer om vilka avgifter som gäller