Många företag och verksamheter använder stora mängder kemikalier. Samtidigt som kemikalier har bra egenskaper kan de även vara skadliga. De kan till exempel vara cancer- eller allergiframkallande, hormonstörande eller vara skadliga för miljön.

Du ska hantera och använda kemikalier på rätt sätt för att inte skada människors hälsa och miljön. Produkter med kemikalier ska också vara rätt märkta och ha säkerhetsdatablad.

Använd miljömärkta produkter

När du väljer produkt ska du ta den som är minst farliga. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO och Reach-förordningen hjälper dig att välja rätt. Även produkter märkta med Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval är bra val.

Så förvarar du kemikalier säkert

  • Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att förvara kemikalierna på ett säkert sätt så att de inte sprids till omgivningen, till exempel vid läcka.
  • Kemikalier ska förvaras på ett säkert sätt och information om detta hittar du i säkerhetsdatabladet.
  • Giftiga ämnen ska förvaras i ett låst och ventilerat utrymme. Obehöriga ska inte kunna komma åt kemikalierna.
  • Förvara kemikalierna avskilda från produkter som kan ätas eller drickas. Eventuella ångor ska inte nå utrymmen där människor är.

Viktigt med kunskap om kemikalier

Inom företaget ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Kemikalierna ska vara tydligt märkta så att alla som kommer i kontakt med dem vet vad de innehåller, vilka risker som användningen innebär och vilka skyddsåtgärder de måste göra.

Läs om att hantera farligt avfall på företag.