Elev sitter vid en bärbar dator.

Här hittar du information om hur det fungerar och vilka elever som får tillgång till en egen dator att använda i skolarbetet.

Vem får en elevdator?

Elever i årskurs 3–9 får låna en personlig dator. När eleven slutar skolan ska datorn lämnas tillbaka.

Elever i förskoleklass till årskurs 2 får inte personliga verktyg. Istället delar eleverna på olika digitala verktyg på skolan. Varje skola har minst ett digitalt verktyg per två elever.

Alla elevdatorer har en förinstallerad skolprofil, vilket innebär att användbara appar och program för lärande och skolarbete redan är installerade eller finns tillgängliga för nedladdning i datorn.

Vi arbetar för att barn och elever ska kunna behärska digitala verktyg, känna till och hantera riskerna, utveckla sin förmåga att söka, samla in och bearbeta information och att kunna använda sig av den på ett kritiskt och systematiskt sätt. När barn och elever använder digitala verktyg ska det bidra till att de uppnår målen för utbildningen.

Detta gäller när eleven får låna en personlig dator

När eleven får sin dator får hen ta del av regler och förutsättningar som gäller för lånet, samt praktiska råd om hur man bör hantera sin dator. Denna information förmedlas också till vårdnadshavare via samtycke som sker i Vklass.

Hur det fungerar när eleven lånar en dator beskrivs även som frågor och svar nedan.

Praktiska råd till elev

Du har ansvar för din dator. Om du är oaktsam eller tappar bort din dator kan dina vårdnadshavare bli ersättningsskyldiga.

 • Var försiktig när du tar fram och lägger bort datorn så att den inte tappas i golvet eller får stötar, och kontrollera att inget ligger kvar mellan skärmen och tangentbordet innan du stänger locket.
 • Lyft den i bottendelen (inte i locket/skärmen) och undvik att bära omkring den i öppet läge.
 • Transportera alltid datorn i väskan när du ska bära den med dig. Då är risken liten att den blir skadad om olyckan är framme.
 • Ta ansvar för din dator och ha koll på var den är - förvara den i ditt skåp eller på annan anvisad plats när du inte ska använda den.
 • Ät och drick inte i närheten av datorn och torka av den emellanåt så att den hålls ren.
 • Se alltid till att datorns ventilationsvägar är fria så att den kan kyla ner sig.
 • Inloggningsuppgifterna, användarnamn och lösenord, som öppnar din dator är också din inloggning till de flesta system du använder i skolan. Var rädd om den informationen - dela aldrig ditt lösenord med någon!
 • Om dator tas med hem ska du alltid ladda din dator hemma och ta med den fulladdad tillbaka till skolan.
 • För att din dator ska fungera smidigt behöver du alltid ha en viss mängd ledigt utrymme på hårddisken. Lagra alla dina filer i din OneDrive. Var beredd på att din dator kan behöva ominstalleras och/eller att data kan behöva rensas.
 • Elevdatorn ska användas för ditt lärande. Under lektionstid använder du inte den för att spela spel, se på film eller surfa på sidor som inte berör det som lektionen handlar om. Lägg undan datorn när din lärare ber dig.

Respektera andra

 • Filma eller fotografera aldrig andra elever eller skolans personal utan tillåtelse.
 • Tänk noga på vad du skriver eller vilka bilder du lägger upp i olika sociala medier. Uttryck dig aldrig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande. Samma regler för uppträdande gäller i såväl det digitala rummet som i det fysiska. Skolans nolltolerans mot kränkningar gäller även på nätet.

Frågor och svar om elevernas datorer

Här presenteras svar på vanliga frågor kring elevernas datorer. Hittar du inte svaret på dina frågor kan du kontakta skolan.

Använda och förvara datorn

I överenskommelsen står att eleven ansvarar för sin dator eller Ipad och att jag inte får lämna den utan uppsikt, vad betyder det?

Det innebär att eleven ska förvara sitt digitala verktyg i sitt skåp eller på anvisad plats om man inte har lektion. Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte blir lämnad obevakad, men naturligtvis går det bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.

Får eleven spela spel på sin dator?

Man kan spela de spel som finns tillgängliga i skolprofilen.

Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Skolan har regler för hur elever lär sig och umgås, dessa gäller i klassrummet oavsett om vi använder digitala verktyg eller traditionella skolböcker. I regler och förutsättningar för lånet, som elev och förälder tar del av, finns information om hur verktyget får och ska användas och hanteras.

Har skolan spärrar till olämpliga internetsidor? 

Kommunen har spärrar för sidor med porr och/eller sidor som anses utgöra en säkerhetsrisk på kommunens datorer. Dessa filter är aktiva både i skolan och hemma.

Denna typ av spärrar innebär aldrig ett fullständigt skydd. Idag används nätet både som informationskälla och verktyg i skola och på fritid. Det är viktigt att öka elevernas källkritiska förmåga, och kunskap om hur man agerar säkert och ansvarsfullt på nätet vilket vi arbetar aktivt med i skolan.

Kan skolan begära att uppgifter där man behöver tillgång till internet ska göras hemma?

Nej. Tillgång till internet finns i skolan och på bibliotek.

Ska datorn alltid tas med hem?

Elever i åk 6-9 tar hem datorn varje dag, om inte annat har överenskommits med mentor. I lägre årskurser beslutar rektor om datorer ska tas med hem eller förvaras i skolan.

Vad händer om man glömmer datorn hemma?

Datorn ska vara med i skolan varje dag, eftersom den behövs i skolarbetet. Om eleven missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får eleven själv ta ansvar för att ta igen det som missats.

Hur gör man om datorn går sönder?

Om datorn går sönder på något sätt ska den snarast lämnas till skolans IKT-pedagog som gör en bedömning av hur skadan eller problemet ska åtgärdas.

Ersättning och försäkring

Är datorn försäkrad?

Nej. Vi har valt att inte teckna försäkringar för våra digitala verktyg eftersom vår bedömning är att detta kommer att kosta mer än att ersätta de som går sönder. Vi förutsätter att elevdatorn behandlas aktsamt, i enlighet med de praktiska råden.

Datorn är sönder och ska in på service; hur lång tid tar det innan eleven får tillbaka den? Får eleven låna en dator under tiden?

Ambitionen är att eleven ska få tillbaka sitt skolredskap så snart som möjligt och att eleven under tiden verktyget repareras får låna ett likvärdigt digitalt verktyg.

Datorn har försvunnit, glömts på bussen, blivit stulen - vem ersätter?

Om datorn försvunnit på grund av att den hanterats oaktsamt får eleven eller vårdnadshavare ersätta den. Bedömning görs i varje enskilt fall och eventuell ersättningskostnad baseras på verktygets aktuella värde. Det kan vara så att man har en hemförsäkring som täcker detta.

Kontakta alltid hittegodsavdelning för att söka dator som glömts kvar på buss. På Västtrafiks hemsida finns uppgifter om vart man vänder sig, beroende på vilken busslinje som är aktuell.

Om datorn har försvunnit i skolan hanterar skolan polisanmälan.

Om datorn försvunnit utanför skolan ansvarar vårdnadshavare för att polisanmälan görs och att kopia lämnas till skolan.

Datorn har gått sönder och skadan går inte på garanti - vem ersätter?

Om datorn går sönder på grund av yttre åverkan (till exempel att den utsätts för stötar eller vätska) gör skolan en bedömning av vad som hänt.

Om datorn hanterats oaktsamt får eleven eller vårdnadshavare ersätta den. Bedömning görs i varje enskilt fall och eventuell ersättningskostnad baseras på reparationskostnad/verktygets aktuella värde. Det kan vara så att man har en hemförsäkring som täcker detta.

Jag spillde dricka över min dator när jag använde den hemma, vem ersätter?

Om datorn går sönder på grund av att den hanterats oaktsamt får eleven eller vårdnadshavare ersätta den. Men det kan vara så att man har en hemförsäkring som täcker detta.

Teknik och frågor om hjälp

Hur fungerar det med uppdateringar?

Datorn behöver uppdateras med jämna mellanrum för att fungera. Uppdateringarna sker automatiskt under förutsättning att datorn regelbundet startas om. Instruktioner ges på datorn om man behöver göra något.

Behöver man tänka på säkerhetskopiering?

Elever sparar material i sin personliga OneDrive som är en del av molntjänsten Office 365. Materialet sparas automatiskt vid uppkoppling mot internet. Undvik att spara arbete lokalt på datorn.

Får vi hörlurar till datorn?

Personliga hörlurar delas inte ut till elever. Hörlurar finns att låna på skolan om de behövs i undervisningen.

Datorn funkar inte som den ska, vem kan hjälpa till?

På varje skola finns en ansvarig IKT-pedagog som eleven kan vända sig till.

Datorn fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolans IKT-pedagog hjälpa till?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Eleverna har tillgång till internet i skolan.

Datorn kan inte laddas eftersom laddaren kommit bort, vart vänder man sig?

Datorn förväntas vara laddad inför varje skoldag. Om laddaren försvunnit kan eleven tillfälligt låna en av skolan. Kontakta IT-pedagog på skolan. Om laddaren försvunnit permanent på grund av oaktsamhet får eleven eller vårdnadshavaren ersätta kostnad för en ny.