Betyg och bedömning i grundskolan

Elev som skriver i en anteckningsbok och lärare som pekar på stycke i texten

Undervisningen i skolan utgår från ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll. Det finns kunskapskrav som beskriver vad en elev behöver kunna för ett visst betyg eller omdöme.

Kunskapskrav för ämnen och kurser

I varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav. De beskriver vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg. Tillsammans med elev och vårdnadshavare följer skolan upp elevens kunskapsutveckling genom utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan, IUP.

Terminsbetyg från årskurs 6

Elev i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Undervisningen i skolan utgår från ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll. I varje ämne och kurs finns det också kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg; E, D, C, B och A.

Om en elev riskerar att inte få godkänt behöver skolan prata med vårdnadshavare och elev om vad eleven behöver göra för nå godkänt

Om en elev varit frånvarande utan giltigt skäl så går det att se hur många timmar det handlar om i terminsbetyget. Frånvaro utan giltigt skäl visas dock inte i slutbetyget.

På alla skolor finns studie-och yrkesvägledare som elever och vårdnadshavare kan kontakta med frågor om behörighet till gymnasiet. Kontaktuppgifter finns på skolornas hemsidor.

Se betyg i Vklass

När terminen är slut kan du ta del av betyget digitalt i vårt pedagogiska system, Vklass.
Du får information från skolan om när och hur du får det utskrivna betyget.

Utvecklingssamtal varje termin

Minst en gång varje termin ska elev, vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om hur det går för eleven, både i sitt lärande och hur det är i skolan. Samtalet utgår från det som står i läroplanen och kursplaner, det som sägs skriver läraren in i Vklass.

Individuell utvecklingsplan för elever som inte får betyg

Elever i årskurs 1-5 får inte betyg och här gör läraren istället en skriftlig individuell utvecklingsplan, så kallad IUP.

Den individuella utvecklingsplanen är ett stöd som ska hjälpa lärarna att följa upp elevens kunskapsutveckling och vilket behov av stöd eleven har. I planen finns också information om vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för elevens utveckling.

Planen består av två delar:

  • omdömen
  • planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål.

Läraren sammanställer planen i Vklass en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.