Stöd i grundskolan

Lärare skriver upp tal på en whiteboardtavla

Alla elever ska ges möjlighet och stöd för att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. För elever som är i behov av extra stöd finns det flera alternativ och möjligheter.

Elev kan få extra anpassningar och särskilt stöd

Skolan ska göra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om en elev behöver det. Det här kallas för extra anpassningar och kan exempelvis vara hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen, extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel och en speciallärare som arbetar med eleven under en viss tid. Om anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor utreda om eleven har rätt till särskilt stöd.

Åtgärdsprogram när det behövs särskilt stöd

Om rektors utredning visar att eleven har behov av särskilt stöd, tar vi fram ett åtgärdsprogram. Du som är vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet är till för att planera och utveckla den pedagogiska verksamheten för eleven. I programmet står vilka behov eleven har, hur vi ska tillgodose behoven och hur vi ska följa upp och utvärdera åtgärderna.

Stöd i undervisningen för nyanlända

Om en nyanländ elev inte klarar uppsatta mål och behöver stöd i undervisningen i olika ämnen kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål. Rektor på skolan beslutar om en elev ska få studiehandledning som extra stöd för att kunna följa med i undervisningen.

Samtal om elevens lärande en gång per termin

Minst en gång per termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Det handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till vad det står i läroplan och kursplaner. Du som har ett barn i förskoleklass ska bjudas in till ett samtal en gång per läsår.

Elever som inte får betyg får en individuell utvecklingsplan, IUP.

Prata med mentor eller rektor

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet? För att prata om detta ska du i första hand kontakta skolan, barnets mentor eller rektorn.

Fler sidor