Välja eller byta skola

Lärare ler mot en elev och håller i elevens händer.

Här finns information om att välja skola och hur du gör om du är nyinflyttad eller vill byta skola under läsåret.

I Kungsbacka finns kommunala skolor som kommunen ansvarar för och fristående skolor. Fristående skolor drivs av en ägare, till exempel en stiftelse eller ett företag.

Alla elever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun är garanterade en plats i Kungsbacka kommuns kommunala skolor. Om antalet elever som vill gå på en viss skola är fler än det antal som skolan kan ta emot så finns det bestämda regler för hur vi gör urval.

Val av skola inför nästa läsår

Du gör skolval när ditt barn

 • ska börja förskoleklass
 • går på Gullregnsskolan eller Björkrisskolan och ska börja årskurs 4
 • går på en F-5 skola och ska börja årskurs 6
 • går på en F-6 skola och ska börja årskurs 7

Elever som går på en F-9 skola behöver inte välja skola när eleven till exempel ska börja årskurs 4 eller 7.

Så gör du val av skola

Val av skola görs i oktober året innan nästa läsår. Under val av skola-perioden använder du vår e-tjänst.

 • När det är dags att välja skola och e-tjänsten är öppen får du en inbjudan från oss via e-post eller brev.
 • I valet anger du om du önskar plats i någon av de kommunala skolorna eller om du planerar att gå i en fristående skola eller skola i annan kommun.
 • Om det finns två vårdnadshavare måste båda logga in i e-tjänsten och godkänna valet.
 • Om vårdnadshavarna inte är överens om vilken skola barnet ska gå på eller om det inte görs ett aktivt val placerar kommun barnet på en skola nära hemmet.

Vi lämnar besked om ditt barn skolplacering i januari.

Välja fristående skola

Fristående skolor, friskolor, drivs av en ägare, till exempel en stiftelse eller ett företag. De fristående skolorna styrs inte av kommunen och de har en egen antagning och köhantering.

Om du har lämnat in en ansökan till en fristående skola ska du i skolvalet ange både den fristående skolan och den kommunala skola som du önskar om det inte finns plats på den fristående skolan.

Datum inför läsåret 2024-2025

Val av skola genomförs 2-23 oktober, då har vi en särskild e-tjänst öppen för att göra val av skola. (Övriga tider på året används blankett för att byta skola eller för den som är nyinflyttad och behöver välja skola.)

Du får besked om var barnet har fått plats i mitten av januari.

Besök skolan vid en informationsträff

Inför ditt val av skola finns möjlighet att gå på informationsträffar på skolorna. De genomförs i september-oktober. Vi annonserar datumen här på kungsbacka.se

Datum för informationsträffar inför val av skola

Välja profilklass

Några av våra skolor har så kallade profilklasser eller inriktningar. När du ansöker till dessa behöver du:

 • Komplettera din ansökan med en blankett från den aktuella skolan. De skolor som har profilklasser har tydlig information om hur det fungerar.
 • Ange den skola som du vill att barnet ska gå på om hen inte kommer in i den valda profilklassen.
 • Om du går på en F-9 skola och vill byta till en profilklass använder du den aktuella skolans blankett.

Byta skola

Om du inte är nöjd med den skolplacering som du fick för ditt barn vid val av skola kan du ansöka om att få byta skola. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan om byte. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet stanna kvar på den skolan som hen redan är placerade på.

Ansökan om att få byta skola kan göras under hela läsåret.

Nyinflyttad

Via vår e-tjänst "Välja eller byta grundskola och fritidshem" kan du som är nyinflyttad också söka skolplats. För att använda e-tjänsten måste du vara folkbokförd i Kungsbacka. Är du ännu inte det använder du blanketten som du hittar på samma ställe som e-tjänsten.

Regler för skolplacering

Enligt skollagen är huvudregeln att barn ska få gå i den skola som du som vårdnadshavare önskar.

Om en skola inte har plats för alla som önskat att gå där behöver vi göra ett urval. Vi gör placerar då eleverna utifrån nedan kriterier:

 1. Elever som har särskilda skäl. Det kan till exempel vara en utredning om behov av särskilt stöd eller ärende om kränkande behandling.
 2. Eleven placeras enligt önskemål om plats finns på skolan.
 3. När det är fler sökande än lediga platser så placeras eleverna på en skola nära hemmet. Nära hemmet behöver dock inte betyda den skola som är allra närmast.

Att det finns syskon på skolan är inget skäl till att få förtur.

Särskilda skäl

Vill du framföra särskilda skäl för att barnet ska få plats på den skola du önskar behöver du komplettera val av skola med en beskrivning av skälen. Du skickar beskrivningen till: Förskola & Grundskola, Elevhantering, Syréngatan 1, 434 81 Kungsbacka. Vi behöver beskrivning av särskilda skäl innan Val av skola-perioden för kommande läsår stängs.

Val av skola kan påverka skolskjutsen

Vi har regler för rätt till skolskjuts som bland annat bygger på ålder och avstånd. När du väljer eller vill byta skola är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller för ditt barn. Skolskjuts för dig i grundskolan