Kvalitetsarbete och resultat

Här hittar du kort information om systematiskt kvalitetsarbete, vårt målarbete, elevresultat och våra enkäter.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att den som ansvarar för förskolor och skolor ska ska följa upp och analysera verksamheten i förhållande till nationella och lokala mål. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång för eleverna.

Kvalitetsarbetet handlar både om vad vi behöver göra för all vår verksamhet och att se vad vi behöver göra för insatser på varje enskild förskola eller skola. Allt vi gör ska utgå från det som forskningen lyfter fram som viktigt för barn och elevers lärande.

Betygsresultat och resultat från enkäter bland elever och vårdnadshavare är underlag som vi använder i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Tre gemensamma fokusområden

Under 2020-2025 fokuserar vi på tre områden i vårt arbete med att skapa högre måluppfyllelse för eleverna. Vi har valt dessa områden utifrån vad vi sett i det systematiska kvalitetsarbetet, forskning och omvärldsbevakning.

Fokusområdena är:

 • Jämställd utbildning
 • Matematiskt lärande
 • Undervisningens kvalitet

Utvecklingsarbetet utifrån fokusområdena sker på varje enhet. Utgångspunkten är de behov som kartläggningen och analysen där visar. 

Elevresultat vårterminen 2023

Totalt var det 1123 elever som lämnade kommunens grundskolor våren 2023. Betygsresultaten för våra skolor visar att:

 • Den genomsnittliga totala meritpoängen var 236,5.
 • Andelen behöriga till ett yrkesförberedande var 89,1 procent.

Motsvarande resultat för riket var 223,6 samt 83,7.

På Skolverkets hemsida kan man hitta statistik och resultat för varje skola.

Skolverkets information om betygsresultat 2023 (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Enkäter i för- och grundskolor

Att ställa frågor till elever och vårdnadshavare är ett sätt att ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Varje år får därför elever i årskurs 2, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare svara på enkäter med frågor om hur de upplever skolan:

 • Vartannat år skickar Skolinspektionen ut en enkät. Den är en del i deras granskning av landets skolor.
 • Övriga år sänder vi tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen, GR, gemensamt ut en enkät.

Frågorna i de båda enkäterna är likartade för att kunna jämföra mellan olika år.

Även vårdnadshavarna i förskolan får varje år svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är gemensam för kommunerna som ingår i GR.

Senaste enkäterna

Vårdnadshavare i förskolan

Frågorna i enkäten om förskolan bygger på det som förskolans läroplan lyfter som viktigt för verksamheten. Enkäten genomfördes januari-februari 2023. Enkäten var tillgänglig på flera språk. Det var 63 procent av vårdnadshavarna som svarade, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

Områden och frågor i enkät till vårdnadshavare förskola (pdf) Pdf, 105.1 kB.

Resultatet visar generellt ett högt betyg för förskolorna i Kungsbacka. Särskilt högt skattas trivsel och trygghet:

 • 95 procent har valt något av alternativen "instämmer eller instämmer helt " vid påståendet ”Mitt barn känner sig tryggt på förskolan”. Ett resultat som legat på samma höga nivå de senaste tre enkätundersökningarna.

Även frågor kopplat till utveckling och lärande har har fått bra betyg: 94 procent Instämmer eller instämmer helt i påståendet "Jag upplever att mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande".

Resultatet för varje förskola ska återkopplas till vårdnadshavare via rektor. För att läsa hela rapporten eller en förskolas rapport kan du även mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller den förskola som du är intresserad av.

Lista över alla förskolor

Årskurs 2,5 och 8

Våren 2023 genomförde Skolinspektionen sin enkät bland elever i årskurs 5 och 8.

I årskurs 2 genomförde Kungsbacka tillsammans Göteborgsregionen, GRs enkät, tillsammans med övriga kommuner.

Vi redovisar här några exempel från det totala resultatet för Kungsbacka kommun. För att läsa hela rapporten eller en skolas rapport kan du mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller den skola som du är intresserad av.

Lista över alla grundskolor

Områden och frågor i enkät till elever årskurs 2, 5 och 8 (pdf) Pdf, 116.8 kB.

Trygghet

I årskurs 2 är det 92 procent av eleverna som svarar oftast eller alltid på frågan ”Känner du dig trygg i skolan?”.

I årskurs 5 är det 83 procent av eleverna som tycker att påståendet ”Känner du dig trygg i skolan?” stämmer till stor del eller helt och hållet. I årskurs 8 är det 82 procent.

För varje fråga beräknas ett indexvärde där det bästa alternativet ges 10 poäng och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Med hjälp av index kan man jämföra resultatet mellan till exempel Kungsbacka kommun totalt och det totala resultatet för Göteborgsregionen. Index för frågeområdet Trygghet:

 • Årskurs 2; Kungsbacka 8,0, Göteborgsregionen 8,0
 • Årskurs 5; Kungsbacka 8,2, övriga deltagande kommuner i Skolinspektionens enkät 8,1.
 • Årskurs 8; Kungsbacka 7,8, övriga deltagande kommuner i Skolinspektionens enkät 7,7.

Så arbetar vi för en trygg skola:

 • Det finns tydliga rutiner för skolans arbete när någon upplever otrygghet eller känner sig illa behandlad. Varje skola ska också ha en plan för kränkande behandling som årligen uppdateras och eleverna ska vara delaktiga arbetet. Resultatet från frågor i enkäten som handlar om trygghet blir ett underlag för diskussionerna och de åtgärder som man lyfter i sin plan.

Mobbning, trygghet och säkerhet

Undervisning och stöd

Utbildningens kvalitet hänger tätt samman med mötet mellan lärare och elev. Förskola & Grundskola har ett därför ett pågående utvecklingsarbete som särskilt fokuserar på den här frågan. I enkäten finns olika frågor som har koppling till detta. Här är ett par exempel.

 • När eleverna i årskurs 2 svarade på frågan ”Förklarar lärarna så att du förstår?” var det 96 procent som valde något av alternativen ja eller ibland.
 • Eleverna i årskurs 5 och 8 får svara på frågan ”Hur ofta förklarar lärarna vad du ska göra på lektionerna så att du förstår?”. I årskurs 5 är det 84 procent av eleverna som svarar ofta eller alltid, i årskurs 8 är motsvarande andel 78 procent.

För varje fråga beräknas ett indexvärde där det bästa alternativet ges 10 poäng och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Med hjälp av index kan man jämföra resultatet mellan till exempel Kungsbacka kommun totalt och det totala resultatet för Göteborgsregionen. Index för frågeområdet "Stöd":

 • Årskurs 5; Kungsbacka 7,3, övriga deltagande kommuner i Skolinspektionens enkät 7,4.
 • Årskurs 8; Kungsbacka 6,5, övriga deltagande kommuner i Skolinspektionens enkät 6,4.

Index för frågan i årskurs 2 ”Förklarar lärarna så att du förstår?”:

 • Årskurs 2; Kungsbacka 8,1, Göteborgsregionen 8,4.

Att få vara med att påverka hur man ska arbeta är viktigt och ett område som vi behöver arbeta mer med. Det visar resultaten när det gäller hur eleverna upplever möjligheten att påverka sitt skolarbete:

 • I årskurs 2 är det 67 procent av eleverna som svarar ibland eller ja på frågan "Får du vara med och bestämma hur ni arbetar i skolan?"
 • I årskurs 5 är det 55 procent av eleverna som svarar ganska mycket eller väldigt mycket på frågan ”Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna?”. I årskurs 8 är det 32 procent.

Index för frågeområdet Inflytande:

 • Årskurs 5 Kungsbacka 5,7, övriga deltagande kommuner i Skolinpektionens enkät 5,9.
 • Årskurs 8 Kungsbacka 45, övriga deltagande kommuner i Skolinpektionens enkät 4,5.

Nöjdhet

I enkäten får eleverna i årskurs 2 svara en fråga om som handlar om nöjdhet; "Gillar du att vara i skolan?" Här är det 94 procent av eleverna som svarar ja eller ibland.

I årskurs 5 är det 75 procent av eleverna som svarar till stor del eller helt och hållet på frågan ”Hur nöjd är du med din skola?”. I årskurs 8 är det 70 procent.

För varje fråga beräknas ett indexvärde där det bästa alternativet ges 10 poäng och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Med hjälp av index kan man jämföra resultatet mellan till exempel Kungsbacka kommun totalt och det totala resultatet för Göteborgsregionen. Index för frågan ”Hur nöjd är du med din skola?”

 • Årskurs 2 Kungsbacka 7,7, Göteborgsregionen 7,9
 • Årskurs 5 Kungsbacka 6,9, övriga deltagande kommuner i Skolinpektionens enkät 6,9.
 • Årskurs 8 Kungsbacka 6,1, övriga deltagande kommuner i Skolinpektionens enkät 5,7.

Berätta för oss när du upplever att något inte fungerar; vi behöver och ska utreda klagomål på skolans verksamhet. Det bästa är att börja med att prata direkt med lärare, mentor eller rektor.

Synpunkter och klagomål