Kvalitetsarbete och resultat

Här hittar du kort information om systematiskt kvalitetsarbete, vårt målarbete, elevresultat och våra enkäter.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolor och skolor

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att den som ansvarar för förskolor och skolor ska ska följa upp och analysera verksamheten i förhållande till nationella och lokala mål. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång för eleverna.

Kvalitetsarbetet handlar både om vad vi behöver göra för all vår verksamhet och att se vad vi behöver göra för insatser på varje enskild förskola eller skola. Allt vi gör ska utgå från det som forskningen lyfter fram som viktigt för barn och elevers lärande.

Betygsresultat och resultat från våra enkäter bland elever och vårdnadshavare är underlag som vi använder i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Tre gemensamma fokusområden

Under 2020-2025 fokuserar vi på tre områden i vårt arbete med att skapa högre måluppfyllelse för eleverna. Vi har valt dessa områden utifrån vad vi sett i det systematiska kvalitetsarbetet, forskning och omvärldsbevakning.

Fokusområdena är:

 • Jämställd utbildning
 • Matematiskt lärande
 • Undervisningens kvalitet

Utvecklingsarbetet utifrån fokusområdena sker på varje enhet. Utgångspunkten är de behov som kartläggningen och analysen där visar. 

Elevresultat vårterminen 2023

Totalt var det 1123 elever som lämnade kommunens grundskolor våren 2023. Betygsresultaten för våra skolor visar att:

 • Den genomsnittliga totala meritpoängen var 236,5.
 • Andelen behöriga till ett yrkesförberedande var 89,1 procent.

Motsvarande resultat för riket var 223,6 samt 83,7.

På Skolverkets hemsida kan man hitta statistik och resultat för varje skola.

Skolverkets information om betygsresultat 2023 (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Enkäter i för- och grundskolor

Att ställa frågor till elever och vårdnadshavare är ett sätt att ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Varje år får därför elever i årskurs 2, 5 och 8 samt deras vårdnadshavare svara på enkäter med frågor om hur de upplever skolan:

 • Vartannat år skickar Skolinspektionen ut en enkät. Den är en del i deras granskning av landets skolor.
 • Övriga år sänder vi tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen, GR, gemensamt ut en enkät.

Frågorna i de båda enkäterna är likartade för att kunna jämföra mellan olika år.

Även vårdnadshavarna i förskolan får varje år svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är gemensam för kommunerna som ingår i GR.

Senaste enkäterna

Vårdnadshavare i förskolan

Frågorna i enkäten om förskolan bygger på det som förskolans läroplan lyfter som viktigt för verksamheten. Enkäten utgår från sex olika frågeområden som vardera innehåller ett antal frågor. Via länken ser du hur frågorna är utformade:

Områden och frågor i enkät till vårdnadshavare förskola (pdf) Pdf, 105.1 kB.

Senaste enkäten genomfördes januari-februari 2024. Det var 68 procent av vårdnadshavarna som svarade, en ökning med 5 procent jämfört med året innan.

Resultatet visar generellt ett högt betyg för förskolorna i Kungsbacka inom alla frågeområden. Särskilt högt skattas frågor inom området Normer och värden:

 • 94 procent valde något av alternativen "instämmer eller instämmer helt " vid påståendet ”Mitt barn känner sig tryggt på förskolan”. Ett resultat som legat stabilt på samma höga nivå de tre senaste undersökningarna. Det är även en fråga som de flesta vårdnadshavarna tycker är viktigast.
 • 95 procent instämmer eller instämmer helt vid påståendet " mitt barn trivs på förskolan".

Inom frågeområdet Omsorg, utveckling och lärande så är det 92 procent som valt instämmer eller instämmer helt till påståendet "Jag upplever att mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande".

Resultatet för varje förskola ska återkopplas till vårdnadshavare via rektor. För att läsa hela rapporten eller en förskolas rapport kan du även mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller den förskola som du är intresserad av.

Lista över alla förskolor

Årskurs 2,5 och 8

Våren 2024 genomförde Kungsbacka tillsammans Göteborgsregionen, GRs enkät, i årskurs 2, 5 och 8.

Vi redovisar här några exempel från det totala resultatet för Kungsbacka kommun. För att läsa hela rapporten eller en skolas rapport kan du mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller den skola som du är intresserad av.

Lista över alla grundskolor

Områden och frågor i enkät till elever årskurs 2, 5 och 8 (pdf) Pdf, 116.8 kB.

Trygghet

I årskurs 2 är det 89 procent av eleverna som svarar oftast eller alltid på frågan ”Känner du dig trygg i skolan?”.

I årskurs 5 är det 83 procent av eleverna som tycker att påståendet ”Känner du dig trygg i skolan?” stämmer till stor del eller helt och hållet. I årskurs 8 är det 81 procent.

För varje fråga beräknas ett indexvärde där det bästa alternativet ges 100 poäng och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Med hjälp av index kan man jämföra resultatet mellan till exempel Kungsbacka kommun totalt och det totala resultatet för Göteborgsregionen. Index för frågeområdet Trygghet:

 • Årskurs 2; Kungsbacka 82, Göteborgsregionen 80
 • Årskurs 5; Kungsbacka 84, Göteborgsregionen 85
 • Årskurs 8; Kungsbacka 83, Göteborgsregionen 84

Så arbetar vi för en trygg skola:

 • Det finns tydliga rutiner för skolans arbete när någon upplever otrygghet eller känner sig illa behandlad. Varje skola ska också ha en plan för kränkande behandling som årligen uppdateras och eleverna ska vara delaktiga arbetet. Resultatet från frågor i enkäten som handlar om trygghet blir ett underlag för diskussionerna och de åtgärder som man lyfter i sin plan.

Mobbning, trygghet och säkerhet

Undervisning och stöd

Utbildningens kvalitet hänger tätt samman med mötet mellan lärare och elev. Förskola & Grundskola har ett därför ett pågående utvecklingsarbete som särskilt fokuserar på den här frågan. I enkäten finns olika frågor som har koppling till detta. Här är ett par exempel.

 • När eleverna i årskurs 2 svarade på frågan ”Förklarar lärarna så att du förstår?” var det 96 procent som valde något av alternativen ja eller ibland.
 • Eleverna i årskurs 5 och 8 får svara på frågan ”Hur ofta förklarar lärarna vad du ska göra på lektionerna så att du förstår?”. I årskurs 5 är det 87 procent av eleverna som svarar ofta eller alltid, i årskurs 8 är motsvarande andel 79 procent.

För varje fråga beräknas ett indexvärde där det bästa alternativet ges 100 poäng och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Med hjälp av index kan man jämföra resultatet mellan till exempel Kungsbacka kommun totalt och det totala resultatet för Göteborgsregionen. Index för frågeområdet "Stöd":

 • Årskurs 5; Kungsbacka 69, Göteborgsregionen 69
 • Årskurs 8; Kungsbacka 58, Göteborgsregionen 59

Index för frågan i årskurs 2 ”Förklarar lärarna så att du förstår?”:

 • Årskurs 2; Kungsbacka 83, Göteborgsregionen 83.

Att få vara med att påverka hur man ska arbeta är viktigt och ett område som vi behöver arbeta mer med. Det visar resultaten när det gäller hur eleverna upplever möjligheten att påverka sitt skolarbete:

 • I årskurs 2 är det 61 procent av eleverna som svarar ibland eller ja på frågan "Får du vara med och bestämma hur ni arbetar i skolan?"
 • I årskurs 5 är det 49 procent av eleverna som svarar ganska mycket eller väldigt mycket på frågan ”Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna?”. I årskurs 8 är det 30 procent.

Index för frågeområdet Inflytande:

 • Årskurs 5 Kungsbacka 54, Göteborgsregionen 55.
 • Årskurs 8 Kungsbacka 43, Göteborgsregionen 41.

Nöjdhet

I enkäten får eleverna i årskurs 2 svara en fråga om som handlar om nöjdhet; "Gillar du att vara i skolan?" Här är det 93 procent av eleverna som svarar ja eller ibland.

I årskurs 5 är det 74 procent av eleverna som svarar till stor del eller helt och hållet på frågan ”Hur nöjd är du med din skola?”. I årskurs 8 är det 63 procent.

För varje fråga beräknas ett indexvärde där det bästa alternativet ges 10 poäng och det sämsta alternativet ges 0 poäng. Med hjälp av index kan man jämföra resultatet mellan till exempel Kungsbacka kommun totalt och det totala resultatet för Göteborgsregionen. Index för frågan ”Hur nöjd är du med din skola?”

 • Årskurs 2 Kungsbacka 78, Göteborgsregionen 77
 • Årskurs 5 Kungsbacka 69, Göteborgsregionen 65
 • Årskurs 8 Kungsbacka 59, Göteborgsregionen 57

Berätta för oss när du upplever att något inte fungerar; vi behöver och ska utreda klagomål på skolans verksamhet. Det bästa är att börja med att prata direkt med lärare, mentor eller rektor.

Synpunkter och klagomål