Barngrupper i Kungsbackas förskolor

Förskolebarn leker utomhus

Våra förskolor organiserar barngrupper med utgångspunkt från Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar.

Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande. Skolverket har utifrån forskning tagit fram riktmärken för gruppstorlekar i förskolan. Skolverkets riktmärken är inte tvingande, de ska användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.

I alla kommunala förskolor är utgångspunkten att barnen ska vara indelade i grupper utifrån Skolverkets riktmärken under större delen av dagen.

Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppens storlek sex till tolv barn.

För barn mellan fyra och fem år är riktmärket för barngruppernas storlek nio till femton barn.

Om gruppen har barn mellan ett och fem år är Kungsbackas tolkning att riktmärket är fjorton barn.

Läroplanen anger mål och riktlinjer

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och här läggs grunden för ett livslångt lärande. Det finns en läroplan för förskolan som beskriver mål och riktlinjer för vårt arbete.

Våra rektorer är ytterst ansvariga för barnens måluppfyllelse och skapar förutsättningar så att alla i teamen runt barnen kan genomföra arbetet enligt läroplanen. Rektor ska organisera sin verksamhet så att alla barn får tillgång till bästa möjliga kompetens.

Våra förskollärare har ett särskilt ansvar som handlar om att planera, genomföra och också analysera och följa upp hur undervisningen utmanar, stödjer och stimulerar alla barns utveckling och lärande. Uppföljning av arbetet med barnen använder vi för att utveckla förskolans kvalitet. Andra som ingår i arbetslaget runt barnen, till exempel barnskötare, arbetar också enligt läroplanen utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet.

Kontakta rektor för den förskola du är intresserad av om du vill veta mer om hur de organiserar sin verksamhet. Kontaktuppgifter finns på förskolans egna hemsida.