Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden.

Så räknar vi ut hur mycket du ska betala

Hur mycket du ska betala avgörs av:

 • barnets ålder och andra barn i hushållet som också har plats i kommunen. Till barn i hushållet räknas alla barn, även de som inte är biologiska syskon.
 • hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst,
 • typ av plats, förskola eller fritidshem.

Du kan få en så kallad syskonrabatt om du har flera barn som har plats inom Kungsbacka kommun. Rabatten ges även om barnen inte är biologiska syskon.

För att vi ska veta hur mycket du ska betala måste vi alltid ha rätt uppgifter om hela hushållets bruttoinkomst.

Lämna eller ändra inkomstuppgift Länk till annan webbplats.

Barnets ålder påverkar avgiften

Avgiften skiljer sig åt beroende på om barnet är 1-2 år eller 3-5 år.

Barn som är 3- 5 år omfattas av så kallad allmän förskola. Det innebär att barnet har rätt att få avgiftsfri pedagogisk verksamhet i form av förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka.

Det är viktigt att du väljer rätt så kallad taxekategori i vår e-tjänst. När barnet är tre år ska du ange om barnets behov omfattar mer eller mindre än 15 timmar. Barnet räknas som 3 år den 1 augusti det år barnet fyller år.

Hushållet skattepliktiga inkomst

Med hushåll menas ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta personer och sammanboende personer folkbokförda på samma adress, oavsett om de har gemensamma barn eller inte.

Hushållets avgiftsgrundande inkomst är det samma som årsinkomst före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen. Här kan du läsa vilka de är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt
 • Familjehemsföräldrars lön/löner och arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift)
 • Föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning
 • Vårdbidrag för barn, arvode den del som är skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning med mera för värnpliktiga
 • Överskott av näringsverksamhet(den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett)
 • Bilförmån (skattepliktig del)

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för avgiften för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Varje år räknas inkomsttaket för maxtaxa upp med ett index. Om du inte lämnar uppgift om din inkomst får du betala maxtaxans högsta avgift tills dess att ny inkomstuppgift lämnats in.

Avgifter 2023

I tabellen nedan ser du avgiften under 2023 för ett hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 54 830 kronor per månad.

Tabellen visar den procentuella kostnaden per barn för förskoleplats.

Förskoleplats, barn 1‑2 år

Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst

Högsta avgift 2023

Barn 1*

3 %

1 645 kronor

Barn 2

2 %

1 097 kronor

Barn 3

1 %

548 kronor

Barn 4

Ingen avgift


* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Tabellen visar den procentuella kostnaden per barn vid allmän förskola

Allmän förskola, barn 3-5 år

Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst

Högsta avgiften 2023

Barn 1

3 %

1 258 kronor

Barn 2

2 %

839 kronor

Barn 3

1 %

419 kronor

Barn 4

Ingen avgift


Tabellen visar den procentuella kostnaden per barn för fritidshem

Fritidshem

Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst

Högsta avgift 2023

Barn 1

2 %

1 097 kronor

Barn 2

1 %

548 kronor

Barn 3

1 %

548 kronor

Barn 4

Ingen avgift


Faktura varje månad

Du börjar betala avgift för din plats när barnet börjar skolas in i verksamheten och betalar för platsen under årets alla 12 månader. Det vill säga även under sjukdom eller vid semester och annan ledighet samt när din ordinarie förskola eller fritidshem är stängd för planering eller under sommaren. Du betalar även under 30 dagar från det du sagt upp platsen.

Faktura när vårdnadshavare inte bor tillsammans

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte lever tillsammans kan välja om man vill få varsin faktura på avgiften för barnomsorg eller att en av vårdnadshavarna får hela fakturan.

När vårdnadshavare valt var sin faktura beräknar vi avgiften på ett särskilt sätt. Utgångspunkten är att förändringar i inkomsten hos en av vårdnadshavarna inte ska påverka den andra vårdnadshavarens avgift.

Beräkning av avgift vid varsin faktura Pdf, 241.7 kB.

Inkomstkontroll för att se att avgiften är rätt 

Vi baserar avgiften på de uppgifter om hushållets inkomst som vi fått in. Det är därför viktigt att du alltid anmäler förändringar till oss så att vi alltid har rätt uppgift om hela ditt hushålls sammanlagda bruttoinkomst.

I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress: ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta par och sammanboende med eller utan gemensamma barn.

Vi gör återkommande inkomstkontroller där vi jämför Skatteverkets uppgifter med de inkomstuppgifter vårdnadshavare lämnat till kommunen.

Om inkomsten varit högre än de inlämnade uppgifterna kan vi begära att du betalar mellanskillnaden, detta gäller upp till tre år tillbaka i tiden.

Har du uppgett för hög inkomst, kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se, för att justera avgiften.

Ingen nedsatt avgift vid oförutsedda händelser

Vi har inte möjlighet att ersätta merkostnader som uppstår i de fall vi behöver stänga på grund av oförutsedda händelser som vi inte kan råda över. Exempel på händelser vi inte kan råda över är sjukdomsspridning eller brand.

Vid placering i en annan lokal försöker vi i möjligaste mån att erbjuda barnen alternativa placeringar med utgångspunkt från varaktighet och omfattning av stängningen. Vi har inte möjlighet att göra avdrag i avgiften vid placering i en annan lokal eller vid stängning.