En levande stad

Människor på uteservering och gående på gatan bredvid

Att stärka och utveckla staden är något som gynnar alla i kommunen, inte bara de som bor i staden. En välplanerad och livfull stad med brett utbud och trygga miljöer stärker även de omkringliggande orterna och driver oss framåt.

Kungsbacka stad är under stor omvandling. Vi går från att ha varit en mindre stad till en mellanstor stad med fler kvarter och tydligare stråk. Det är inte bara själva staden som blir starkare av satsningen utan alla orterna i vår kommun stärks av en tydligare och starkare stad.

En viktig del i stadsomvandlingen handlar om att bygga staden på sådant sätt att det bidrar till liv under dygnets alla timmar. Det innebär att skapa bra flöden genom staden och områden med blandning av bostäder, verksamheter och grönområden. En del större verksamheter behöver därför flytta ut till industriområden i stadens ytterkant så som till Klovstens industriområde.

En hållbar stad

Vi planerar för att fortsätta växa hållbart. Staden ska växa på ett sätt som gör det möjligt för naturliga mötesplatser och stråk där det är tryggt att vara och ta sig. I staden ska det finnas platser för upplevelser, kreativitet och avkoppling. Här trivs personer i alla åldrar och det finns attraktiva bostäder för alla. Kungsbacka är en välkomnande stad och vi lägger stor vikt vid medskapande för ett samhälle där vi mår bra. Det vi bygger och planerar för är socialt och ekonomiskt hållbart samtidigt som det är bra för miljön.

Närheten är betydelsefull

I en hållbar stad ligger saker nära varandra och man kan dra nytta av varandra. När en stad blir större kan man börja samla olika funktioner utifrån inriktningar, så som shoppinggator, upplevelsestråk och restauranger.

För att erbjuda invånarna möjligheten att stanna i staden och arbeta här istället för exempelvis Göteborg behöver staden växa för att attrahera fler företag att etablera sig här. På så sätt kan vi behålla kompetenserna och få mer liv i staden även på dagtid. Om vi har fler som bor och arbetar här får vi också en mer levande stad, hela dygnet alla dagar.

Det ska vara lätt att ta sig

I den hållbara staden är det även lätt att ta sig mellan olika platser. I Kungsbacka stad är det nära till det mesta och så ska det fortsätta att vara när staden växer. Här är det lätt att ta sig till olika platser både inom staden, till kommunens orter och till omvärlden. Till 2050 har vi en välplanerad infrastruktur för alla trafikslag. Här är det lätt att åka med kollektivtrafik vilket minimerar transporternas miljöpåverkan.

Flicka och pojke tittar på varandra när de går på gångbanan

Vattnets betydelse

En stor tillgång som vi har i Kungsbacka stad är närheten till vatten. Kungsbackaån och Söderå rinner genom staden och bidrar till fina stråk och mötesplatser. Nu arbetar vi med att göra ån ännu mer tillgänglig. I utvecklingen av staden ska ån utnyttjas ännu mer och ses som en utgångspunkt och inte som ett hinder. Staden har även närhet till havet genom Onsalafjorden som bara ligger ett par kilometer från centrum.

Samtidigt som närheten till vattnet är en stor tillgång innebär det också en risk. Översvämningsrisken finns och klimatförändringar gör att den hela tiden ökar. Vi arbetar aktivt med att förhindra riskerna och att planera utifrån vattnet som både tillgång och risk.

Tidigare jämnstora orter

Kungsbacka stad har länge varit jämnstor med omkringliggande orter. Detta är ovanligt för en kommun i Sverige som oftast har en stor centralort med mindre orter runt om. Mycket av hur det ser ut i Kungsbacka hör ihop med kommunsammanslagningarna som pågick under 1960 och 1970-talet. Då slogs kommunerna Kungsbacka, Tölö, Onsala, Särö, Fjärås och Löftadalen ihop till Kungsbacka kommun. Kungsbacka utsågs till centralort men inte för att den var större än de andra utan för den hade ett bra läge.

Städer är beroende av varandra och det behövs en större stad för att driva de omkringliggande orterna. Kungsbacka har länge haft Göteborg som den starka motorn. Men vi behöver se till vår egen kommun där Kungsbacka stad bör vara den självklara motorn för orterna. Därför ska Kungsbacka stad stärkas och växa.

Här växer staden

Här kan du följa några av de stora projekt i Kungsbacka som ska bidra till en mer sammanhållen stad: