Kungsbackas utveckling

Tre personer går på gatan i stadsdelen Valand

Kungsbacka växer och stort fokus ligger på staden. Vi arbetar för en sammanhållen och livfull stad där det är nära till det mesta. Utöver staden är det våra stationsorter som är utpekade i den långsiktiga planeringen genom vår översiktsplan.

Kungsbacka har ett unikt läge då vi tillhör två regioner, där vi dels tillhör Hallands län och dels Göteborgsregionen. Vi är en starkt växande kommun med mer än 1 000 nya invånare varje år. Flera företag väljer att etablera sig här och bredden av näringsliv är en styrka för oss. Kungsbacka är en attraktiv kommun med fina naturvärden både längs kusten och i inlandet, fyra pendelstationer och närhet till en storstad. Vi utvecklas hela tiden och vår stad har en central roll då det som händer här ska gynna hela kommunen.

Långsiktig planering

Vi planerar långsiktigt för det vi vill bevara, stärka eller utveckla och det gör vi genom vår översiktsplan. Den visar vägen för var det är lämpligt att bygga nya bostadsområden, var vi vill värna om naturen och var vi kan stärka infrastrukturen.

Vi har nu en ny översiktsplan för kommunen som blev antagen 2021. Den är helt digital och i form av en karta.

Översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka

Vi fokuserar på stationsorterna

För att Kungsbacka ska växa smart och hållbart har vi valt att fokusera ny byggnation till våra stationsorter. Det innebär att Anneberg, Åsa och Kungsbacka stad är prioriterade orter. Det kan innebära att man i de centrala delarna bygger tätare, för att skapa ett underlag till service som finns nära. Det ger också underlag till god kollektivtrafik och ett mer hållbart resande.

Mer än hälften av nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Vi ska utveckla staden för att stärka kommunen som helhet. Vi vill ha en stad med större utbud, fler arbetstillfällen och plats för fler som vill bo där.

Läs mer om utvecklingen i Åsa: Så växer Åsa

En sammanhållen stad

I centrala Kungsbacka är många byggnation igång och vi planerar för mer utveckling. Samtidigt som nya moderna kvarter växer fram arbetar vi med att bevara den gamla trästaden och värna om stadens själ.

Mitt i staden växer stadsdelen Valand fram. Här skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor. Framför allt blir det en viktig del för att länka samman Kungsmässan med Kungsbacka torg och de södra delarna av staden.

En annan viktig pusselbit för att stärka stråket genom staden är kvarteret Ejdern söder om Valand. Omgiven av gamla alléer och Kungsbackaån är kvarteret Ejdern en unik plats. Nu planeras etapp två i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån med ett centrumstråk med butiker och restauranger.

I de södra delarna skapar vi ett mer aktivt upplevelseområde med badhus, park och idrottshallar vilket kommer att bidra till rörelse och välmående för hela kommunen. I samma område utreder vi möjligheterna för en arena.

Oavsett vad vi bygger lyfter vi blicken och tänker på helheten för att få en sammanhållen stad. Allt ingår i en plan där vi har som syfte att länka samman och skapa bra platser att mötas och trivas på.