Modell över Kungsbacka

Kungsbacka stad växer och det är vi glada för. Här skapar vi mer plats för bostäder, företag, föreningar och livet mellan husen. Nya stadsdelar länkas ihop med innerstaden och stärker stråken genom staden. Genom vår modell över staden kan du följa utvecklingen.

Klicka i bilden för att läsa om planerna för respektive stadsdel. Du kan också skrolla ner på sidan för att läsa om de olika utvecklingsområdena.

Modell över stadsutveckling för Kungsbacka stad Stadsdelen Valand Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter Gjutaren och Liljan Kungsbacka arena Kungsbacka innerstad Sydöstra centrum, etapp 1 Sydöstra centrum, etapp 2 Stadsdelen Ejdern Tingberget

Färgförklaring

Rosa = stadsdel under byggnation
Orange = stadsdel där planering pågår
Gul = kommande planering av stadsdel
Brun = Kungsbacka innerstad

Stadsdelen Valand

Kartmodell över stadsdelen Valand

Stadsdelen Valand består av åtta kvarter varav en del redan är byggda. Här blir det en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Längs stråket kommer det att finnas butiker och andra verksamheter. Målsättningen är en stadsdel som är levande över dygnet, gångvänlig och attraktiv, inte minst för barn.

Ryggraden i stadsdelen Valand är huvudstråket som går i nord-sydlig riktning. Stråket ska vara gångvänligt, upplevelserikt och ge förutsättningar för möten. Längs stråket finns flera miniparker, ett par lekvänliga platser och vid Gula villan ett mindre torg.

Det är Aranäs Fastigheter som utvecklar området.

Tillbaka till kartbilden

Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter

modellbild över Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter

Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter blir en kreativ stadsdel i Kungsbacka med plats för upplevelser, rörelse och möten. Här finns ett nytt badhus med Idrottsparken utanför, en ny skola och sporthall. Inom kort byggs nya kvarter med centrala bostäder.

Området är en viktig del i utvecklingen av Kungsbacka till en sammanhållen och levande stad. I Aranäs stadsdel upp mot Lindens torg blir det centrala bostäder med verksamheter i bottenplan och ett parkeringshus. I södra delen finns Kungsbacka sportcenter med plats för rörelse, kreativitet och lärande.

Just nu byggs bostäderna i den norra delen av området upp mot Lindens torg. Magnolia Bostad AB är exploatör och bygger bostäderna inom Aranäs etapp 3.

Tillbaka till kartbilden

Läs mer om utvecklingen här: Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Tingberget

Modellkarta över Tingberget

På Tingberget ska tre punkthus byggas längs med Kungsgatan. Nybyggnationen blir en viktig del av den västra entrén in till staden.

Det är Aranäs Fastigheter som förvaltar och utvecklar området.

Tillbaka till kartbilden

Gjutaren och Liljan

Kartmodell över stadsdelen Gjutaren och Liljan

Det befintliga verksamhetsområdet ska omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, ny skola och förskola. I området finns ett grönområde som ska utvecklas.

Kopplingar till angränsande områden ska stärkas genom förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister. En utveckling av området kommer även bidra till att binda samman innerstaden, Kungsmässan och norra delen av centrala Kungsbacka.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun och Riksbyggen.

Tillbaka till kartbilden

Läs mer om planerna här: Kvarteret Gjutaren och Liljan

Kungsbacka arena

Kartmodell över Kungsbacka arena

Kungsbacka arena väntas stå klar 2027 och blir en viktig mötesplats i vår växande stad. Här kommer det finnas möjligheter för både elitidrott, större evenemang och de spontana mötena.

I Kungsbackas arena kommer vi att kunna ha elitidrott och hålla större kulturevenemang på ett sätt som vi inte kan i dag. Arenan ska även vara till för enklare evenemang, idrott, kommersiell verksamhet och de spontana träffarna.

Tanken är att arenan ska samspela med badhuset, Idrottsparken och miljön utanför på ett bra sätt, både som funktion och med dess materialval. Smarta och hållbara lösningar gör arenan till en multifunktionell plats för många olika behov.

Tillbaka till kartbilden

Läs mer om planerna för arenan här: Kungsbacka arena

Sydöstra centrum, etapp 1

Modellbild över sydöstra centrum etapp 1

I de sydöstra delarna av Kungsbacka stad planerar vi för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Planerna innebär en ny sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen.

Befintligt verksamhetsområde ska omvandlas till en stadsdel med blandad stadsbebyggelse i fyra till sju våningar med enstaka uppstickare. Området kommer att innehålla cirka 950 bostäder. Den befintliga parken i norr utökas något samt att området kompletteras med ytterligare en park.

Utvecklingen av området är en del av förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt näringsliv.

Etapp 1 av utvecklingen är det område som är markerat med orange i bilden ovan.

Tillbaka till kartbilden

Läs mer om planerna här: Sydöstra centrum

Sydöstra centrum, etapp 2

Modellbild över Sydöstra centrum etapp 2

I de sydöstra delarna av Kungsbacka stad planerar vi för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Planerna innebär en ny sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen.

Befintligt verksamhetsområde ska omvandlas till en stadsdel med blandad stadsbebyggelse i fyra till sju våningar med enstaka uppstickare. Området kommer att innehålla cirka 950 bostäder. Den befintliga parken i norr utökas något samt att området kompletteras med ytterligare en park.

Utvecklingen av området är en del av förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt näringsliv.

Etapp 2 av utvecklingen är det område som är markerat med ljusgult i bilden ovan.

Tillbaka till kartbilden

Läs mer om planerna här: Sydöstra centrum

Stadsdelen Ejdern

Modellbild över stadsdelen Ejdern

Ejdern blir en levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och mötesplatser längs med ån.

I området finns i dag parkeringsyta, en före detta skolbyggnad, en mindre förskola och ett flerbostadshus. Kungsbackaån utgör gräns mot innerstaden i öster och det finns två gång- och cykelbroar som kopplar Ejdern till innerstaden. Sjöallén längs med ån och Skogsallén som leder upp till Kungsbackaskogen är tydliga gång- och cykelstråk inom området.

I stadsdelen Ejdern blir det möjligt för en fortsättning av centrumstråket som går genom Valand och som knyter samman de nya stadsdelarna med innerstaden. Det så kallade å-rummet som sträcker sig längs med ån är ett viktigt offentligt rum som ger positiv effekt för Ejdern. Närheten till vattnet är karaktärskapande och fyller en viktig funktion för staden eftersom Kungsbackaån sträcker sig genom hela staden.

Tillbaka till kartbilden

Läs mer om planerna här: Stadsdelen Ejdern

Kungsbacka innerstad

Kartmodell över Kungsbacka innerstad

Kungsbacka innerstad är stadens kärna. Här finns mycket kulturmiljöer som är viktiga att värna och bevara.

Kvarteret Banken på Kungsbacka torg ska utvecklas samtidigt som kulturhistoriska byggnader ska bevaras. Den så kallade Brända tomten ska bebyggas med nya bostäder och verksamhetslokaler. Inom kvarteret Banken är det möjligt att komplettera med verksamhetslokaler mot gator och på gården bakom gallerian samt att bygga cirka 60 nya bostäder.

Facklanhuset ut mot Kungsbacka torg ska rivas på grund av sättningar. Aranäs Fastigheter som äger fastigheten ska bygga ett nytt hus men vad innehållet blir är inte klart än.

I de sydostliga delarna av innerstaden ligger kvarteret Söderbro som ska utvecklas varsamt. Här vill vi bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer men också pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter.

Tillbaka till kartbilden

Hela Kungsbacka växer

Det är inte bara de centrala delarna av Kungsbacka stad som växer, runt om i hela kommunen utvecklas samhället. Du kan läsa mer om respektive projekt från kartmodellen samt om andra projekt runt om i Kungsbacka på vår sida Aktuella projekt.

Aktuella projekt