Vi följer upp att elever kommer till skolan och därför är det viktig att du alltid anmäler all frånvaro. Du behöver göra en ansökan om ditt barn behöver vara ledig.

Använd Vklass vid frånvaroanmälan och ansökan om ledighet

Om barn eller elev inte kommer till skolan på grund av att hen är sjuk eller om det finns annat skäl måste du göra en frånvaroanmälan. Det gör du i Vklass, via hemsida eller appen. Du behöver göra frånvaroanmälan för varje dag som eleven inte kommer.

Frånvaroanmälan

Så ansöker du om kortare ledighet för barn i grundskolan

Att få ledigt är ett undantag från närvaroplikten

Alla barn har rätt till utbildning och att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt mot skolans mål, med det följer även en närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om den inte har giltigt skäl att inte vara det, till exempel är sjuk.

Rektor beslutar om kortare ledigheter

Rektor kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning. Kortare ledighet kan vara en eller några dagar.

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet än några dagar beviljas, men den möjligheten kan bara användas i undantagsfall. Skälet till ledigheten måste alltså vara en särskild omständighet som gör att det är mycket viktigt, nästan nödvändigt för eleven att få vara ledig från skolan. Ibland kan omständigheterna behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel en läkare eller psykolog.

Så här bedömer rektor ansökan om ledighet

Elevens rätt till utbildning innebär att möjlighet till ledighet utanför loven är starkt begränsad.

I beslutet tar rektorn hänsyn till hur länge eleven inte ska vara i skolan, elevens studiesituation, tidigare frånvaro, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur viktig ledigheten är för eleven. Rektor måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. Det går inte att överklaga rektors beslut.

Ansökan om ledighet görs digitalt i Vklass

När en vårdnadshavare lägger in en ledighetsansökan i Vklass skickas en bekräftelse på själva ansökan per e-post till övriga vårdnadshavare. När skolan beviljar eller nekar ansökan om ledighet får båda vårdnadshavarna beslutet via e-post.

Alla barn ska gå i skolan i tio år

Skolplikten i Sverige är tioårig, den börjar med förskoleklassen, som de allra flesta barn börjar i när de är sex år. Den som har vårdnaden av ett barn ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Kungsbacka kommun ska följa upp att barn som är folkbokförda hos oss också går i skolan.

Senare eller tidigare skolstart

Vårdnadshavare kan begära att ett barn kunna få skolplikten uppskjuten ett år, för att skjuta upp skolplikten ska det dock finnas särskilda skäl.

Ett barn kan även tas emot tidigare i förskoleklassen eller i årskurs 1 under vissa förutsättningar. Kontakta rektor på den skola där det är tänkt att ditt barn ska börja, anvisad skola, om du vill prata om skolstarten för ditt barn.

Gå i skola utomlands eller flytta från Sverige

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om din familj på grund av arbete eller studier är utomlands under en tid och vill att barnet ska få gå i skolan där ni tillfälligt bor kan du ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt.

Använd vår blankett och skickar in den och de bilagor som vi frågar efter senast 4 månader innan du planerar att resa.

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt gäller både för elever på kommunala och fristående skolor i Kungsbacka.

För att Kungsbacka kommun ska kunna godkänna ansökan krävs att

  • den skola som eleven kommer gå i framstår som ett fullgott alternativ jämfört med den ordinarie skolan.
  • kommunen har insyn i verksamheten samt att det finns synnerliga skäl för beslutet.

Beslutet om att få fullgöra skolplikt på annat sätt får bara omfatta ett år i taget.

Kungsbacka kommun betalar inte kostnader som uppstår när en elev går i skolan utomlands. Detta styrs av bestämmelser i kommunallagen.

Anmäl permanent eller längre tids flytt

Om skolpliktiga barn ska flytta utomlands permanent eller under en längre tid så behöver vårdnadshavare anmäla det till Kungsbacka kommun. Detta gäller oavsett om barnet går på fristående eller kommunal skola.

Barnet har inte längre skolplikt om

  • familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige.
  • barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

När skolplikten upphör och Kungsbacka kommun därmed inte längre har ansvar för att följa upp eleven förlorar hen sin skolplacering här.

Använd blankett för att anmäla att skolplikt upphör. Skicka in blanketten senast 4 månader innan planerad avresa.

Mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se så sänder vi blankett för att ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt eller för att anmäla utflyttning.