Vi följer upp att elever kommer till skolan och därför är det viktig att du alltid anmäler all frånvaro. Du behöver göra en ansökan om ditt barn behöver vara ledig.

Frånvaroanmälan och ansökan om ledighet görs i Vklass

Om barn eller elev inte kommer till skolan på grund av att hen är sjuk eller om det finns annat skäl måste du göra en frånvaroanmälan. Det gör du i Vklass, via hemsida eller appen. Du behöver göra frånvaroanmälan för varje dag som eleven inte kommer.

Frånvaroanmälan

Även ansökan om kortare ledighet gör du i Vklass. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall innan man beviljar ledighet.

Ansöka om ledighet

Enligt skollagen kan rektor eller den som rektor utsett bevilja en skolpliktig elev kortare ledighet för så kallade enskilda angelägenheter, till exempel vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses ledighet upp till tio dagar per läsår.

För elever i Kungsbacka kommuns skolor gäller att ansökan om kortare ledighet görs i Vklass.

För längre ledigheter krävs att det finns det som i skollagen kallas synnerliga skäl. Det är en juridisk term som betyder mycket starka skäl.

När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Bedömningen utgår bland annat från ledighetens längd, elevens studiesituation och hur viktig ledigheten är för eleven.

Alla barn ska gå i skolan i tio år

Skolplikten i Sverige är tioårig, den börjar med förskoleklassen, som de allra flesta barn börjar i när de är sex år. Den som har vårdnaden av ett barn ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Kungsbacka kommun ska följa upp att barn som är folkbokförda hos oss också går i skolan.

Senare eller tidigare skolstart

Vårdnadshavare kan begära att ett barn kunna få skolplikten uppskjuten ett år, för att skjuta upp skolplikten ska det dock finnas särskilda skäl.

Ett barn kan även tas emot tidigare i förskoleklassen eller i årskurs 1 under vissa förutsättningar. Kontakta rektor på den skola där det är tänkt att ditt barn ska börja, anvisad skola, om du vill prata om skolstarten för ditt barn.

Gå i skola utomlands eller flytta från Sverige

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt

Om din familj på grund av arbete eller studier är utomlands under en tid och vill att barnet ska få gå i skolan där ni tillfälligt bor kan du ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt.

Använd vår blankett och skickar in den och de bilagor som vi frågar efter senast 4 månader innan du planerar att resa.

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt gäller både för elever på kommunala och fristående skolor i Kungsbacka.

För att Kungsbacka kommun ska kunna godkänna ansökan krävs att

  • den skola som eleven kommer gå i framstår som ett fullgott alternativ jämfört med den ordinarie skolan.
  • kommunen har insyn i verksamheten samt att det finns synnerliga skäl för beslutet.

Beslutet om att få fullgöra skolplikt på annat sätt får bara omfatta ett år i taget.

Kungsbacka kommun betalar inte kostnader som uppstår när en elev går i skolan utomlands. Detta styrs av bestämmelser i kommunallagen.

Anmäl permanent eller längre tids flytt

Om skolpliktiga barn ska flytta utomlands permanent eller under en längre tid så behöver vårdnadshavare anmäla det till Kungsbacka kommun. Detta gäller oavsett om barnet går på fristående eller kommunal skola.

Barnet har inte längre skolplikt om

  • familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige.
  • barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

När skolplikten upphör och Kungsbacka kommun därmed inte längre har ansvar för att följa upp eleven förlorar hen sin skolplacering här.

Använd blankett för att anmäla att skolplikt upphör. Skicka in blanketten senast 4 månader innan planerad avresa.

Kontakta oss för att få en blankett

Mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se så sänder vi blankett för att ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt eller för att anmäla utflyttning.

Närvaro är viktigt för att elever ska nå målen

Frånvaro påverkar elevernas möjlighet att nå så långt det är möjligt i sitt lärande. I Kungsbacka har vi därför tydliga rutiner för att säkerställa elevers rätt till utbildning.

Oavsett om frånvaro beror på sjukdom, beviljad ledighet eller om den är ogiltig så är kan den påverka elevens kunskapsutveckling. Vi har därför vägledande rutiner för att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro och undvika att skolfrånvaro uppstår. Det finns även anvisningar för hur vi agerar när elev ändå inte kommer till skolan.