Ved och pellets är miljövänligt biobränsle. Du behöver anmäla pelletspanna eller vedpanna till oss eftersom de räknas som eldstad. Vår energirådgivare hjälper dig att hitta det som passar dig bäst.

Det finns värmesystem för vedeldning, pellets och spannmål. Fördelen med biobränslen är att de är både billiga och klimatvänliga, och fungerar tillsammans med solvärme. Dessutom är tekniken enkel och har en lång livslängd. Utrustningen är också lätt att underhålla och reparera.

Vedeldning ett bra alternativ eftersom det inte bidrar till något nettotillskott av koldioxid, det bidrar också till minskad el- och oljeförbrukning. Men eftersom röken innehåller sot och partiklar kan vedeldning ha en negativ inverkan på människors hälsa. Risken för störning varierar beroende på hur du eldar, väderlek, husets läge i förhållande till grannar och vad du har för panna, kamin och spis.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Elda med pellets

Pellets är pressat sågspån och trärester som du eldar med i pannor eller i speciella pelletskaminer.

Elda i braskamin

En braskamin är en extra värmekälla som ger hög värme på kort tid. Att tända en brasa är mysigt men det ger inte någon effektiv värme i längden.

Elda i vedpanna

En modern och miljögodkänd vedpanna som kopplas till en tank där vattnet lagras är ett mycket effektivare sätt att använda veden på. Om du dessutom kopplar till ett vattenburet värmesystem så värms både huset och varmvattnet upp och det går att hålla samma temperatur inomhus även om du är borta några dygn.

Du kan också kombinera vedpannan med solfångare som ger solvärmt varmvatten under större delen av sommarhalvåret.

Checklista för att elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd alltid torr ved och se till att det är bra lufttillförsel. Det minskar risk för soteld.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.

Du behöver anmäla en ny pelletspanna eller vedpanna

En pelletspanna eller vedpanna räknas som eldstad och du behöver därför göra en anmälan när du vill installera en.

Installera kamin eller panna

Du behöver inte göra en bygganmälan när du bara ska ändra en kamin eller panna. Däremot behöver du göra en bygganmälan till kommunen när du nyinstallerar en panna eller kamin. Tänk på att bygganmälan ska göras i god tid innan du installerar en kamin eller panna.

Det krävs också en anmälan om du ska göra en väsentlig ändring. Att göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver inte någon anmälan.

Skötsel och tillsyn

När det gäller skötsel och tillsyn över eldning för fasta bränslen som ved, pellets, briketter, flis och spån ska lufttillförseln ska vara god och bränslet ska förvaras torrt. Om du har en panna får du endast elda det bränsle som pannan är avsedd för. Saknar du anvisning ska du använda bränsle av trä som inte är förorenat.

Exempel på bränsle som inte är lämpligt att elda med är olika typer av behandlat trä bland annat impregnerat och målat.

Det är fastighetsägarens ansvar att skaffa sig den kunskap som krävs angående kaminen/pannans skötsel, hantering och tillsyn.

Några goda råd:

  • För att ved ska betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett år och ha legat inomhus under minst en vecka.
  • Tänk på att en braskamin inte är gjord för att användas för uppvärmning utan mer för trivseleldning.
  • Glöm inte att sota regelbundet. Kontakta din skorstensfejare för information om lämpligt sotningsintervall.
  • Välj miljögodkända modeller av braskaminer och kakelugnar. När du installerar en ny panna bör det vara modern teknik med miljögodkänd panna och ackumulatortank. Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt.

Elda rätt

För att elda rätt ska du alltid följa instruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid kan det bli alldeles för varmt i skorstenen. Om du använder tändhjälpmedel som till exempel tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte andra typer av brandfarliga vätskor som exempelvis bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök. Använder du fel typ av vätska, kan det orsaka olyckor.

Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet med småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och produktion av varmvatten i en panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler eller försedd med ackumulatortank.

Det är inte heller tillåtet under övrig tid på året när det är inversion (omvända temperaturförhållanden.) Dessa regler gäller inom områden med detaljplan.

Om sotning

Du ska spara dokumentation efter en genomförd sotning eller underhåll av din anordning. Du som ägare sparar detta till nästa sotning eller när underhållet blivit genomfört.

Hur ofta ska man ska göra sotning. Länk till annan webbplats.

Om du sotar oftare än vanligt kan det behövas sotas oftare än vanligt på grund av högre användning av eldstaden och ökad risk.

Om en eldstad, kamin eller öppen spis börjar användas på ett nytt sätt är du skyldig att anmäla det till sotaren. Utbryter en brand och det inte är gjort så kan det påverka möjligheten att få ut ersättning från försäkringsbolaget.

Om du blir störd

Blir du störd av en granne som eldar ska du i första hand själv ska försöka ta kontakt med den som eldar.

Om du upplever att detta inte hjälper kan du kontakta avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. För att Miljö & Hälsoskydd ska kunna göra en bedömning behöver du redovisa en störningsdagbok där det framgår hur, när och var du blir störd. Vi avgör genom besiktningar om störningen är så omfattande att det bedöms vara en olägenhet för människors hälsa som inte är tillfällig.

Om Miljö & Hälsoskydd gör bedömningen att det är eller finns risk för olägenhet kan det ställas krav på åtgärder för att störningen ska begränsas eller i vissa fall förbjuda eldningen. I dessa fall får den som eldar och orsakar störningen betala för den tid som lagts ner i ärendet. Det kan därför vara klokt att lyssna till de som klagar och försöka åtgärda så att störningen blir så liten som möjligt.