Revisionsrapporter 2021

Stationshuset i Kungsbacka

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Här hittar du rapporterna från 2021.

Förstudie om nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen

Granskning av kommunens interna kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott

Uppföljande granskning av 2019 års fördjupade granskning

Förstudie av arbetet med Agenda 2030

Granskning av måltidsverksamheten

Granskning av åtgärdsarbetet inom individ- och familjeomsorgen

Granskning av lokalförsörjningsprocessen

Löpande granskning 2021