Träd

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Planera är revisorernas första steg i revisionsprocessen och innebär att dem skapar en revisionsplan som beskriver vilka granskningar som ska genomföras under året. Revisionsplanen bygger på en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera risker i verksamheten.