Kommunrevisionens uppdrag

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att självständigt granska verksamhet och ekonomi i kommunen.

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen

Uppdraget bedrivs enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Kommunrevisionen består av förtroendevalda.

Våra revisorer i Kungsbacka:

  • Birgitta Litsegård (S), ordförande
  • Hans-Åke Fryklund (L), vice ordförande
  • Christine Lindeberg (M), revisor
  • Marie Yckert (M), revisor
  • Bo Regnér (SD), revisor
  • Stefan Friberg (C), revisor
  • Ingvar Henriksson (KD), revisor

Så går det till

Revisionsprocessen kan beskrivas i stegen planera, granska och pröva.

1. Planera

Planera innebär att revisorerna skapar en revisionsplan som beskriver vilka granskningar som ska genomföras under året. Revisionsplanen bygger på en risk- och väsentlighetsanalys som syftar till att identifiera risker i verksamheten.

2. Granska

Att granska innebär att revisorerna genomför de granskningar som beskrivs i revisionsplanen. Revisionsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida.

3. Pröva

I slutet av revisionsåret överlämnar revisorerna en revisionsberättelse till fullmäktige tillsammans med en beskrivning av genomförda granskningar. Revisionsberättelsen utgör underlag för kommunfullmäktiges årliga ansvarsprövning av styrelse och nämnder.

Öppenhet, kommunikation och oberoende

Revisorerna strävar efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sitt arbete och arbetar aktivt med sin kommunikation och dialog för att få önskvärd effekt av genomförda revisioner.

Revisionen besöker återkommande fullmäktige för att presentera genomförda granskningar.

Revisionens oberoende innebär att revisorerna objektivt och självständigt ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna har stöd av sakkunniga biträden från Ernst & Young.