Revisorernas uppgifter och arbetsfördelning

Kommunrevisionen i Kungsbacka

Kommunrevisionen har två huvuduppgifter, att granska och stödja den kommunala verksamheten. I granskningen utgår man från de mål och resurser som kommunfullmäktige och nämnder har beslutat om.

Genom granskningarna ska revisorerna stödja och bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna varje år kan bedöma:

 • om verksamheten sköts ändamålsenligt, effektivt och med god kvalitet
 • om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

Granskningarna blir rapporter

Vi publicerar granskningsresultaten i rapporter och lämnar över dem till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorerna som finns i de kommunala bolagen och i stiftelsen upprättar granskningsrapporter som bifogas kommunens revisionsberättelse.

Revisionens senaste rapporter

Lekmannarevisorer för kommunala bolag och stiftelsen

Kungsbacka kommunfullmäktige utser två lekmannarevisorer till varje kommunalt bolag och i stiftelsen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig.

Lämnar egen granskningsrapport

Lekmannarevisorerna ska varje år lämna en egen granskningsrapport till årsstämman. Lekmannarevisorernas uppdrag sammanfaller inom vissa områden med den auktoriserade revisorns, vilket kräver att hela revisionen samordnas.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns att läsa i de olika bolagens och stiftelsens årsredovisningar.

Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorerna biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna i Kungsbacka kommun biträds av Ernst & Young AB.

Arbetsfördelning

Revisorerna har delat upp revisionsarbetet mellan sig enligt följande:

Birgitta Litsegård (S)

 • Kommunstyrelsen
 • Överförmyndarnämnden
 • Eksta Bostads AB
 • Tempohus Kungsbacka AB

Stefan Strömgren (KD)

 • Tjolöholms slott
 • St. Gertrud
 • Nämnden för Miljö- och hälsoskydd

Stefan Friberg (C)

 • Byggnadsnämnden
 • Krisledningsnämnden

Bo Regner (SD)

 • Nämnden för vård och omsorg
 • Nämnden för kultur och fritid

Rolf-Arne Ullaeus (M)

 • Nämnden för gymnasium och arbetsmarknad
 • Nämnden för service

Hans-Åke Fryklund (L)

 • Nämnden för förskola och grundskola
 • Nämnden för individ- och familjeomsorg

Christine Lindeberg (M)

 • Valnämnden
 • Nämnden för teknik