Revisorernas uppgifter och arbetsfördelning

Kommunrevisionen i Kungsbacka

Kommunrevisionen har två huvuduppgifter, att granska och stödja den kommunala verksamheten. I granskningen utgår man från de mål och resurser som kommunfullmäktige och nämnder har beslutat om.

Genom granskningarna ska revisorerna stödja och bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna varje år kan bedöma:

 • om verksamheten sköts ändamålsenligt, effektivt och med god kvalitet
 • om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

Granskningarna blir rapporter

Vi publicerar granskningsresultaten i rapporter och lämnar över dem till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorerna som finns i de kommunala bolagen och i stiftelsen upprättar granskningsrapporter som bifogas kommunens revisionsberättelse.

Revisionens senaste rapporter

Lekmannarevisorer för kommunala bolag och stiftelsen

Kungsbacka kommunfullmäktige utser två lekmannarevisorer till varje kommunalt bolag och i stiftelsen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig.

Lämnar egen granskningsrapport

Lekmannarevisorerna ska varje år lämna en egen granskningsrapport till årsstämman. Lekmannarevisorernas uppdrag sammanfaller inom vissa områden med den auktoriserade revisorns, vilket kräver att hela revisionen samordnas.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns att läsa i de olika bolagens och stiftelsens årsredovisningar.

Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorerna biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna i Kungsbacka kommun biträds av Ernst & Young AB.

Arbetsfördelning

Arbetsfördelningen av revisionsarbetet mellan revisorerna:

Birgitta Litsegård (S)

 • Kommunstyrelsen
 • Eksta Bostads AB
 • Stiftelsen Tjolöholm
 • Nämnden för överförmyndare i samverkan

Ingvar Henriksson (KD)

 • Nämnden för Service

Stefan Friberg (C)

 • Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
 • Nämnden för Vård & Omsorg

Bo Regnér (SD)

 • Byggnadsnämnden
 • Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
 • Krisledningsnämnden

Marie Yckert (M)

 • Nämnden för Kultur & Fritid

Hans-Åke Fryklund (L)

 • Valnämnden
 • Nämnden för Förskola & Grundskola

Christine Lindeberg (M)

 • Nämnden för Teknik
 • Nämnden för Individ & Familjeomsorg