Ersättning för sjuklön, personlig assistans

Om din personliga assistent är sjuk och en vikarie utför assistansen kan du ansöka om ersättning för merkostnader.

Kungsbacka kommun är skyldig att betala för dina merkostnader när din personliga assistent är sjuk och en vikarie måste utföra assistansen.

Så här ansöker du om ersättning för sjuklön

Kontakta Funktionsstödsenheten på mejl eller telefon för att göra din anmälan.

Det här ska din ansökan innehålla:

 • personuppgifter
 • kontaktuppgifter
 • uppgifter som styrker att du har haft merkostnader
 • uppgifter som visar merkostnadernas storlek.

Du måste ansöka varje gång din ordinarie personliga assistent är sjuk. Du kan också ansöka med vissa tidsintervall, till exempel varje månad eller halvår.

Uppgifter som kommunen behöver för att utreda

 • Ansökan som ska innehålla person- och kontaktuppgifter.
 • Ditt (brukarens) namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om vilket konto som vi ska betala ut ersättningen till.
 • Underskrift av dig eller ombudet.
 • Fullmakt där det framgår vem som har rätt att ansöka om det ekonomiska stödet och att ta emot ersättningen från kommunen i ditt ställe.
 • Kontaktuppgifter på eventuellt ombud.
 • Ditt (eller företrädarens) intyg att assistansen har utförts, till exempel genom underskrift av tidrapporterna.
 • Kopia av läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden, sida två av läkarintyget där assistentens namn, personnummer och period för sjukskrivning framgår.
 • Kollektivavtal för information av karensdag/karensavdrag av den aktuella sjukfrånvaroperioden. Det är viktigt att den schemalagda arbetstiden kan matchas mot vikarierande arbetstid. Om ett specifikt arbetspass inte kan täckas, notera det som vakant.

Uppgifter som styrker merkostnader

 • Namn och personnummer på den personliga assistent som har varit sjuk. Detta ska framgå av lönespecifikationen och den undertecknade kopian av sjukfrånvaroanmälan.
 • Schema på timanställd ordinarie assistents inbokade pass.
 • Kopia av tidrapport som visar när den ordinarie personliga assistenten har varit sjuk, undertecknad av den ordinarie personliga assistenten.
 • Kopia av vikariens tidrapport, underskriven av vikarien.
 • Kopia av vikariens lönespecifikation.
 • Angivande av vilket kollektivavtal (eller annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Hur just ditt kollektivavtal ser ut med anledning av de nya rutinerna kring karensdag/karensavdrag som börjar gälla 2019-01-01. Du behöver även skicka in hur du har räknat ut karensavdraget i den aktuella ansökan.
 • Uppgifter om ordinarie assistents timlön eller månadslön utan semesterersättning. Detta för att vi ska ha möjlighet att kontrollera om övriga utbetalda ersättningar till den personliga assistenten är korrekt utifrån lagstiftningen.
 • Samtliga bilagor ska bifogas när du ansöker.

Uppgifter som visar merkostnadens storlek

 • Vilket kollektivavtal (eller annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden av.
 • Storlek på den sjuke ordinarie personlige assistentens lön (timlön eller månadslön), styrks genom lönespecifikation.
 • Storlek på sjuklön i kronor, styrks med lönespecifikation.
 • Storlek på semesterersättning i procent.
 • Storlek på lagstadgad arbetsgivaravgift i procent.
 • Storlek på kollektivavtalad pension i procent om avtalsförsäkring i procent.