Bevakningskamera

Kungsbacka kommun kamerabevakar vissa offentliga platser och byggnader. Syftet med bevakningen är – förutom att skapa trygghet och säkerhet – att förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse.

Sedan 2020 övervakar Kungsbacka kommun med hjälp av kameror området runt Kungsbacka stationshus och i gångtunneln, samt pendelparkeringen vid Hede station och i Hede stationshus.

På skolor kan kamerabevakning förekomma inomhus för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Framförallt sker bevakning på skolgårdar, men endast på kvällar och helger. Bevakning sker endast vid tillfällen då det anses nödvändigt för tryggheten på skolan och i enlighet med kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om kamerabevakning på skolor.

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) delar kommunens bedömning att på dessa platser är bevakningsintresset vid vissa tidpunkter viktigare än den personliga integriteten. I anslutning till de bevakade platserna finns tydlig information om att kamerabevakning sker.

Frågor och svar om kamerabevakning

Jag vill veta mer om Dataskyddsförordningen och om tillstånd för kamerabevakning.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. får du veta mer om Dataskyddsförordningen och om tillstånd för kamerabevakning.

Hur kontaktar jag Kungsbacka kommuns dataskyddsombud?

Du kontaktar Kungsbacka kommun dataskyddsombud genom att mejla till: dataskyddsombud@kungsbacka.se

Vad är syftet och målet med kamerabevakningen?

Syftet med kamerabevakning är att minska risken för brott, utreda brott, upptäcka och förhindra skadegörelse.

På vilka rättsliga grunder sker bevakningen?

Bevakningen sker på två rättsliga grunder: kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen GDPR (2016:679). Den sista är en förordning och inte en lag som är till för att skydda fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Vem kan se det som spelas in?

Endast ett fåtal personer på kommunens säkerhetsenhet har tillgång till materialet som spelas in via kamerabevakningen.

Hur hanteras och hur länge lagras inspelat material?

Allt inspelat material lagras på en server i ett låst rum som endast ett fåtal personer har behörighet till. Material lagras normalt i två veckor eller så länge som det anses nödvändigt. Om materialet ska lagras längre än två veckor, måste det finnas ett tydligt syfte, exempelvis på grund av brott eller tillbud.

Om jag syns på inspelningen, vilka rättigheter har jag att få det raderat?

Du kan enligt dataskyddsförordningen (GDPR) få dina uppgifter raderade om du begär det. Men det finns undantag. Ett sådant undantag är om den personuppgiftsansvarige, ett företag eller en myndighet, måste behandla dina personuppgifter enligt lagkrav eller om det finns tvingande skäl som väger tyngre än ditt eget intresse. En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran.

Hur gör jag om jag tycker att Kungsbacka kommun bryter mot regler och lagar när det gäller kamerabevakning?

Gå in på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. och gör en anmälan via blanketten ”klagomål och tips”, om du tycker att Kungsbacka kommun bryter mot regler och lagar när det gäller kamerabevakning.

Vad räknas som allmän plats utomhus?

Allmän plats utomhus är allmänna ytor utomhus som gator, torg, parker, skolgårdar, idrottsanläggningar, tågstationer med mera.

Vad räknas som allmän plats inomhus i kommunens skolor?

Allmän plats inomhus är entré och vägen till expedition. För att få kamerabevaka dessa ytor krävs det tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Övriga ytor har man rätt att bevaka utan tillstånd. Dock ska det tydligt framgå att det sker kamerabevakning med hjälp av skyltar inom de områden det sker.

Innehåller inspelningsmaterialet även ljud?

Nej, materialet innehåller inte ljud.

Kommer inspelningsmaterialet att delas med tredje land?

Nej, materialet delas inte med tredje land.

Kommer områdena att kamerabevakas dygnet runt?

Nej, bevakningen sker inte dygnet runt. Bevakningen sker enligt ett schema på olika tider som Kungsbacka kommun har sökt tillstånd för och som Integritetsskyddsmyndigheten har godkänt.

När kommer inspelat material att granskas och ses över?

Granskning av materialet sker bara om ett tillbud har inträffat eller vid misstanke om att ett tillbud har skett. Exempel på tillbud är skadegörelse, stöld eller våld.

Kommer inspelningsmaterialet att delas med tredje part?

Ja, materialet delas med polismyndigheten.

Hur vet jag att mina personuppgifter och inspelat material behandlas korrekt?

Vi arbetar med att skydda din integritet med hjälp av lagen om hur man hanterar personuppgifter, dataskyddsförordningen (art6.1.e). Dessutom behandlas allt inspelat material från kamerabevakningen efter bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad menas med personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.

Vem är personuppgiftsansvarig på Kungsbacka kommun?

Dataskyddsombudet är personuppgiftsansvarig på Kungsbacka kommun.

Vad innebär automatiserat beslutsfattande och använder Kungsbacka kommun det?

Automatiserat beslutsfattande innebär att en maskin fattar beslut som har rättsliga eller liknande effekter om en person, baserat på uppgifter om den personen. Kungsbacka kommun använder sig inte av automatiserat beslutsfattande.

Vem är tillsynsmyndighet för kamerabevakningen?

Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för all tillsyn av kamerabevakning i Sverige och kan besluta om sanktionsavgift vid överträdelse.

Är kamerabevakning i skolan tillståndspliktig?

Alla bevakningskameror som används i skolverksamhet och filmar en plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktiga. Skolgårdar anses generellt vara en plats dit allmänheten har tillträde. Inne i en skolbyggnad anses allmänheten ha tillträde till ytan fram till skolexpeditionen. Kamerabevakning av dessa ytor är därmed tillståndspliktiga. Övriga ytor inne i skolbyggnaden anses vara plats dit allmänheten inte har tillträde och kamerabevakning där är därför inte tillståndspliktig. Där ansvarar huvudmannen själv för att reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen följs. Eftersom skolan är en arbetsplats finns en skyldighet för arbetsgivaren att förhandla med arbetstagarorganisationer i enlighet med 11-14 §§ i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) i samband med att kamerabevakning övervägs.