Bevakningskamera

Kungsbacka kommun kamerabevakar vissa offentliga platser och byggnader. Syftet med bevakningen är att skapa trygghet och säkerhet genom att förebygga och förhindra brott och skadegörelse.

Sedan 2020 övervakar Kungsbacka kommun med hjälp av kameror området runt Kungsbacka stationshus och i gångtunneln, pendelparkeringen vid Hede station, i parkeringshuset Linden och vid Hede stationshus. Kommunen kamerabevakar också vissa skolbyggnader och även närområdet av byggnaderna. Bevakningen av skolgårdar sker framförallt under kväller och helger.

Det är Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som ger kommunen tillstånd att bedriva kamerabevakning. Myndigheten delar kommunens bedömning att på offentliga platser som kommunen bevakar, är bevakningsintresset vid vissa tidpunkter viktigare än den personliga integriteten. I anslutning till de bevakade platserna finns tydlig information om att kamerabevakning sker.

På skolor kan kamerabevakning även förekomma inomhus för att säkerställa elevernas trygghet och studiero. Inne på skolor har behovet av kamerabevakning konsekvensbedömts i särskild ordning utifrån situationen vid den aktuella skolan.

Frågor och svar om kamerabevakning

Jag vill veta mer om Dataskyddsförordningen och om tillstånd för kamerabevakning.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. får du veta mer om dataskyddsförordningen, kamerabevakningslagen och om tillstånd för kamerabevakning.

Hur kontaktar jag Kungsbacka kommuns dataskyddsombud?

Du kontaktar Kungsbacka kommun dataskyddsombud genom att mejla till: dataskyddsombud@kungsbacka.se

Vad är syftet och målet med kamerabevakningen?

Syftet med kamerabevakningen är att upptäcka och förebygga brott och skadegörelse så att människor som rör sig i och kring kommunens lokaler ska kunna känna sig trygga.

På vilka rättsliga grunder sker bevakningen?

Den rättsliga grunden för kamerabevakning är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, utifrån kommunens roll att skapa trygga och säkra miljöer för invånare och besökare som vistas här. Kamerabevakning regleras av kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen GDPR (2016:679).

Vem kan se det som spelas in?

Endast ett fåtal personer på kommunen säkerhetsenhet har tillgång till materialet. I skolor som har kamerabevakning i lokalerna, kan rektor ta del av materialet vid ett tillbud eller skadegörelse.

Hur hanteras och hur länge lagras inspelat material?

Allt inspelat material lagras lokalt på en server i säkra utrymmen som endast ett fåtal personer har behörighet till. Material lagras i upp till två veckor eller så länge som det anses nödvändigt för handläggningen av ett tillbud.

Om jag syns på inspelningen, vilka rättigheter har jag att få det raderat?

Om du är registrerad i en inspelning har du enligt dataskyddsförordningen vissa rättigheter, till exempel kan du begära att få dina personuppgifter raderade. Mer information om dina rättigheter, och hur du använder dem, hittar du här: Använd dina rättigheter enligt GDPR | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats..

En begäran som inkommer till kommunen prövas i varje enskilt fall.

Hur gör jag om jag tycker att Kungsbacka kommun bryter mot regler och lagar när det gäller kamerabevakning?

Vänd dig i första hand till den förvaltning som har hand om kamerabevakningen. Skolan ansvarar för kamerabevakningen inne i skolorna under verksamhetstid. Förvaltningen för Service har hand om övrig kamerabevakning.

Kontaktuppgifter


Förvaltningen för Förskola & Grundskola
E-post: forskola.grundskola@kungsbacka.se

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad
E-post: gymnasium.arbetsmarknad@kungsbacka.se

Förvaltningen för Service
E-post: service@kungsbacka.se

Det går också bra att kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungsbacka.se.

Om du vill klaga på kommunens kamerabevakning hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kan du gå in på deras webbplats Integritetsskyddsmyndigheten | IMY Länk till annan webbplats. och använda deras e-tjänst för detta.

Vad räknas som allmän plats utomhus?

Allmän plats utomhus är till exempel gator, torg, parker, skolgårdar, idrottsanläggningar och tågstationer.

Vad räknas som allmän plats inomhus i kommunens skolor?

Allmän plats inomhus är huvudentré och vägen till skolans expedition. För att få kamerabevaka dessa ytor krävs det tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten. Övriga ytor får kommunen bevaka utan tillstånd, om behovet av bevakningen står i proportion till integritetsintrånget för de enskilda som vistas där kamerabevakningen sker. Detta ska framgå av en konsekvensbedömning som regelbundet omprövas. Kamerabevakning är alltid sista utväg för att skapa trygghet och upprätthålla ordning.

Det ska framgå tydligt att det sker kamerabevakning med hjälp av skyltar inom de områden det sker.

Innehåller inspelningsmaterialet även ljud?

Nej, materialet innehåller inte ljud.

Kommer inspelningsmaterialet att delas med tredje land?

Nej, materialet delas inte med tredje land.

Kommer områdena att kamerabevakas dygnet runt?

Nej, bevakningen sker inte dygnet runt. Bevakningen sker enligt ett schema på olika tider som Kungsbacka kommun har sökt tillstånd för och som Integritetsskyddsmyndigheten har godkänt. I skolor finns motsvarande schema som bygger på en konsekvensbedömning som har genomförts för den aktuella skolan.

När kommer inspelat material att granskas och ses över?

Granskning av materialet sker bara om ett tillbud har inträffat eller vid misstanke om att ett tillbud har skett. Exempel på tillbud är skadegörelse, stöld eller våld.

Kommer inspelningsmaterialet att delas med tredje part?

Ja, materialet kan delas med polismyndigheten vid misstanke om brott.

Vad menas med personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Filmupptagning räknas därför som en personuppgift.

Här kan du läsa mer om personuppgifter och hur kommunen jobbar för att skydda personuppgifter: Kungsbacka kommun skyddar dina personuppgifter | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Vem är personuppgiftsansvarig på Kungsbacka kommun?

Nämnden för Service är personuppgiftsansvarig för den tillståndspliktiga kamerabevakningen som sker på allmän plats. Det vill säga vid kommunens fastigheter och på kommunens mark. Nämnden är också ansvarig för bevakningen som sker utanför verksamhetstid i skolans lokaler.

För kamerabevakning som sker i skolan under verksamhetstid är skolhuvudmannen ansvarig. Läs mer om skolans hantering av personuppgifter här:

Gymnasium & Arbetsmarknad - Personuppgifter inom nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Förskola & Grundskola - Personuppgifter inom nämnden för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun Länk till annan webbplats.

Vem är tillsynsmyndighet för kamerabevakningen?

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ansvarar för all tillsyn av kamerabevakning i Sverige.

Är kamerabevakning i skolan tillståndspliktig?

Alla bevakningskameror som används i skolverksamhet, och filmar en plats dit allmänheten har tillträde, är tillståndspliktiga. Skolgårdar anses generellt vara en plats dit allmänheten har tillträde. Inne i en skolbyggnad anses allmänheten ha tillträde till ytan fram till skolexpeditionen. Kamerabevakning av dessa ytor är därmed tillståndspliktiga.

Övriga ytor inne i skolbyggnaden anses vara plats dit allmänheten inte har tillträde och kamerabevakning där är därför inte tillståndspliktig. Där ansvarar istället skolhuvudmannen själv för att reglerna i kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen följs genom att utreda bevakningsbehovet i en så kallad konsekvensbedömning.