Enskilt avlopp

Brunn med brunnslock

Om din fastighet inte har kommunalt avlopp måste du själv ordna rening av ditt avloppsvatten. Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Det gäller även för en ny avloppsanläggning eller om du ändrar den befintliga.

Ansök om tillstånd eller anmäl enskilt avlopp

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig anläggning behöver du först lämna in en ansökan eller anmäla en ändring. Du behöver även ansöka om tillstånd för att inrätta en torr toalettlösning.

Ansök om tillstånd eller gör en anmälan Länk till annan webbplats.

För dig som bor väster om E6

För dig med fastighet väster om E6 krävs även tillstånd för att inrätta en torr toalettlösning samt tillstånd för att installera en avloppsanläggning för bad, disk och tvätt (BDT-anläggning).

För dig som bor öster om E6

Fastigheter öster om E6 och som inte ligger inom vattenskyddsområde behöver lämna in en anmälan för att anlägga enbart en BDT-anläggning.

Ibland behövs bygglov eller marklov

Tänk på att vi bara prövar din ansökan utifrån miljöbalkens bestämmelser. I vissa fall kan det krävas både bygglov och marklov, eller övriga dispenser inom skyddade naturområden.

Vi bjuder in till informationsmöte

Vi bjuder in dig till informationsmöte där vi pratar igenom:

  • vilka uppgifter du behöver komplettera.
  • vad vald anläggning innebär för skötsel.
  • vad konsumenttjänstlagen innebär.
  • vilket ansvar du har som fastighetsägare.
  • vad entreprenören ansvarar för.

Du som söker ansvarar för anläggning och driften

Du som står som sökande är ansvarig för att avloppet anläggs och driftas enligt olika villkor, du kommer även att ses som anläggningsägare. Du som sökande kommer att få betala en avgift för vår handläggning.

Det är bra om entreprenören som ska anlägga avloppet har kunskap och erfarenhet av att anlägga avlopp och om den ansökta avloppsanläggningen. Det är inget krav att entreprenören ska vara diplomerad eller på annat sätt certifierad.

Om dina grannar påverkas

Om det krävs kommer grannar att höras i ditt ärende innan du får ett beslut. Vi vill veta om grannens vattenbrunn riskerar att påverkas, eller om det finns energibrunnar i närheten. Vi undersöker också om din avloppsanläggning kräver slamsugning av kommunens renhållningsentreprenör eller om anläggningen innehåller ett filter som behöver tas omhand av vår entreprenör för renhållning.

Vi undersöker också om du bor i ett vattenskyddsområde.

Vissa ärenden beslutas av nämnden

Om du ansöker om en avloppsanläggning som inte uppfyller kraven på rening för den aktuella platsen och om du vill stå fast vid din ansökan, då tar vi upp ditt ärende för beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Vi tar ut en avgift även om din ansökan avslås, återkallas, avvisas eller avskrivs Alla beslut går att överklaga.

Överklaga ett beslut

Olika skyddsnivåer

I nästan hela kommunen gäller hög skyddsnivå för miljöskydd, men det finns också områden med normal skyddsnivå. Det är högre krav på avloppsanläggningar i områden med hög skyddsnivå. Miljö & Hälsoskydd prövar vilken skyddsnivå som gäller i varje enskilt fall.

I områden med hög skyddsnivå kan det finnas möjlighet att göra ett så kallat avsteg till normal skyddsnivå. Det finns ett antal kriterier som behöver vara uppfyllda för att avsteg ska vara möjlig.

Skyddsnivåer

Vi gör tillsyn på din fastighet

Ett till två år efter att din anläggning har tagits i drift kommer Miljö & Hälsoskydd att besöka din fastighet och följa upp anläggningen. Vi ser då om den följer tillståndet och fungerar som avsett. Om det skulle visa sig att det har uppstått brister i anläggningen, att anläggningen anlagts felaktigt, eller att andra uppföljningar behövs så kan det bli aktuellt med en tillsynsavgift för handläggningen.

Tillsyn av avlopp

Har du frågor kring ditt avlopp kan du kontakta oss via kundcentret Kungsbacka Direkt. Vi kan också ge råd innan du skickar in din ansökan.