Så här går en utredning till

När du ansöker om stöd eller hjälp hos Individ & Familjeomsorg eller anmäler om ett barn far illa kan socialsekreteraren göra en utredning. Här beskriver vi de olika stegen i en utredning.

Om du är barn, förälder eller vårdnadshavare kan du kontakta Individ & Familjeomsorg för att få råd, stöd eller hjälp med din ansökan. När vi fått din ansökan gör vi en utredning enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Att anmäla om någon far illa

Det kan också vara en släkting, sjukvården, barnomsorgen, skolan eller polisen som kontaktar oss och berättar att de är oroliga för ett barn. Det kallas för anmälan enligt Socialtjänstlagen (SoL).

När du har gjort en anmälan via vår e-tjänst kontaktar socialsekreteraren alltid den eller de som har blivit anmälda. De får veta att de har blivit anmälda och vad anmälan gäller.

När vi har fått en anmälan

När vi fått en anmälan gör vi först en bedömning om en utredning behövs. Det gör vi för att ta reda på vilka behov barnet och familjen har och hur vi kan tillgodose behoven på bästa sätt. Bedömningen gör vi i samarbete med barnet och föräldrarna.

Det ska vi göra senast 14 dagar efter att anmälan har kommit in. Det kallas att göra en förhandsbedömning.

Om förhandsbedömningen inte leder till en utredning kommer den som har blivit anmäld att tas bort från vårt personregister.

Så här går utredningen till

Vi gör utredningen tillsammans med dig eller din familj för att ta reda på behoven och hur vi bäst kan tillgodose dem. Socialsekreteraren samlar information som kommit fram i utredningen och gör en bedömning om barnet eller föräldrarna behöver någon form av hjälp.

Det är viktigt för oss att de som berörs i en utredning är delaktiga. Därför pratar vi med föräldrarna om vad som fungerar och vad som inte fungerar i familjen. Vi pratar också med dig som är barn för att förstå hur du själv ser på det som hänt.

Vi tar också kontakt med andra personer i familjens närhet, till exempel förskolan, skolan eller sjukvården. Ibland bjuder vi in till ett möte för att se om släkt och vänner eller någon nära dig kan hjälpa.

Efter utredningen fattar vi ett beslut

En utredning ska vara klar inom fyra månader, men om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas.

Du har rätt att lämna din åsikt om innehållet i utredningen när utredningen är klar och vi ännu inte fattat ett beslut.

Om du vill överklaga ett beslut kan du få rättshjälp. Under utredningen har du rätt att få hjälp av ett juridiskt ombud, men du måste själv betala kostnaden för ombudet.

När vi placerar ett barn

Ibland behöver vi placera ett barn, i samförstånd med föräldrarna eller mot förälderns vilja. Det kan vara ett barn som behöver skydd, eller om vi inte kan komma överens med föräldrarna om vilken hjälp som behövs. Då följer vi lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Då beslutar Förvaltningsrätten om vilken hjälp som behövs och både barnet och föräldrarna får hjälp av en advokat.

Barns behov i centrum (BBIC)

Alla utredningar utgår från Barns behov i centrum (BBIC), en modell som är framtagen av Socialstyrelsen. Enligt BBIC ska barn som har stöd från socialtjänsten få samma chans i livet som andra barn.

Vi dokumenterar

Vi dokumenterar alla uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut. Lagen säger att varje individ bör underrättas om all dokumentation som skrivs eller hanteras om hen.

Vi har tystnadsplikt

Den information som kommer fram under en utredning lyder under sekretesslagen. Det betyder att vi som jobbar inom Individ & Familjeomsorg inte får lämna ut uppgifter till någon annan eller andra myndigheter utan medgivande eller stöd i lagen.

Det som skrivs om dig är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.