Att flytta till bostad med särskild service enligt LSS och SOL

Här får du veta mer om vad en gruppbostad och servicebostad är och hur det kan fungera att bo i ett sådant boende. Vad är viktigt att tänka på inför flytten, vilket stöd kan du förvänta dig och vilka är dina skyldigheter?

Du som har en funktionsnedsättning och har behov av stöd i ditt boende kan ansöka om en bostad med särskild service i Kungsbacka kommun. Det kan vara en servicebostad eller gruppbostad.

Vad är en gruppbostad

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har funktionsnedsättning och har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Du som bor på ett gruppboende har en egen lägenhet. Personalen finns i samma hus. I gruppbostaden finns personal på plats dygnet runt. Det finns även ett gemensamt utrymme där du kan träffa personalen och dina grannar på gruppbostaden.

Vad är en servicebostad

Oftast har du som bor i servicebostad mindre omvårdnadsbehov än de som vanligtvis bor i gruppbostad. Om du kan ringa efter personal och förstår en tidsangivelse när personalen ska komma tillbaka, kan det fungera bra att bo i en servicebostad. Lägenheterna kan finnas i ett flerbostadshus eller ett enskilt hus.

Det här stödet kan du få

Bostaden är ditt privata hem och stödet du behöver är individuellt anpassat. Målet med stödet och insatsen är ett så självständigt liv som möjligt med full delaktighet och medbestämmande men också att leva som alla andra. Personalen arbetar för att du ska vara trygg och säker i ditt boende och för att du ska känna att du är med och bestämmer över insatsen. Den hjälp du kan få är exempelvis att:

 • skapa struktur och trygghet i tillvaron
 • planera framåt
 • kommunicera och hålla sociala kontakter
 • delta i fritids- och kulturaktiviteter
 • äta, dricka och förflytta dig
 • sköta hygien och klä dig
 • sköta hemmet, laga mat, handla och tvätta
 • få stöd att ta de rätta kontakterna om du blir sjuk, behöver gå till tandläkaren eller få hjälpmedel.

Rätten att ha möjlighet att leva som andra

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för de som har rättigheter enligt LSS. Målet ska vara att man får möjlighet att leva som andra.

Tvångs- och begränsningsåtgärder får aldrig användas. Tvångs- och begränsningsåtgärd innebär att något görs mot personens vilja, att personen berövas sin frihet eller rörelsefrihet. Exempel på tvångs- och begränsningsåtgärder är att tvinga personen att duscha, att mot personens vilja ta cigaretter, låsa dörren, sätta brickbord på rullstolen eller låsa personens kylskåp.

Personal

När du bor på en boende så har du minst en kontaktpersonal från personalgruppen. Kontaktpersonalen, med hjälp av övrig personal, kan stödja dig i kontakt med till exempel god man, sjukvård, skola, daglig verksamhet och andra personer som är viktiga för dig. Tillsammans med kontaktpersonal tar vi fram en genomförandeplan som beskriver mål om vad och hur personalen ska stötta dig. Du och kontaktpersonalen följer upp hur det går i vardagen.

Om du önskar kan en anhörig eller god man, eller annan närstående ta del av genomförandeplanen. Du bestämmer själv vilka som är med när vi tar fram eller följer upp genomförandeplanen.

Om du har en förvaltare, beror det på i vilken omfattning hens uppdrag är, och där med hur mycket insyn och talan förvaltaren har.

Social dokumentation

Social dokumentation är anteckningar som beskriver hur stödet till dig ska utföras. Enligt lagen om LSS och socialtjänstlagen, SoL, är personalen skyldig att dokumentera. Det betyder att personalen skriver ner det som är viktigt för stödet du får. Det gör personalen för att du ska få det stöd du behöver.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen. Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personalen har skrivit om dig.

Tystnadsplikt

Personalen på boendet har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata, eller lämna ut uppgifter om dig till personer som du inte vill ska ha information om dig, varken skriftligt eller muntligt. Det gäller även till anhöriga och god man. Personal som arbetar på boendet får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd du behöver.

Undantag från tystnadsplikten kan i princip bara brytas om:

 • Du själv går med på det och lämnar samtycke
 • Om vi får information om ett allvarligt brott

Vi är alltid skyldiga att anmäla till annan myndighet om barn far illa.

God man och förvaltarskap

Du kan få hjälp av en god man om du inte kan betala räkningar samt om du har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

God man, förvaltare och förmyndare

Kommunal hälso- och sjukvård

Bostaden har ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som du kan få träffa. De kan ge dig stöd vid behandling, träning och rehabilitering.

När du bor i särskilt boende har du rätt till hjälp från hemsjukvården. När det finns behov av hälso- och sjukvårdsinsatser skriver ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut in dig i hemsjukvården, efter en dialog med patientansvarig läkare.

Hemsjukvården kan hjälpa dig med vissa sjukvårdsinsatser som till exempel läkemedelshantering, såromläggning, blodprovstagning och blodtryck. En del uppgifter utförs av personal från boendet på uppdrag av din sjuksköterska i hemsjukvården. Hembesök erbjuds när du inte kan ta dig till en mottagning på vårdcentral eller sjukhus själv eller med hjälp.

Innan du flyttar

Det du behöver fundera över och ordna innan du flyttar är till exempel:

 • Adressändring
 • Telefonabonnemang
 • Elavtal
 • Ansöka om bostadstillägg eller liknande
 • Internet
 • TV

Hemförsäkring

Du behöver skaffa en egen hemförsäkring för din lägenhet.

Hyra och Inkomst

Hyran för din lägenhet betalar du alltid i förskott. Du kan ha rätt till bostadstillägg eller bostadsbidrag beroende på hur din ekonomiska situation ser ut. Mer information om ersättning och inkomst kan du hitta på Försäkringskassans webbplats.

www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor i särskilt boende. Om du har en så hög hyra att du inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet har du möjlighet att få kommunalt bostadstillägg.

Kommunalt bostadstillägg

Det ingår i hyreskontraktet

När du bor på ett boende med särskild service så hyr du din lägenhet. Du som hyr en lägenhet är hyresgäst. Lägenheten får du inreda som du vill och önskar. Det är du själv som betalar för inredning och utrustning i ditt hem.

Hyreslagen gäller för bostad med särskild service, det betyder att du ska ta hand om lägenheten du hyr. Om lägenheten har en balkong eller uteplats ska du ta hand om den. Du kan få stöd av personalen för att kunna städa och ta hand din lägenhet och balkong eller uteplats.

Resor till och från bostaden

När du ska göra resor för att till exempel handla eller för att ta dig till och från olika aktiviteter kan du till exempel åka kollektivt eller med färdtjänst. Färdtjänst behöver du ansöka om. Personalen kan stödja dig vid olika resor för aktiviteter. Personal får inte skjutsa dig i sina privata bilar och inte heller åka med dig i din bil. Det finns inte någon gemensam bil som ingår i bostaden.

Ansök om färdtjänst

Ansökan om bostad med särskild service

För att ansöka om stöd kontaktar du en socialsekreterare genom att ringa, skriva eller fylla i en ansökan via e-tjänsten. Allt stöd är frivilligt. Socialsekreterare gör sedan en utredning och bedömer ditt behov utifrån de lagar som gäller.

Ansöka om stöd och insatser vid funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

Får jag ha besökare som sover över?

Du får ha besökare som sover över i din lägenhet, men informera gärna personalen innan så att de vet. Skulle det hända något på natten, till exempel en brand, måste personalen veta hur många personer som finns i lägenheter och lokaler som tillhör boendet.

Får jag flytta ihop med någon?

Ja, det får du.

Kan jag åka bort?

Ja, du kan åka bort. Säg gärna till innan du åker i väg så att inte personalen undrar vart du tagit vägen och blir oroliga.

Kan man äta gemensamt?

Det kan se olika ut i olika bostäder. Vissa gruppbostäder har gemensamma måltider för de som vill. I vissa bostäder kan man komma överens om att man äter sin egen mat men i det gemensamma utrymmet.

Ingår mat?

Nej, du betalar för din egen mat.

Vem ansvarar för inköp?

Du själv ansvarar för inköp men personal kan stötta dig om du behöver.

Finns det gemensamma aktiviteter?

Om hyresgästerna i boendet vill så anordnas gemensamma aktiviteter.

Finns det internet?

Ja men du får beställa och betala ditt abonnemang själv. Utbudet ser olika ut beroende på vad fastighetsägaren har för avtal.

Ingår TV-abonnemang?

Du får själva teckna avtal med leverantörer av tv-abonnemang. Utbudet ser olika ut beroende på vad fastighetsägaren har för avtal.

Får jag ha husdjur i min lägenhet?

I många bostäder får du ha husdjur om du klarar av att ta hand om djuret själv. Husdjuret ska då vistas i din lägenhet. Av hänsyn till andra hyresgäster är det inte alltid självklart att du får ha husdjur i en gruppbostad. I en servicebostad som är inhyrd i ett flerbostadshus gäller bostadsbolagets regler kring husdjur.

Personal tar inte hand om ditt husdjur. Reser du bort eller blir sjuk måste du ha någon som kan ta hand om ditt husdjur.

Får jag röka i min lägenhet?

Rökning är inte tillåten i lägenheten. Röka får du göra utomhus. I en servicebostad som är inhyrd i ett flerbostadshus gäller hyresvärdens regler kring rökning. Om du röker i din lägenhet kan du tvingas betala sanering av lägenheten när du flyttar.

Får jag ha fest i min lägenhet?

Ja det får du men du behöver visa hänsyn till dina grannar. Som hyresgäst får du inte störa dina grannar med till exempel hög musik efter de regler som fastighetsägaren har.

Vad händer om något i lägenheten blir förstört?

Normalt slitage är okej, det behöver du inte betala själv. Övriga skador som uppstår, till exempel att rita på vägarna, är inte normalt slitage och sådant kan du få betala själv. Därför är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring.

Får jag byta lägenhet?

Ja, du kan ansöka om en annan bostad med särskild service. Då säger du till din socialsekreterare eller personal på boende som kan ställa dig i kö till byte.

Får jag måla om i min lägenhet?

Det är olika i olika boenden. Du behöver fråga fastighetsägaren.

Får jag göra studiebesök på bostad med särskild service?

Det kan gå att ordna men är ingen självklarhet med hänsyn till de som bor på service- eller gruppbostaden. När du har fått ett erbjudande om en lägenhet får du självklart åka och titta på den tillsammans med personal.