Krisberedskapen bygger på att vi i vår normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar mindre störningar och olyckor. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas för att hantera situationen.

Här på webbplatsen informerar vi så snart kommunens verksamheter påverkas av större kriser och samhällsstörningar.

Krisledningsorganisationen leder krisarbetet

Vid en samhällsstörning och extraordinär händelse kan kommunens resurser och åtgärder behöva samordnas och kommunens krisledningsorganisation sammankallas.

Krisledningsorganisationen leder och samordnar arbetet i hela kommunen. Organisationen består av tjänstemän från flera förvaltningar som är regelbundet utbildade och övade i stabsarbete. Vanligtvis leds krisledningsorganisationen av en stabschef. Andra vanliga funktioner är kommunikation, logistik, samverkan och analys, men vilka funktioner som behövs i krisledningsorganisationen kan variera beroende på händelse.

Om krisen kräver skyndsamma politiska beslut kallas krisledningsnämnden in. I Kungsbacka utgörs krisledningsnämnden av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunen har beredskap dygnet runt

Kommunen har alltid en Tjänsteman i Beredskap (TiB) dygnet runt, årets alla dagar. TiB tar emot och besvarar larm som inkommer och gör en bedömning om hur det kommer påverka kommunen. Mindre störningar kan ofta TiB lösa själv tillsammans med den berörda verksamheten men TiB har också möjlighet att starta upp kommunens krisledningsorganisation vid behov.

Information via kommunens webbplats

På kommunens webbplats www.kungbacka.se och via kundcentret Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 lämnar vi den första informationen om en stor kris eller samhällsstörning inträffat.

Sveriges Radio P4 är beredskapskanal vid samhällsstörningar. Radio Halland hittar du på frekvens 101,3 och Radio Göteborg på frekvens 101,9.

Krisstöd tar hand om människor i akut kris

Vid en stor olycka är det viktigt att ta hand om chockade människor direkt på plats för att de snabbt ska få möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser.

I Kungsbacka kommun finns krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid stora olyckor och katastrofer. Kommunens Individ & familjeomsorg är ansvarig för verksamheten.

För att aktivera krisstöd krävs en bedömning i varje enskilt fall. Den initiala bedömningen genomförs ofta av polisens insatsledare eller räddningstjänstens räddningsledare i anslutning till händelsen eller olycksplatsen.

Dessa lämnar sin bedömning till kommunens Tjänsteman i beredskap (TiB) som kontaktar ledningsgruppen för Krisstöd. Ledningsgruppen ansvarar för att leda och koordinera det aktuella arbetet.

Vid akut nödsituation ring alltid 112 för räddningstjänst, ambulans eller polis.