Lokala risker och sårbarhet

Sverige och Kungsbacka kommun är en trygg och säker plats för det mesta så finns det risker även här. Kommunen har ett ansvar att identifiera risker i våra verksamheter och inom vårt geografiska område i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Det finns många olika typer av risker. Vissa kräver sin egen planering men för många risker är den bästa förberedelsen att ha en god generell beredskap. I kommunen arbetar vi hela tiden med att öka vår förmåga i att hantera alla möjliga risker och störningar, även de vi inte känner till idag. Vi arbetar med så kallad kontinuitetshantering i våra mest samhällsviktiga verksamheter så att vi minskar både sannolikheten för störningar och konsekvensen av dessa. Som invånare kan du också öka din förmåga att hantera risker genom att ha en god hemberedskap. Mer om detta kan du läsa här.

Natur- och väderrelaterade händelser

Vår kommun ligger vid kusten och vi har flera vattendrag. Det betyder att det finns risker för översvämningar i kommunen. Kungsbackaån är utpekad som en av 25 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk enligt EU:s översvämningsförordning, på grund av både sannolikheten för översvämning och konsekvenserna detta skulle kunna ge. Detta är en fråga vi arbetar aktivt med i kommunen, både inom krisberedskapen och samhällsplaneringen.

Andra natur- och väderrelaterade händelser som har givit konsekvenser i Kungsbacka de senaste åren är kraftiga stormar som ofta inträffar under vinterhalvåret, och värmeböljor som orsakar torka och brandrisk som ofta inträffar under sommarhalvåret.

Olyckor

De största och mest trafikerade vägarna i Kungsbacka kommun är E6 samt riksväg 158. För järnvägen så korsar västkustbanan kommunen där det färdas både person och godstrafik. Förutom risker direkt relaterade till olyckor på väg eller järnväg kan störningar i trafiken leda till svårigheter för många som bor eller arbetar i kommunen. Utanför kusten går flera utpekade farleder för sjöfarten. En olycka till sjöss kan orsaka skador på människor och miljö.

Kungsbacka kommun har ett särskilt arbete med kärnenergiberedskapen på grund av närheten till Ringhals kärnkraftverk.

Andra farliga anläggningar där olyckor kan ge stora konsekvenser är så kallade Seveso-anläggningar

Seveso-anläggningar (Räddningstjänsten Storgöteborg) Länk till annan webbplats..

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem betyder den infrastruktur och de system som försörjer oss, invånare och verksamheter, med sådant som el, telefon, IT, vatten och avlopp, värme och kyla, bränsle och drivmedel. Även sådant som finansiella system och avfallshantering brukar räknas till detta.

Störningar i dessa system kan ge problem att upprätthålla samhällets funktionalitet. Störningar kan orsakas av många anledningar, bland annat på grund av andra identifierade risker så som naturolyckor, andra olyckor eller antagonistiska hot. Det är vanligt med störningar i mindre delar av de tekniska försörjningssystemen medan det är relativt ovanligt med större utslagningar av ett eller flera system.

Sociala risker och antagonistiska hot

Sociala risker påverkar människors grundläggande livsvillkor, vilket i sin tur påverkar tilliten till samhället och andra människor. En minskad tillit ökar risken för social oro, vilket kan ge upphov till konsekvenser så som bränder, upplopp, hot och våld och attacker mot människor och samhällsinstitutioner. Antagonistiska hot så som terrorism och våldsbejakande extremism är också någonting som vi behöver ta hänsyn till, och som brukar räknas till de sociala riskerna.

Sjukdomar

Både epidemier och pandemier är smittsamma sjukdomar med stor spridning. Skillnaden mellan de båda är att epidemier har en begränsad geografisk spridning medan pandemier är världsomfattande smittor. Gemensamt är att de kan orsaka stora problem för samhället, dels på grund av deras direkta påverkan på liv och hälsa men också på grund av stora personalbortfall i viktiga verksamheter. Stora delar av landet kan drabbas samtidigt, liksom stora delar av vår omvärld.

Klimatrelaterade risker

De pågående klimatförändringarna påverkar flera av de hot och risker vi ser idag. Flera risker kan komma att bli förstärkta medan några kan komma att bli mindre i ett framtida klimat. Också hur klimatförändringarna påverkar omvärlden, så kallade indirekta effekter, kan ha stor påverkan på Kungsbacka kommun, våra samhällsviktiga verksamheter och våra invånare.