Kungsbacka kommuns krigsorganisation

Som en del i arbetet med att bygga upp Sveriges totalförsvar ska myndigheter, regioner och kommuner säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar även om Sverige skulle vara i höjd beredskap eller ytterst krig. Därför har Kungsbacka kommun tagit fram en krigsorganisation.

En aktörs organisation vid höjd beredskap

Krigsorganisationens syfte är att se till att kommunens samhällsviktiga och lagstadgade verksamheter kan fortsätta att vara igång även i en situation då regeringen har meddelat höjd beredskap. Kommunens arbete under höjd beredskap utgår till stor del på den fredstida krisorganisation som används för att hantera samhällsstörningar. Höjd beredskap kan medföra andra uppgifter och utmaningar som kommunen ska hantera inom sin krigsorganisation.

Så här fungerar kommunens krigsorganisation

En krigsorganisation innebär att kommunen planerar för att upprätthålla verksamhet som är viktig för totalförsvaret, det vill säga kommunens samhällsviktiga och lagstadgade verksamheter. Kungsbacka kommuns inriktning är att ï höjd beredskap fortsätta ge samhällsservice, om än i justerad omfattning. Som invånare är det bra att känna till att kommunen planerar och förbereder sig.

Så här fungerar bemanningen av krigsorganisationen

När regeringen beslutar om höjd beredskap inträder den allmänna tjänsteplikten som innebär att medarbetarna i Kungsbacka kommun ska gå till jobbet som vanligt. För att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter kan vissa medarbetare få andra arbetsuppgifter.

Det är extra viktigt att kommunen ser till att den nyckelkompetens som krävs för att fortsätta bedriva dessa verksamheter finns kvar i organisationen. Kommunen har därför möjlighet att krigsplacera medarbetare som har specifika kunskaper. Krigsplacering innebär att de medarbetarna tjänstgör i Kungsbacka kommun under höjd beredskap och inte kan tas i anspråk av annan arbetsgivare.

Tillsammans bildar vi totalförsvaret

Totalförsvaret är hela Sveriges förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar och ytterst krig. Du är en del av den beredskapen. Alla som vistas i landet har en skyldighet att bidra och alla behövs. Genom att förbereda oss minskar vi också risken för att bli hårt drabbade om något inträffar.

Du som privatperson har ett egenansvar vid samhällsstörningar och ytterst krig. Genom att förbereda dig kan du klara en besvärlig situation bättre. Läs mer om hur på Kris och beredskap.

Vanliga frågor och svar

Vad är en krigsorganisation?

En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av samhällets verksamhet än vid fredstid. Bland annat träder vissa författningar i kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste kunna göras.

Varför har Kungsbacka kommun tagit fram en krigsorganisation?

I Sverige arbetar vi med att bygga upp vårt totalförsvar, som består av militärt försvar men också civilt försvar. Sveriges kommuner har enligt regeringens försvarspolitiska inriktning fått uppdraget att återuppta planeringen av det civila försvaret. Som en del i det arbetet ska myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation eftersom vi ansvarar för flera samhällsviktiga uppgifter som ska upprätthållas vid höjd beredskap och ytterst krig. Därför har kommunen skapat en krigsorganisation som beskriver den samhällsviktiga verksamheten och hur den ska bemannas.

Det här är ett långsiktigt arbete som påbörjades redan 2015. Att skapa och bemanna en krigsorganisation är ett stort arbete som sker under lång tid. Det behöver pågå kontinuerligt och anpassas efter hand som totalförsvarsarbetet utvecklas. Arbetet görs stegvis, systematiskt och strukturerat.

Vad är allmän tjänsteplikt?

I Sverige gäller totalförsvarsplikt för alla som bor här och är mellan 16 och 70 år. Allmän tjänsteplikt är en del av totalförsvarsplikten, där även värnplikt och civilplikt ingår. Allmän tjänsteplikt innebär att medarbetarna i Kungsbacka kommun ska gå till jobbet som vanligt. För att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter kan vissa medarbetare få andra arbetsuppgifter.

Det är regeringen som beslutar om höjd beredskap och då inträder den allmänna tjänsteplikten.

Vad är krigsplacering?

Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Tanken är att personen ska vara krigsplacerad hos den arbetsgivare där personen gör störst nytta för totalförsvaret.

För att trygga kompetensförsörjning har kommunen valt att krigsplacera vissa nyckelkompetenser. Det är också en trygghet för den enskilde, som kan vara säker på att hen initialt kommer att vara kvar på sin vanliga arbetsplats.

Hur fungerar barnomsorg och skola under höjd beredskap?

Både barnomsorg och grundskola är exempel på samhällsviktiga verksamheter som Kungsbacka kommuns krigsorganisation planerar för att upprätthålla och eventuellt utöka vid behov. Detta för att alla, oavsett om man lyder under allmän tjänsteplikt eller också är krigsplacerad ska kunna gå till sitt arbete.