Enskilda avloppsanläggningar som sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk ska tömmas minst en gång om året. Du kan ansöka om intervall för slamtömning eller söka dispens om du vill ta hand om slammet själv.

Tömningen av slam görs av entreprenör. Det går också att beställa extra slamtömning.

Ansök om förlängt tömningsintervall

Det finns också möjlighet att få slamtömning vartannat år, om det handlar om en avloppsanläggning för enbart bad- disk- och tvättvatten, där volymen på slamavskiljaren är minst 2 000 liter eller för fritidsboende med mycket låg användning.

Undantag kan även beviljas i andra fall. Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Eget omhändertagande av slam

Om du vill ta hand om slammet själv behöver du ansöka om dispens för egenomhändertagande. Dispensen är personlig. Om förhållandena ändras ska en nya ansökan göras. Du får betala en avgift för att vi handlägger din ansökan.

Avgifter

Du hittar priserna för slamtömning i renhållningstaxan. Där kan du också läsa mer om Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter.

Frågor om slamtömning

För frågor om slamtömning kontaktar du vårt kundcenter Kungsbacka direkt.