Bostadsanpassning

En äldre man läser en tidning

Du kan få ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad för att förenkla ditt dagliga liv.

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag. Det kan du söka hos kommunen om du har en bestående funktionsnedsättning. Bidraget använder du för att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv. Det är kommunen som beslutar om du ska få bidraget, vad du ska använda bidraget till och summan du får i bidrag.

Vem kan få bidrag?

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att din bostad behöver anpassas. Det är din funktionsnedsättning som avgör vilka åtgärder du kan få bidrag till. Det måste finnas ett direkt samband mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. Din funktionsnedsättning och varför du behöver anpassa din bostad ska styrkas i ett medicinskt intyg från en arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vad ska du använda bidraget till?

Bidraget ska användas för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Det kan till exempel handla att ta bort trösklar, byta badkar mot en dusch, montera en spisvakt eller ordna en ramp vid entrén.

Bidraget ska användas för anpassningar i den bostad som du lever i permanent.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Detta ska din ansökan innehålla

  • Samtliga personuppgifter och uppgifter till en eventuell kontaktperson men även vad du ansöker om bidrag för.
  • Ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig
  • Ägarmedgivande från fastighetsägaren om du inte själv äger din bostad. Ägarmedgivandet hittar du på ansökningsblankettens baksida.

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter.

Skriftlig godkännande från fastighetsägaren

Om din bostad är en hyresrätt eller bostadsrätt måste din fastighetsägare eller bostadsrättsförening ge ett skriftligt godkännande till att anpassningarna får lov att utföras och vad som gäller när du flyttar från bostaden. Det kallas för ägarmedgivande.

Offert på åtgärderna

Eftersom bidraget är ett kontantbidrag måste det finnas ett pris på vad åtgärderna du vill göra i bostaden kostar. Därför behöver du en skriftlig offert från ett företag som har F-skattsedel. Offerten ska innehålla uppgifter om åtgärd samt material- och arbetskostnad inklusive moms.

Bostadsanpassningsenhetens handläggare kan hjälpa till med att ta in offerter åt dig om du inte klarar av det själv. Det är alltid du som ansöker som är beställare och fakturamottagare även om du fått hjälp med offertförfrågan.

Skriv under ansökningsblanketten, skicka in den tillsammans med intyg och eventuella offerter till:

Kungsbacka kommun
Vård & Omsorg
Bostadsanpassning
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Så behandlar vi din ansökan

Med stöd av din ansökan, godkänt ägarmedgivande (för hyres- och bostadsrätter) intyg och offert utreder handläggarna på kommunens bostadsanpassningsenhet om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag och hur mycket pengar du får. Kostnaden för din anpassning ska vara skälig.

När utredningen är klar skickar handläggaren hem ett beslut till dig.

Hur länge gäller beslutet?

Beslut om bidrag för bostadsanpassning är inte tidsbegränsade. Bra att tänka på är att det pris man får på en offert ofta är tidsbegränsad till tre månader.

Du beställer jobbet och betalar fakturan

Det är du själv som ansvarar över att beställa och betala hantverkaren som ska utföra arbetet hemma hos dig med det bidragsbelopp som du har fått. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna.

I undantagsfall kan du ansöka om bidrag till reparationer. Det gäller tekniskt avancerad utrustning som exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser till WC-stolar.

Om du inte är nöjd med utfört arbete i din bostad

Om du inte är nöjd med hantverkarens arbete kan du, enligt konsumenttjänstlagen, under vissa förutsättningar hålla inne med betalningen. Du kan läsa mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Utbetalning av bidrag

För att du ska få pengarna från kommunen in på ditt bankkonto behöver du anmäla det till Swedbanks kontoregister. Anmälan görs på Swedbanks hemsida. Du kan också få hjälp på banken. Kontonumret som du anmäler kan vara i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. När du anmäler ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister betyder det inte heller att du blir kund hos Swedbank. Att anmäla ditt kontonummer till registret är helt gratis. När du har anmält ditt konto blir det aktivt för insättning inom två bankdagar.

Swedbank Länk till annan webbplats.

Kontonummer knutet till personnummer

För att kunna ta emot pengarna måste du ha ett eget bankkonto registrerat på ditt personnummer. Du kan alltså inte låta en anhörig ta emot dina utbetalningar på sitt bankkonto.

Ditt kontonummer kan redan finnas i registret. Det kan vara i samband med löneutbetalningar, pension, CSN, studiebidrag, barnbidrag eller liknande. Om du redan har anmält ditt konto till Swedbanks kontoregister tidigare behöver du inte göra det igen, eftersom det är knutet till ditt personnummer.

När betalar kommunen ut pengarna?

När anpassningen är klar och du har fått fakturan skickar du in en kopia på den. När fakturan kommit in till oss betalar vi ut bidraget till det konto som du har registrerat. När pengarna finns på ditt konto och du är nöjd med utfört arbete betalar du fakturan.

Om det tillkommit oförutsedda kostnader kan du kontakta kommunen. Då utreder handläggaren om de ökade kostnaderna kan ingå i bidraget.

Skicka kopia på fakturan

Kungsbacka kommun
Vård & Omsorg
Bostadsanpassning
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet du får.

Det har ska vara med i överklagan:

  • Vem som är beslutsfattare
  • Datum för beslutet
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga gärna handlingar som du tycker stödjer din uppfattning om vad du anser är felaktigt i beslutet.
  • Underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar den till:

Kungsbacka kommun
Vård & Omsorg
Bostadsanpassning
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Få bidrag för att återställa bostaden

Du som fastighetsägare till flerbostadshus har möjlighet att ansöka om bidrag för att återställa bostaden till hur den var innan den byggdes om och anpassades för en person. Det kan till exempel handla om att montera bort en hiss eller andra anpassningar i bostaden.

Ansök om bidrag kommunen för att återställa bostaden i sitt ursprungliga skick. Läs mer om bidrag för återställning på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Ansök om återanställningsbidrag Pdf, 169.3 kB.